چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 سیمای کلام الله مجید
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 120 - 111

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 120 - 111 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 120 - 111 جز دردسر زيانى به شما وارد نمى آورند و اگر به جنگ با شما برخيزند آنچنان مى گريزند كه پشت سر خود را ننگرند و بعد از آن هم يارى نخواهند شد. ذلت بر آنان هر جا كه ديده شوند نوشته شده ، مگر اينكه متوسل به خدا و يا به وسيله اى مردمى بشوند و زورمندانى از ايشان حمايت كند و ايشان براى خود جائى از غضب خدا گرفتند و خوارى و مسكنت بر آنان حتمى شده و اين بدان جهت است كه همواره به آيات خدا كفر مى ورزيدند و انبيا را به ناحق مى كشتند و منشا اين كفر و جنايتشان ، معصيت هايشان بود و مردمى تجاوزگر بودند.
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 110 - 102

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 110 - 102 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 110 - 102
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 101 - 98

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 101 - 98 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 101 - 98
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ، آيات 97 - 96

تفسیر سوره آل عمران ، آيات 97 - 96 تفسیر سوره آل عمران ، آيات 97 - 96
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 95 - 92

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 95 - 92 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 95 - 92
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 91 - 86

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 91 - 86 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 91 - 86
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 85 - 81

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 85 - 81 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 85 - 81
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 80 - 79

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 80 - 79 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 80 - 79
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 78 - 64

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 78 - 64 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 78 - 64
پنجشنبه 9 دي 1389

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 63 - 61

تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات  63 - 61 تفسیر سوره آل عمران ؛ آيات 63 - 61
پنجشنبه 9 دي 1389