چهارشنبه 2 بهمن 1398 | Wednesday, 22 January 2020
 معرفت دینی
 
 گنجینه كتب مذهبي و فرهنگی
 
 حقوق بشر

مبانی و حقیقت حقوق بشر 9. آزادی در اعلامیّه جهانی حقوق بشر

مبانی و حقیقت حقوق بشر 9. آزادی در اعلامیّه جهانی حقوق بشر آزادی، آرمان بلند بشر است که همزاد و همپای زندگی انسان، جایگاهی شایسته، در اندیشه و آرزوی انسان دارد و در گذرِ دگرگونی های آدمی و زندگی و اندیشه ها و انگاره هایش بحث ها برانگیخته و دشواری ها در افکنده و گشایش ها به ارمغان آورده است. آزادی، پیمان منزلت است، که او را از هر آفریده دیگری متمایز می سازد. او آزادانه و داوطلبانه در پیشگاه خداوند، سجده کرده است؛ چرا که خداوند نه در ترکیب او چیزی قرار داده است که وی را به ایمان مجبور کند و نه به وی اجازه داده است، دیگران را به ایمان مجبور کند. ...
جمعه بیست و یکم مهر 1396
تعداد بازدید: 472

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت چهارم)

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت چهارم) 4/ دیدگاه آیت اللّه مرتضی مطهّری / استاد شهید مرتضی مطهّری نیز در برخی کتاب های خود، بر پایه پیش فرض ها و اصول خاصی می کوشد تا نظام حقوقی جدیدی را ارائه دهد و به ترسیم تعامل حق و تکلیف در آن بستر بپردازد. از نظر استاد مطهّری، عقاید کلی هر مکتبی درباره انسان و جهان، در اینکه چه نظام حقوقی برای بشر ارائه شود، تأثیر تام دارد ؛ از این رو، وی تفسیر خاصی از انسان و هستی ارائه می دهد تا تمهیدی برای اثبات نظریه حقوقی نیز ایشان باشد . هدفمندی انسان و جهان آفرینش ...
جمعه سی و یکم شهريور 1396
تعداد بازدید: 452

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت سوم)

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت سوم) 3/ دیدگاه آیت اللّه محمّدتقی مصباح یزدی / در زمینه حق و تکلیف، تا اندازه ای آثار و نتایجی همچون دیدگاه گذشته دارد؛ اما از زاویه ای دیگر و با ادلّه و بیانی متفاوت مطرح گشته است. دیدگاه ایشان را می توان در چند محور بررسی کرد : مفهوم حق و تکلیف / از نگاه استاد مصباح یزدی، معنایی که از کلمه «حق» در قلمرو علم حقوق استفاده می شود، مفهومی اعتباری است. هنگامی که می گوییم «حق خیار» یا «حق شفعه» یا «حق مرد بر زن» یا «حق زن بر مرد» ، همین مفهوم اعتباری در نظر گرفته می شود. ...
جمعه هفدهم شهريور 1396
تعداد بازدید: 442

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت دوم)

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت دوم) 2/ دیدگاه آیت اللّه عبداللّه جوادی آملی / دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت. چیستی حق و کیستی انسان / حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و ...
جمعه بیستم مرداد 1396
تعداد بازدید: 503

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت اول)

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت اول) 1/ مقدّمه - «حق و تکلیف»، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. پیش فرض ها و مبانی حق و تکلیف ...
جمعه سیزدهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 442

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 7. منشأ حق و تکلیف (قسمت دوم)

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 7. منشأ حق و تکلیف (قسمت دوم) منشأ حقوق و تکالیف در اسلام / از آراء گذشته روشن شد که درباره منشأ پیدایش حق، گاهی گفته می شود بشر دارای حقوق طبیعی است و گاهی گفته می شود انسان حقوق فطری دارد، گاهی از چیستی حق برای انسان سخن به میان می آید و گاهی از انتظارات بشر از حق سخن می رود. همه این مطالب لازم است، امّا کافی نیست. برای تبیین بحث ضروری است حقیقت انسان و جایگاه او در هندسه خلقت روشن گردد. زیرا منشأ حق همانند منشأ حکم و قانون و تکلیف به مسئله وحی و نبوت مستند است، زیرا: ...
جمعه ششم مرداد 1396
تعداد بازدید: 502

