سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ 10. سرزمين اسلامى مغرب و حوادث دوران ظهور(503)
سرزمين اسلامى مغرب و حوادث دوران ظهور / ذكـر مغربى ها در ضمن روايات متعدد زمان ظهور حضرت مهدى (ع) آمده است . اما همانگونه كـه بـيـان شـد، بـا روايـات جـنـبـش فـاطـمـيـان كـه مـسـلمـانـان روايـات آن را قـبـل از وقـوع آن نقل مى كنند، مخلوط گرديده است . و از جمله روايات مربوط به حوادث و دلائل نبوت پيامبر (ص ) بشمار مى رود . ولى بـرخـى از روايـات دربـاره جـنـبـش مـغربى ها در زمان ظهور حضرت ، صراحت دارد و هيچگونه رابطه اى با جنبش ‍ فاطمى ها ندارد . ...
شنبه 11 مرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ 9. مصر و حوادث آن در دوران ظهور(534)
مصر و حوادث آن در دوران ظهور / روايـات پـيـشامدهايى كه پيرامون مصر وارد شده متعدد است .. نخست روايات بشارت دهنده پيامبر (ص ) به مسلمانان جهت فتح مصر بدست آنان ، تا برسد به روايات مربوط به اسـتـيـلاى مـغـربـى هـا بـر مـصـر در حـوادث انقلاب فاطميان و بالاخره حوادث زمان ظهور حضرت مهدى (ع)، بيان مى شود. امـا پـيشامدهاى زمان ظهور با حوادث تاءسيس دولت فاطمى در منابع بيان پيشامدها در هم آمـيـخته است . زيرا در روايات مربوط به حضرت مهدى (ع)، ورود سپاه مغربى به مصر نـيـز ديـده مـى شـود...
دوشنبه 6 مرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ 8. يمن و نقش آن در دوران ظهور(510)
يمن و نقش آن در دوران ظهور / روايات متعددى از اهل بيت عليهم السلام ، درباره انقلاب اسلامى و زمينه ساز ظهور حضرت مـهـدى (ع) در يمن وارد شده است كه برخى از آنها صحيح السند مى باشد، كه حـتـمـى بـودن وقـوع ايـن انقلاب را تصريح مى كند و آن را درفش هدايت و زمينه ساز قيام حـضـرت مـهـدى و يـارى كـنـنده آن حضرت توصيف مى كند ... حتى برخى از روايات انقلاب اسـلامـى يـمن را در زمان ظهور، هدايت بخش ترين درفش ها بطور مطلق بحساب مى آورد و در وجـوب يـارى رسـانـدن بـه آن ، هـمـانـگـونه تاءكيد مى كند كه در يارى درفش مشرق ايـرانـى ، بـلكـه بيش از آن تاءكيد مى نمايد و ...
شنبه 4 مرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 12 . سفيانى در نبرد فتح قدس(525)
از روايـات مـربـوط بـه اين نبرد بزرگ برمى آيد كه سفيانى ، خوشبختانه با مشكلات زيـادى روبـرو مـى شـود، نخست ضعف در پايگاه مردمى او در سرزمين شام ..زيرا قدرت و مـوقـعـيـت فرمانروائى او هر اندازه به نفع او باشد باز مردم خطه شام مسلمانند... و آنان معجزات و كرامات حضرت مهدى (ع) و شكست هاى ستمگر زمان خويش ، سفيانى ، و نوكرى او را بـه نـفـع دشـمـنـان مـسـلمـانان مشاهده مى كنند.. از اين رو موج عشق به حضرت مهدى و دوسـتـى و گـرايـش ‍ بـه آن حـضـرت قوت مى گيرد و بيزارى و پراكندگى ، نسبت به سفيانى و سياستهاى وى بيشتر مى گردد.
دوشنبه 30 تير 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 11 . نبرد اهواز(502)
پـس از شـكست نيروهاى سفيانى بدست زمينه سازان ايرانى و يمنى ، طبيعى است كه عراق تـحـت قـلمـرو حـكـومـت حـضـرت مـهدى (ع) و ياران وى در مى آيد و شكست معجزه آساى مجدد سـفـيـانـى در حـجاز عامل كمك كننده اى در تثبيت قدرت ياوران مهدى (ع) در عراق مى گردد. بـويـژه روايـات خـاطـرنـشـان مـى سـازد كـه نيروهاى زمينه سازان ، پس ‍ از شكست قواى سـفيانى ، در عراق مستقر مى شوند و جهت بيعت با امام مهدى (ع) گروهى را به حجاز نزد آن حضرت مى فرستند. از امام باقر (ع) روايت شده است كه فرمود: ...
