شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
سرخط خبرها :
 بهشت خانواده
 
 اخلاق معاشرت

اخلاق معاشرت ؛ 27 - صداقت

اخلاق معاشرت ؛ 27 - صداقت اى جان فداى آن كه دلش با زبان يكى است / و ايـن هـمـان گـوهـر صـداقـت اسـت كـه هـر جـا يافت شود و در هر كس تجلى يابد، نفيس و ارزشمند است . بسيارى از ناهنجاريهاى رفتارى و اختلافات خانوادگى و مشاجرات ميان دوستان و فاميلها ، و حـتـى تـنـشـها و نزاعهاى سياسى ، پديده اى است كه از بى صداقتى و ناخالصى به وجود مى آيد و مگر نفاق هم نوعى عدم صداقت نيست ؟ فريب نيز ، جلوه ديگرى از ناراستى در گـفـتـار و رفـتـار اسـت و ... كـم نـيـسـت طـلاق هـايـى كـه ريـشـه در ...
چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 1051

اخلاق معاشرت ؛ 26 - نقد پذيرى

اخلاق معاشرت ؛ 26 - نقد پذيرى صلاح و اصلاح فرد و جامعه ، در سايه شناختن عيوب و تلاش براى زدودن عيوب است . ايـن شناخت هم در خود ما و نسبت به انديشه ها و عملهاى خودمان است ، هم نسبت به ديگران . زمينه ساز اين عيب زدايى هم تذكر از سويى و تنبه و اقدام از سوى ديگر است . مـسـاءله تـذكـر و نـقـد و يـادآورى ، هـمـچـنـيـن پـنـد پـذيـرى و قـبـول نـصـيـحـت و مـوعـظـه و تـوجـه بـه تـذكـرات ديـگـران از هـمـيـن رهـگـذر، در مـقوله مسايل معاشرتى و شيوه برخورد صحيح با ديگران قرار مى گيرد .
سه شنبه سیزدهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 897

اخلاق معاشرت ؛ 25 - برخورد با سالمندان

اخلاق معاشرت ؛ 25 - برخورد با سالمندان بر خلاف فرهنگ غرب ، که وجود سالمندان را در خانواده ها، زائده اى مزاحم مى پندارند و مى كـوشـنـد بـراى ايـنـكـه آزاديهاى شخصى شان محدود نشود و مزاحمى نداشته باشند، به نحوى آنان را از محيط خانه و روابط خانوادگى دور كنند و به خانه سالمندان بفرستد، اسـلام به آنان ارج مى نهد و حرمت قائل است و به رعايت حقوق و احترام آنان سفارش كرده و به بهره گيرى از تجارب و افكار پخته آنان تشويق مى كند . در اين بخش ، شيوه صحيح برخورد با پيران و سالمندان را - چه پدر و مادر باشند ، ...
دوشنبه دوازدهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 990

اخلاق معاشرت ؛ 24 - سازگارى

اخلاق معاشرت ؛ 24 - سازگارى تـلاش بـراى داشـتـن يـك زندگى دور از تنش و پرخاش و مشكلات رفتارى ، موجب آسايش روح و سلامت خانواده است . همه افراد، در خصلتهاى اخلاقى و شيوه رفتار، يكسان نيستند. اين تفاوت در برخى موارد بـروز مـى كـنـد و مـايـه اخـتـلاف مـى شـود، اخـتـلافـى كـه البـتـه قابل اجتناب است ، آن هم با شيوه مدارا و سازگارى در اخلاق و برخورد . بعضيها با ديگران ، چه در محيط خانه و محل كار ، يا در محله و منطقه سكونت ، با ديگران نـاسـازگـارنـد .
يکشنبه یازدهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 948

اخلاق معاشرت ؛ 23 - تقدير و سپاس

اخلاق معاشرت ؛ 23 - تقدير و سپاس در برخوردهاى اجتماعى ، يكى از عوامل محبت آفرين و تحكيم روابط، داشتن حالت و روحيه سپاسگزارى و قدردانى و حق شناسى نسبت به مردم است . همواره سپاس و تشكر ، در مقابل نعمت است . نعمت و احسان هم يا مستقيما از سوى خدا به ما مى رسـد، يـا بـنـدگـان خـدا واسـطـه خـيـرنـد و نـيـكـى بـر دسـت آنـهـا جارى مى شود و ما از نـيـكـوكـاريـهـا و يـاريـهـا و مـساعدتهاى مردم بهره مند مى شوى و نعمت الهى از اين طريق شامل ما مى گردد.
شنبه دهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 756