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 7. منشأ حق و تکلیف (قسمت اول)

مبانی و حقیقت حقوق بشر: 7. منشأ حق و تکلیف (قسمت اول) منشأ حقوق از دیدگاه متفکران غربی / منشأ حق از نگاه غالب اندیشمندان غرب، همان قراردادهای اجتماعی است. بسیاری از آنان اعتقاد دارند که شکل گیری جامعه بر مبنای قراردادهای اجتماعی بوده و همه حقوق انسانها بر اساس همین قوانین تأمین می شود. بنابراین تردیدی نیست در اینکه حقوق بشر باید از همین قراردادهای اجتماعی سرچشمه گیرد و منشأ دیگری نباید برای آن جست و جو کرد. از منظر ایشان حقوق بدون تشکیل جامعه واقعیتی نخواهد داشت و زمانی که جامعه انسانی با تدوین قوانین و ...
جمعه شانزدهم تير 1396
تعداد بازدید: 582

6. مبنای حقوق بشر ؛ مانیفست مدرنیسم

6. مبنای حقوق بشر ؛ مانیفست مدرنیسم حقوق بشر یکی از دستاوردهای حقوقی و سیاسی دوره مدرن است و پیوندی ناگسستنی با عناصر و مفردات آن دارد . این واژه در واقع ترجمه rightshuman ] » است و حقوق بنیادین و طبیعی انسان را در بر می گیرد . حقوق بشر مجموعه ای حقوقی است که بر اساس نظریه «حقوق طبیعی » و به موجب «قانون طبیعی » ، یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدایی ناپذیر موجودیت انسانی آنها به شمار می رود و نهادهای حقوقی و قضایی (داخلی و بین المللی) باید از آن دفاع کنند . ...
جمعه دوم تير 1396
تعداد بازدید: 506

5.مبنای حقوق بشر غربی چیست و چرا با اسلام سازگاری ندارد؟

5.مبنای حقوق بشر غربی چیست و چرا با اسلام سازگاری ندارد؟ حقوق بشر غربی بر مبانی نظری خاصی، هم چون خردباوری علمی، فردگرایی، حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی و ... مبتنی است. منظور از خردباوری علمی، باور کردن توانایی آدمی بر شناخت علمی هستی و انسان است; و نیز این که تنها شناختِ قابل اعتماد، معرفت علمی است. شناخت علمی نیز شناختی اثبات پذیر و یا ابطال پذیر است. نظریه های علمی، از یافته های تجربی، که از راه آزمایش به دست آمده اند، اخذ می شود . بر اساس این رویکرد ، اوّلاً، ماورای ماده از حوزه ی شناخت انسان بیرون است و ،...
جمعه پنجم خرداد 1396
تعداد بازدید: 582

4. مبانی و مزایای حقوق بشر در اسلام (قسمت دوازدهم)

4. مبانی و مزایای حقوق بشر در اسلام (قسمت دوازدهم) ویژگی جهان شمولی اسلام / از ویژگی های آیین اسلام این است که احکام و دستوراتش به گونه ای تدوین گردیده است که قابلیت جهان شمول بودن آن را فراهم ساخته است . در تعالیم و احکام اسلامی قومیت، نژاد، اقلیم، جنسیت و مانند آن که اسباب محدودیت قلمرو دین و مکتب می گردد، وجود ندارد . یکتاپرستی محور همه تعالیم و احکام اسلامی است، چنان که انسان ها از نظر حقوق انسانی برابر و یکسانند، و عرب برعجم، یا عجم بر عرب، فخر و برتری ندارد ، و ملاک برتری انسان ها تقوا و پرهیزگاری است . ...
جمعه بیست و نهم ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 486
آرشیو Print RSS