سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 5. روايت : عجم ، مورد اعتماد پيامبر(572)
اين روايت را نيز ابونعيم در كتاب خويش از ابوهريره روايت كرده كه گفت :((نزد پيامبر صلى الله عليه و آله سخن از موالى و عجم ها بميان آمد، حضرت فرمود: سـوگـنـد بـخـدا مـن بـيـش از شـمـا (و يـا بـيـشـتـر از بـعضى از شما) به آنها اعتماد دارم )) قـريـب بـه هـمـيـن مضمون را ترمذى در كتاب خود آورده ، البته لفظ عجم ها در ايـنـجـا اعـم از عجم (ايرانى ) است و شامل غير عرب از عجم مانند تركان و غير آنها نيز مى شود .روايت : آيا مردم ، كسانى جز فارسيان و روميان اند؟ ابـونـعـيـم در كـتـاب خـود، ايـن روايـت را از ابـوهـريـره نقل كرده كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : ...
سه شنبه 11 شهريور 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 4. روايت : ايرانيان ، طرفداران اهلبيت(623)
انس و علاقه ایرانیان به اهل بیت ع / ایرانیان از دیرباز مورد توجه ویژه پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ‌ و امامان شیعه ـ علیهم السّلام ـ بوده اند و در احادیث بسیاری ، اسلام ایرانیان با اهمیت تلقی گردیده و از ملت ایران بعنوان وفادارترین ملتها به اسلام یاد شده است. بسیاری از این احادیث از پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ قبل از اینكه ایرانیان اسلام را پذیرفته باشند صادر شده است همان طور كه پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ پیش بینی نموده بود ملت ایران از همه ملتها حتی عرب كه مركز نزول وحی بود ،‌ از اسلام بیشتر بهره گرفت و هیچ ملتی به اندازه مردم ایران تاكنون از منبع روشنایی بخش وحی پرتو نگرفته است.
جمعه 7 شهريور 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 3. روايت : شيران بى فرار(508)
اين روايت را احمد بن حنبل از پيامبر (ص ) نقل كرده كه آن حضرت فرمود : ((نـزديـك اسـت كه خداوند متعال ، اطراف شما را از عجم پر نمايد، آنان چون شيرانى هـسـتـنـد كه اهل فرار نيستند طرفهاى درگير و دشمنان شما را مى كشند و از غنيمت هاى شما استفاده نمى كنند.)) ايـن روايـت را نـيـز ابـونـعـيـم در كـتاب خودش به چند طريق از حذيفه و سمرة بن جندب و عـبـدالله بن عمر نقل كرده است ، الا اينكه او بجاى عبارت (از غنائم شما استفاده نمى كنند) (استفاده مى كنند) آورده است . روايت : گوسفندان سياه و سفيد ...
يکشنبه 2 شهريور 1393
عصر ظهور:ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 2.روايت مربوط به مبارزه با اعراب ، براى بازگشت به اسلام(440)
امـا روايـاتـى كـه از طريق شيعه و سنى در ستايش ايرانيان و نقش آنان در بدوش كشيدن درفش هدايت اسلام وارد شده ، بسيار است ، از آن جمله : روايت مربوط به مبارزه با اعراب ، براى بازگشت به اسلام / ابـن ابـى الحـديـد مـعـتـزلى در شـرح نـهـج البـلاغـه نقل كرده است كه : ((روزى اشـعـث بـن قيس نزد امير مؤ منان (ع) آمد و از ميان صفوف جماعت گذشت تا خود را به نزديكى حضرت رساند، بعد رو به آن بزرگوار كرده و گفت : اى اميرمؤ منان اين سـرخ رويـان (ايرانيان ) كه اطراف شما را گرفته و نزديك شما نشسته اند بر ما چيره شـده انـد. در ايـن لحـظـه كـه حضرت كاملا سكوت فرموده و سرش را بزير افكنده و با پـاى خـود آرام بـه مـنبر مى كوبيد (يعنى اشعث چه گفتى ) ناگهان صعصعة بن صوحان كـه يكى از ياران باوفاى حضرت بود گفت :
جمعه 31 مرداد 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 1(669)
ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور / قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران ، كشور ايران در تصور غربيها پايگاهى حياتى ، آنـهـم در مرز شوروى و در قلب جهان اسلام به حساب مى آمد و از ديدگاه مسلمانها كشورى اسـلامـى و اصـيـل بـه شـمـار مـى رفـت كـه ((شـاه )) سـرسـپـرده غـرب و هـم پـيـمـان اسرائيل بر آن حكومت مى كرد و براى خودش خدمتى به اربابانش ، كشورش را دربست در اختيار و خدمت آنان قرار داده بود . علاوه بر آنچه كه در تصوير ديگران بود، در ذهن يك فرد شيعه مانند من ، كشورى بود كـه در آن مـرقـد مطهر امام رضا (ع) و حوزه علميه قم وجود داشت و ...
