سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 6 . درفش سرخ سفيانى(516)
بـرخـى از روايـات ايـن مـطلب را ياد نموده است ، مانند روايتى كه در بحار از اميرمؤ منان (عليه السلام ) ضمن روايتى طولانى نقل شده است : ((و آن را نـشـانـه هـا و عـلامـتـهـايـى است و خروج سفيانى با درفش سرخ همراه است و فرمانده آن مردى از قبيله بنى كلب است .)) اين پرچم سرخ رمز برترى جوئى و سياست خون آشامى وى مى باشد . آيا سفيانى يكى است يا چند تن / بـى تـرديـد سفيانى وعده داده شده كه روايات موجود در منابع شيعه و سنى بر آن دارد، يـك نـفـر اسـت امـا ...
جمعه 6 تير 1393
عصر ظهور : اعراب در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 5 . كينه سفيانى نسبت به اهل بيت و شيعيان(610)
كـينه توزى ، از بارزترين ويژگيهاى سفيانى است كه روايات مربوط به او از آن ياد مـى كـنـد بـلكه از آن روايات چنين برمى آيد كه نقش سياسى او ايجاد فتنه مذهبى در ميان مـسـلمـانـان و تـحـريـك تـسـنـن عـليـه شـيـعـيـان تـحـت شـعـار يـارى اهل سنت است ... در حاليكه وى هوادار زمامداران كفر پيشه غربى و يهوديان و مزدور آنهاست ، از امام صادق (عليه السلام ) روايت شده است كه فرمود : ((مـا و اولاد ابـوسـفـيان دو خاندان هستيم كه بخاطر خدا با يكديگر دشمنى داريم ...
دوشنبه 2 تير 1393
عصر ظهور:اعراب در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 4 .تلاش سفيانى براى مذهبى جلوه دادن جنبش خود(502)
با توجه به گسترش آئين اسلام و عظمت يافتن آن تا ظهور حضرت مهدى (عليه السلام ) و با توجه به اينكه جنبش ‍ سفيانى در برابر ياوران درفش هاى سياه و گسترش اسلام ، در حـقـيـقت يك طرح غربى ـ يهودى است ، پژوهشگرى كه روايات مربوط به سفيانى را بـررسـى نمايد، دليلها و نشانه هاى تلاش وى را براين معنى مى يابد از جمله آن خبرها عـبـارتـى اسـت كـه در نسخه خطى ابن حماد ص 75 آمده است كه ((سفيانى در: اثر عبادت بسيار زرد رنگ بنظر مى رسد)) از اين عبارت چنين برمى آيد كه ...
شنبه 31 خرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 3 . فرهنگ و گرايش سياسى سفيانى(548)
روايات ، نشانگر اين معناست كه سفيانى فرهنگ و آموزش غربى دارد و چه بسا در همانجا نـشـو و نـمـا كـرده بـاشـد. در كـتـاب غـيـبـت طـوسـى از بـشـر بـن غـالب بـصـورت مرسل روايت شده است كه گفت : ((سـفـيـانـى در حـاليـكـه رهـبـرى گروهى را بعهده دارد مانند شخص نصرانى صليب برگردن دارد و از سرزمين روميان روى مى آورد.)) در روايـت كـلمه منتصر آمده اما در اصل بايد ((متنصر)) باشد، چنانكه در بحار ج 52 ص 217 آمـده اسـت ، يـعـنـى ، مـسلمان مسيحى شده .
دوشنبه 26 خرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 2. پليدى و سركشى سفيانى(577)
راويان حديث ، در نفاق و بدسرشتى و دشمنى او با خدا و پيامبرش صلى الله عليه و آله وسـلم و حـضـرت مـهـدى (عـليـه السـلام ) اتـفـاق نظر دارند و رواياتى كه شيعه و سنى درباره شخصيت و كردار او نقل كرده اند يكسان يا تقريبا نزديك بهم است ، چنانكه از اين قبيل روايت شده است كه گفت : ((سـفـيـانـى بـدتـريـن فـرمـانـرواسـت ، دانـشـمـنـدان و اهـل فـضـل را مـى كـشـد و نابود مى سازد و از آنها براى رسيدن به مقاصد خود يارى مى خواهد هركس سر باز زند او را به قتل مى رساند.))
