سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور 2. سرزمين شام و جنبش سفيانى(474)
شـام و سـرزمـيـن شـام و شـامـات ، در مـنـابـع تـاريـخ اسـلام و حـديـث شامل منطقه سوريه فعلى و لبنان كه بيابان شام و كوهستان لبنان نيز ناميده مى شود و هـم چـنـيـن شـامـل اردن و چه بسا فلسطين نيز مى گردد هر چند غالبا به تمام اين منطقه سـرزمـيـن شـام و فـلسطين اطلاق مى شود.. و شام همان موقع نام دمشق پايتخت سرزمين شام بود . روايـات مـربـوط بـه سـرزمـين شام و حوادث شخصيت هاى آن در زمان ظهور فراوان است و مـحـور اسـاسـى آن روايـات جنبش سفيانى است كه ...
جمعه 2 خرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور 1. اعراب و نقش آنان در دوران ظهور(417)
روايـات بسيارى درباره اعراب و اوضاع و احوال آنها و فرمانروايانشان در زمان ظهور و نـهـضـت ظـهور حضرت مهدى (ع) آمده است . از جمله روايات مربوط به حكومت زمينه ساز آن حضرت در يمن كه بطور عموم ، روايات در مدح و ستايش آن وارد شده است و ما انشاء الله جداگانه آنها را يارى خواهيم كرد . و از آن جـمله ، روايات جنبش مصريان است كه از آن روايات ، مدح و تعريف آنان استفاده مى شود، بويژه رواياتى كه مى گويد، برخى از ياران امام مهدى (ع) و معاونان برگزيده آن حـضـرت از مـصـر مـى بـاشـنـد و ...
دوشنبه 29 ارديبهشت 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 10(595)
دوره استيلاى روميان / بـومـبـى ، فـرمـانـرواى روم در سـال 64 ق .م بـا اشـغـال سـوريـه ، آن را بـه امـپـراطـورى روم مـلحـق سـاخـت و در سـال دوم ، قـدس را بـه تـصرف خويش در آورد و آن را تابع فرمانرواى رومى سوريه قـرار داد، در انـجـيـل مـتـى آمـده است كه : در سال 39 ق .م قيصر روم ، ((اگوست هيروديس ادومى )) را به عنوان فرمانرواى يهوديان برگزيد و او بنائى نو وسيع و زيبا را بر معبد بنياد كرد و به سال 4 ق .م در گذشت . چـنـانـكـه انـجـيـل هـا آورده انـد : ...
دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 9(607)
دوران استيلاى يونانى ها / اسكندر مقدونى به مصر و سرزمين شام و فلسطين لشكركشى كرد و آن مناطق را فتح نمود و هواداران ايرانى و قدرتهاى محلى را كه رودر روى وى ايستاده بودند در هم شكست و وارد قـدس گـرديـد و آنـجـا را كـامـلا تحت فرمان خود در آورد، آنگاه اسكندر به فرمانروائى داريـوش سـوم و سـپـاه او در نـبـرد سـخـتـى كـه در اردبـيـل شـمال عراق رخ داد پايان بخشيد و با ادامه پيشروى خود، ايران و مناطق ديگر را بـه اشـغـال و تـصـرف خـويـش در آورد . ...
دوشنبه 8 ارديبهشت 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 8(566)
دوران استيلاى ايرانيان / كـورش فـرمـانـرواى ايـران سـرزمـيـن بـابـل را اشـغـال كـرد و در سـال 539 ق .م حكومت آن جا را منقرض ساخت و با حمله به سرزمين شام و فلسطين آنجا را فـتـح نـمـود و بـه اسـراى بـخـت النـصـر و يـهـوديـانـى كـه در بابل بسر مى بردند اجازه بازگشت به قدس را داد و گنجهاى معبد سليمان را به ايشان بـرگـردانـيـد و اجـازه داد كـه مـعـبـد را بـازسـازى نـمـوده و ((زربابل )) را بعنوان فرمانروا برآنان برگزيد .