چهارشنبه 29 مرداد 1393
عصر ظهور : جنگ جهانى در دوران ظهور (548)
جنگ جهانى در دوران ظهور / روايـات بـسـيـار در حـد تـواتـر اجـمـالى بـر وقوع جنگ جهانى ، نزديك ظهور حـضـرت مـهـدى (ع) دلالت دارد، و بـعـيـد اسـت كـه بـتـوان آن را بـر دو جـنـگ جـهـانـى اول و دوم گـذشـته كه در عصر ما اتفاق افتاده است تطبيق نمود، زيرا صفاتى كه براى ايـن جـنـگ در روايـات ذكـر شده است با اوصاف آن دو جنگ تفاوت دارد، مخصوصا در تعداد قـربانيان اين جنگ و زمانش كه نزديك به ظهور حضرت (ع) خواهد بود، بلكه از برخى از روايـات اسـتـفـاده مـى شـود كـه ايـن نـبـرد، در هـمـان سال ظهور و يا بعد از آغاز نهضت مقدس آن بزرگوار، بوقوع مى پيوندد.
دوشنبه 27 مرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ 11. عراق و نقش آن در دوران ظهور 4(568)
مرحله چهارم : آزاد شدن عراق به دست حضرت مهدى عليه السلام / در زمـيـنه ورود حضرت مهدى عليه السلام به عراق و آزاد ساختن آن از باقيمانده نيروهاى سـفـيـانى و گروهكهاى متعدد خوارج و پذيرفتن آن كشور به عنوان پايگاه دولت و مركز حكومت خويش ، روايات فراوانى وجود دارد . و در خـصوص زمان دقيق ورود حضرت به عراق مطلبى را نيافتم ، اما در بحث حركت ظهور آن حـضـرت خـواهد آمد كه چند ماه بعد از ظهور و پس از آزادى سازى حجاز و درگيرى سخت يـاران او در مـنـطـقه بيضاء استخر (كوه سفيد) در نزديكى اهواز با نيروهاى مخالف ، به شـكـسـت فـاحـش قواى سفيانى خواهد انجاميد، سپس آن حضرت از طريق هوا با يك اسكادران هـواپـيـمـا، وارد عـراق مـى شـود ، ...
شنبه 25 مرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ 11. عراق و نقش آن در دوران ظهور 3(640)
مرحله سوم : لشكركشى سفيانى و خراب شدن بصره / روايـاتـى كـه در ايـن زمـيـنـه وارد شـده اسـت چـگـونـگـى لشكركشى سفيانى به عراق و اشـغـال آن كـشـور تـوسـط او و آزار و اذيت مردم آن سامان مخصوصا پيروان حضرت مهدى عـليـه السـلام و اهـل بـيـت عـليـه السـلام را بوسيله وى توصيف مى كند كه در بخش جنبش سـفيانى از آن ياد كرديم لكن از مجموعه روايات چنين استفاده مى شود كه حكومت وقت عراق در آن زمـان بـه اندازه اى ضعيف و ناتوان است كه نه با قواى نظامى و نه با تكيه بر نـيـروى مـردمـى قـادر بر دفع هجوم سفيانى نيست و ...
جمعه 24 مرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ 11. عراق و نقش آن در دوران ظهور 2(533)
حسنى و شيصبانى و عوف سلمى / در تـعـدادى از روايـات سـخـن از حـسـنى به ميان آمده است كه اشاره دارد، وى حركتى را در عـراق آغـاز مـى نـمـايـد اما اين روايات نياز به دقت بيشتر دارد چرا كه اين احاديث نام سه نفر، حسنى مدينه ، حسنى مكه و حسنى عراق را بيان مى كند، همچنين حسينى خراسانى كه در منابع حديث اهل سنت و برخى منابع خبرى شيعه ((حسنى )) ناميده شده است و هم اوست كه در سـال ظـهـور حـضـرت مـهـدى عـليه السلام با سپاهيانش وارد عراق مى گردد بنابراين احـتـمـال دارد ...
شنبه 18 مرداد 1393
عصر ظهور : اعراب و نقش آنان در دوران ظهور ؛ 11. عراق و نقش آن در دوران ظهور 1(581)
عراق و نقش آن در دوران ظهور / پـيـرامـون اوضـاع و حـوادث عـراق ، در دوران ظـهور، روايات زيادى وارد شده است ، از آن روايات چنين برمى آيد كه عراق ، ميدان كشمكشى آرام نشدنى ميان نيروهاى متعدد مى باشد. و اين كشور در حقيقت چهار مرحله را پشت سر مى گذارد : مرحله اول : روزگار قبل از ظهور حضرت مهدى (ع) است كه ستمكاران مدت طولانى به عراق مسلط مى باشند، در آن سامان ، كشتار و ترس و وحشتى فراگير پيش مى آيد كه مردم آرامش خود را از دسـت مـى دهـند. تا زمانى كه آن كشور را زمينه سازان ظهور، ياران درفش هاى سياه آزاد مى كنند.
چهارشنبه 15 مرداد 1393