اخلاق معاشرت ؛ 22 - تشويق

اخلاق معاشرت ؛ 22 - تشويق هـرچـنـد از مـقـوله هـايى چون تشويق و تنبيه ، در مباحث تربيتى گفتگو مى شود ، ولى از آنجا كه رفتار تشويق آميز، يكى از شيوه هاى نيك در معاشرت و برخورد با ديگران است ، مورد بحث قرار مى گيرد . انسان و نياز به ((تشويق )) / اغـلب يا همه افراد، به لحاظ برخوردارى از غريزه حب نفس ، دوست دارند كه مورد توجه و عـنـايـت قـرار بـگـيـرند. توجه به اين نياز، در حدى كه به افراط كشيده نشود و آثار سـوء نـداشـتـه بـاشـد، عـامـلى در جـهـت تـغـيـيـر رفـتـار يـا ايـجـاد انـگـيـزه عمل در انسانهاست .
جمعه نهم اسفند 1392
تعداد بازدید: 809

اخلاق معاشرت ؛ 21 - شوخى و مزاح

اخلاق معاشرت ؛ 21 - شوخى و مزاح كمتر جامعه و ملتى را مى توان يافت كه در ارتباطات مردمى ، چيزى به نام شوخى وجود نداشته باشد. لازمه زندگى اجتماعى و داشتن ارتباطات سالم و فرح بخش ، مزاح است . البـتـه گـاهـى هـم مـزاح ، بـه كدورت و كينه مى انجامد و نتيجه معكوس مى دهد كه اشاره خواهد شد . بـعـضـيـها خصلت شوخى و مزاح را چه با گفتار و چه با رفتار ، به عنوان شاخصه خود قـرار داده انـد . بـرخـى هـم مـيـانـه خـوشـى بـا آن نـدارنـد و اهل شوخى نيستند .
پنجشنبه هشتم اسفند 1392
تعداد بازدید: 794

اخلاق معاشرت ؛ 20 - ابزار دوستى

اخلاق معاشرت ؛ 20 - ابزار دوستى رابـطـه هـايـى كه بر پايه دوست داشتن و محبت است ، استوارتر و ديرپا تر است . اهرم نـيـرومـنـد عشق و محبت نيز، در بسيارى از زمينه هاى اجتماعى و ارتباطات انسانى ، كارساز تـر از عـوامـل ديـگـر اسـت . از ايـن رو، ريـشـه يـابـى عـوامـل تـقـويـت كـنـنـده دوسـتـى ، ريـشـه كـنـى عـوامـل سـسـت كـنـنـده عـلاقـه ها و استفاده از عوامل محبت آفرين ، در بهبود مسايل معاشرت مهم است . اگـر عقل و انديشه ، در زندگى نقش چراغ راهنما دارد كه روشنى مى بخشد و راه را نشان مى دهد ، عشق و محبت قلبى ...
چهارشنبه هفتم اسفند 1392
تعداد بازدید: 781

اخلاق معاشرت ؛ 19 - آيين دوستى

اخلاق معاشرت ؛ 19 - آيين دوستى نعمت ((دوست )) / از قديم گفته اند : هزار دوست كم است و يك دشمن بسيار . دوسـت ، هـمدم تنهاييهاى انسان ، شريك غمها و شاديها ، بازوى يارى رسان در نيازمنديها ، تـكـيـه گـاه انـسان در مشكلات و گرفتاريها و مشاور خير خواه در لحظات ترديد و ابهام است . بـعـضـى از مـردم ، بـه خـاطـر خـصـلتهاى خود خواهانه يا توقعات بالا يا تنگ نظرى يا سـخـتـگـيـرى يا دلايل ديگر ، نمى توانند براى خود ، دوستى برگزينند و از تنهايى در آيند . اين به تعبير حضرت امير (عليه السلام ) نوعى ناتوانى و بى دست و پايى است .
شنبه سوم اسفند 1392
تعداد بازدید: 932

اخلاق معاشرت ؛ 18 - بندگى و آزادگى

اخلاق معاشرت ؛ 18 - بندگى و آزادگى گاهى مرزهاى اخلاقى در معاشرت ، آشفته مى شود. افراد، به نام خضوع و تواضع ، در دام ذلت و حـقـارت مـى افـتند، و به نام وقار و عزت ، گرفتار تكبر و خود برتر بينى مى شوند . از اين رو شناختن اين مرزها و تشخيص جايگاه هريك از صفات ، مهم است . عزت و منت / بندگى ، بد است ، اما در برابر خداوند نيكوست . آزادى مـقـدس و مـطـلوب اسـت ، امـا نـسـبـت به خدا و حريم بندگى ، عبوديت و فرمانبردارى قداست دارد . خـضـوع ، نـاپـسـند است ، ليكن در برابر آفريدگار و اولياء خدا و صالحان شايسته ، پسنديده است .
جمعه دوم اسفند 1392
تعداد بازدید: 817
آرشیو Print RSS