پنجشنبه 26 تير 1393
عصر ظهور :جنبش سفيانى : 10 . پيشروى لشكر سفيانى به سوى حجاز (لشكرى كه در زمين فرو مى رود)(469)
به خواست خدا بزودى درباره نهضت ظهور مقدس حضرت مهدى (ع) سخن خواهيم گفت و نيز بـه بـررسـى كـشـمـكـش سـيـاسـى در حـجـاز مـى پـردازيـم كـه بـنـا بـه نـقـل روايـات ، بـدنـبـال كشته شدن ، عبد الله حاكم حجاز و اختلاف بر سر فرمانروائى بـعـد از او و درگـيـرى بـين قبايل حجازى بر سر حكومت ، بوجود مى آيد.. و اين كشمكشها حكومت حجاز را چنان ضعيف مى گرداند كه حضرت مهدى (ع) نهضت خويش را به آسانى در مكه آغاز و شهر را از سلطه بيدادگران آزاد و حاكميت خود را بر آنجا تثبيت مى كند.
دوشنبه 23 تير 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 10 . اشغال عراق توسط سفيانى(386)
بـه گـفـتـه روايات ، اشغال عراق براى سفيانى هدفى استراتژيك و فورى است . ولى نـاگـزير مى شود كه به جنگ قرقيسيا بپردازد، آنگاه پس از آن نبرد اجراى نقشه خود را ادامه دهد . و در حـمـله بـه عـراق ، طرف مخالفى جهانى و يا از دولتهاى منطقه در برابر وى وجود نـدارد. حـتـى تـركـان كـه سـفـيانى در قرقيسيا با آنها وارد نبرد مى شود هدفشان بدست آوردن ثـروت و گـنـج قـرقـيـسـيـا اسـت و كـارى بـه مسائل عراق ندارند. تـنـهـا نـيروى مخالف او يمنى ها و خراسانيان ، يعنى ياران حضرت مهدى (عليه السلام ) مـى بـاشـنـد ، ...
چهارشنبه 18 تير 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 9 . نبرد بزرگ قرقيسيا(468)
در روايـات مـربـوط بـه سـفـيـانى ، جنگ قرقيسيا كه در مرزهاى سوريه ـ عراق ـ تركيه بوقوع مى پيوندد حادثه اى خارج از روال طبيعى جنبش سفيانى و حوادث زمان ظهور بنظر مـى رسـد.. از ايـن رو هـدف اصـلى سـفيانى از جنگ عراق سلطه يافتن برآن كشور و ايجاد مـقـاومـت در بـرابـر نـيروهاى ايرانى و زمينه سازان ظهور حضرت ، كه از مسير عراق به سـوى سـوريـه و قـدس پـيش مى روند خواهد بود. ولى در راه عراق در اثر حادثه عجيبى جـنگ قرقيسيا رخ مى دهد و آن حادثه پيدا شدن گنجى در مجراى فرات و يا نزديك مجراى رود فـرات اسـت .
دوشنبه 16 تير 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 8 . از وادى يابس (دره خشك ) تا دمشق(481)
در ايـنـكه سفيانى جنبش خود را از خارج دمشق از منطقه حوران يا درعا در مرز سوريه ـ اردن آغاز مى كند، روايات تقريبا همداستانند، البته روايات ، منطقه خروج وى را وادى يابس و اءسود (دره خشك و سياه ) مى نامند. از امير مؤ منان (عليه السلام ) روايت شده است كه فرمود : ((پسر هند جگرخوار از وادى يابس (دره خشك ) خروج مى كند و او مردى است چهار شانه ، بـا چـهـره اى تـرسناك و سرى بزرگ كه در چهره اش اثر آبله پيداست به قيافه اش كـه بـنـگـرى ، يـك چـشـم بـنـظـر مـى رسـد ، ...
جمعه 13 تير 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ جنبش سفيانى : 7 . آغاز جنبش سفيانى و مراحل آن(480)
شرايط و اوضاع ترسيم شده در روايات ، جنبش سفيانى را بسيار خشن و سريع توصيف مـى كـنـد يـا بـه تـعـبـيـر سـياسى امروز جنبشى دراماتيك و خونين مى باشد زيرا اوضاع جهانى و كشمكش بين ابرقدرتها به اندازه اى وخيم مى شود كه منجر به نبرد مى گردد. و وضـع سـرزمين شام كه فتنه فلسطين آن را بر هم مى زند ((همچون بهم خوردن آب در مشك )) و از ضعف و ناتوانى و تجزيه شدن ، گرفتار رنج و افسردگى است . و ...
پنجشنبه 12 تير 1393