شنبه 30 فروردين 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 7(566)
دوران تسلط بابليان / نـينوا پايتخت آشوريان ، در سال 612 ق . م بدست مادها و بابليان (كلدانيها) سقوط كرد و آنـجـا را بـيـن خـود تـقـسـيـم نـمـودنـد، عـراق و سرزمين شام و فلسطين سهم بابليان و مـشـهـورتـريـن فـرمانرواى آنان ، بخت النصر گرديد، كه وى براى به اطاعت در آوردن سـرزمـيـن شـام و فـلسـطـيـن دوبـار نـخـسـت سـال 597 و سـپـس بـه سـال 586 ق .م . دست به حمله زد، در نخستين هجوم قدس را محاصره و فتح كرده و خزينه هـاى قـصر فرمانروا را از آن خود نمود، و ...
دوشنبه 25 فروردين 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 6(555)
دوره استيلاى آشوريان / سـلطـه آشـوريها بر يهوديان ، با هجوم شلمنصر سوم فرمانرواى آشوريان از سالهاى 859 ق .م تـا 824 ق .م بـه كـشـور آرامـى هـا و قـلمـرو اسـرائيـل آغـاز گـرديـد بـه گـونـه اى كـه تـمام منطقه ، تحت فرمان او و فرمانروايان آشـورى پـس از وى در آمـد.و بـه نـظـر مـى رسـد كـه كـشـور يـهـودا، بـرعـكـس كـشـور اسرائيل تحت فرمان و اطاعت آشوريان بود . زيـرا بـه نـقـل تـورات : فـرمـانرواى آنجا ، آحازبن يوثام ، از فرمانرواى آشور تغلث فـلاسـر خـواسـت كـه ...
يکشنبه 24 فروردين 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 5(579)
دوران تجزيه و نزاع و كشمكش داخلى / كار آنها بدآنجا رسيد كه عليه يكديگر، از نيروهاى بت پرست باقى مانده پيرامون خود و از فراعنه مصر و آشور و بابل كمك خواستند . يـهـوديـان پـس از در گذشت حضرت سليمان عليه السلام در شكيم (نابلس ) گرد آمده و اكثريت آنها با ((يربعام بن نباط)) كه از دشمنان حضرت سليمان در زمان حياتش بود و از دسـت آن حـضـرت بـه آغـوش فـرعـون مـصـر گـريـخـت ، بيعت نموده و با بازگشت وى يـهـوديـان بـه او خـوش آمـد گـفـتـه و ...
جمعه 22 فروردين 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 4(559)
خلاصه تاريخ يهوديان / ايـن مـخـتـصر، وضع سياست كلى يهوديان را از دوران حضرت موسى (ع) تا زمان پيامبر گـرامـى مـا حـضـرت مـحـمد (ص ) شامل مى شود و ما آن را بر اساس كتاب ((قاموس كتاب مـقـدس )) از انـتـشـارات ((جامعه كليساهاى خاور نزديك )) و كتاب ((تاريخ يهود از كتب آنان )) تاءليف مرحوم محمد عزت دروزه ، آورده ايم . تاريخ يهوديان در اين مدت به ده دوره تقسيم مى شود: 1ـ دوره حضرت موسى و يوشع عليهاالسلام 1270 ق .م 1130 ق .م ...
پنجشنبه 21 فروردين 1393
عصر ظهور : يهوديان و نقش آنان در دوران ظهور 3(546)
وعده خداوند در فرو نشاندن آتش جنگ يهوديان / خداى متعال در قرآن مجيد مى فرمايد : ((يـهـوديـان گـفتند دست خدا بسته است ، دست آنان بسته باد، و به سبب اين گفته از رحـمـت خـداى دور شـدنـد. بـلكـه دسـتـهـاى خـدا گـشوده است و هر گونه بخواهد انفاق مى كند)) ((.... آنـچـه كه از ناحيه پروردگار بر تو فرود آمده ، بر سركشى و كفر آنان مى افـزايـد و مـيـان آنـان تـا روز رسـتـخيز ، كينه و دشمنى انداختيم ، و ...
دوشنبه 18 فروردين 1393