جمعه 6 ارديبهشت 1398 - 21 شعبان 1440 - 26 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 

ما ملت مقاوم و استکبار ستیز ایران ، آرمان آزادی قدس شریف و حمایت همه جانبه از مقاومت اسلامی در سرزمین‌ های اشغالی را همچنان اولویت اول جهان اسلام می دانیم
 عکس های شاخه حماسه حضور یوم الله روز قدس 92
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
روز قدس روز اسلام و فریاد بیداری اسلامی و نماد وحدت و اراده امت اسلامی در حمایت از آرمان و فلسطین است و عرصه‌ ای برای نمایش عمق استراتژیک و دامنه نفوذ مکتب مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی در پهنه گیتی است
گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
امام علي عليه السلام فرمود: چهار قصر از قصرهاي بهشت در دنيا هستند: مسجدالحرام، مسجدالرسول، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
امام علي عليه السلام فرمود: چهار قصر از قصرهاي بهشت در دنيا هستند: مسجدالحرام، مسجدالرسول، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
امام علي عليه السلام فرمود: چهار قصر از قصرهاي بهشت در دنيا هستند: مسجدالحرام، مسجدالرسول، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
امام علي عليه السلام فرمود: چهار قصر از قصرهاي بهشت در دنيا هستند: مسجدالحرام، مسجدالرسول، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
امام علي عليه السلام فرمود: چهار قصر از قصرهاي بهشت در دنيا هستند: مسجدالحرام، مسجدالرسول، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
امام علي عليه السلام فرمود: چهار قصر از قصرهاي بهشت در دنيا هستند: مسجدالحرام، مسجدالرسول، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
امام علي عليه السلام فرمود: چهار قصر از قصرهاي بهشت در دنيا هستند: مسجدالحرام، مسجدالرسول، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
امام علي عليه السلام فرمود: چهار قصر از قصرهاي بهشت در دنيا هستند: مسجدالحرام، مسجدالرسول، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه
تبریز ؛ گرامیداشت یوم الله روز جهانی قدس
1از2‏