يکشنبه 25 خرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 1 . بيوگرافى سفيانى(501)
مقدمه / سـفـيـانـى از شـخـصـيـتـهـاى بـارز در نـهـضت حضرت مهدى (عليه السلام ) است . او دشمن سـرسـخـت و رويـاروى آن حـضـرت مـى بـاشد، هر چند كه امام (عليه السلام ) در حقيقت با نيروهاى كافرى كه از سفيانى پشتيبانى مى كنند روبروست ، چنانكه آشنا خواهيد شد . روايـات تـصـريح كرده است كه خروج سفيانى از وعده هاى حتمى خداوند است ، از امام زين العابدين (عليه السلام ) روايت شده است كه فرمود : ...
جمعه 23 خرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور 6. كشمكش بر سر قدرت بين اصهب و ابقع(437)
از امام باقر(ع) نقل شده است كه فرمود : ((در آن سـال در تمام سرزمين هاى ناحيه مغرب اختلاف بسيار خواهد بود نخستين زمينى كه ويران مى شود شام است ، هواداران درفش هاى سه گانه طرفداران اصهب ، لشكريان ابقع و سپاه سفيانى ، با يكديگر اختلاف مى كنند.)) بـنـظـر مـى رسد كه ابقع فرمانروا، (يعنى كسى كه نقطه سياه و سفيد در چهره دارد) در فـرمـانـروائى شام از رقيبش ‍ اصهب يعنى (زرد چهره ) سابقه دارتر است ، زيرا روايات خاطرنشان مى سازد كه ...
سه شنبه 20 خرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور 5. ورود سپاه ايران و مغرب به سرزمين شام(566)
روايـات مـربـوط بـه ورود نـيـروهـاى مـغـربى به شام روشن است كه در پى برخورد و درگيرى تند و يا جنگ ميان دو گروه مى باشد، مانند روايتى كه قبلا گذشت : ((وقتى در شام دو گروه نظامى اختلاف كنند، نشانه اى از نشانه هاى الهى آشكار مى شـود، پـرسـيدند : اى اميرمؤ منان آن نشانه چيست ؟ فرمود : زمين لرزه اى در شام رخ مى دهد كه صد هزار نفر در اثر آن هلاك مى گردند و اين را خداوند رحمتى براى مؤ منان و عذابى بـراى كـافـران قـرار مـى دهـد .
جمعه 16 خرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور 4. فتنه همگانى و فتنه سرزمين شام(393)
روايـات ، فـتـنـه ويـژه اى را در سـرزمـيـن شـام يـاد مـى كـنـد كـه قـبـل از خـروج سـفـيانى واقع خواهد شد. و اين فتنه غير از فتنه غربى و شرقى است كه مـسـلمـانـان گـرفـتـار آن مـى شـونـد و قـبـلا دربـاره اش سـخـن گـفـتـيـم . بـه احـتـمـال قـوى تـر، فـتـنـه ياد شده متصل به فتنه همگانى و يا ثمره آن است . كه گاهى روايات مربوط به آنها و حالات راويان درباره اين دو فتنه با هم مخلوط مى شود . بارزترين چيزى كه در فتنه سرزمين شام وجود دارد، اختلافات و درگيرى هايى است كه ...
پنجشنبه 8 خرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور 3. حوادث شام پيش از خروج سفيانى(460)
اسـتخراج نوارى از حوادث جنبش سفيانى از آغاز تا پايان شكست او در نبرد آزادى قدس از احـاديـث مـربـوط بـه ظـهـور، كـار نـسـبـتـا آسـانـى است بر عكس ، جدا نمودن حوادثى كه قبل از سفيانى است كار دشوارى مى باشد، زيرا احاديث آن ، غالبا به اختصار بيان شده و در روايـات تـقـديـم و تـاءخـيرى در ترتيب حوادث بكار رفته است . اما نتيجه همه آنها بدين ترتيب است : ...
يکشنبه 4 خرداد 1393