سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : نهضت ظهور مقدس ؛ كامل شدن نهضت حضرت مهدى در مدت چهارده ماه 1(534)
روايـات ، دلالت دارد كـه نهضت و انقلاب مقدس حضرت مهدى (ارواحنا فداه ) در مدت چهارده ماه كامل مى گردد، در شش ماهه اول ، امام عليه السلام در اضطراب و نگرانى به سر مى بـرنـد و حوادث را به طور نهان ، توسط ياران خود رهبرى مى كند و در هشت ماه بعدى در مـكـه ظـهـور مـى كند و رهسپار مدينه و آنگاه راهى عراق و قدس مى گردد و با دشمنان خود وارد نـبـرد مـى شود، جهان اسلام را به طور يكپارچه تحت فرمان و اطاعت خود در مى آورد: آنگاه با روميان (غربيها) پيمان آتش بس مى بندد، چنانكه خواهد آمد.
سه شنبه 22 مهر 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 14. ظاهر شدن خراسانى و شعيب در ايران(522)
روايات ، بيانگر اين است كه ، اين دو شخصيت از ياران حضرت مهدى عليه السلام بوده و مقارن ظهور آن حضرت از ايران ظاهر مى شوند و در نهضت ظهورش شركت مى جويند . بـه طـور خـلاصـه نـقـش آن دو، چـنـانـكـه از مـنـابـع حـديـث اهـل سـنت و برخى از روايات شيعه روشن مى شود اين است كه در آن زمان ايرانيان درگير جـنـگـى نابرابر با دشمنان خويش اند و در اثر طولانى شدن آن جنگ ، سيد خراسانى را بـه عـنـوان سـرپرستى امورشان انتخاب مى نمايند ، گر چه وى به اين امر چندان رغبتى نشان نمى دهد اما با اصرار زياد آنان مى پذيرد و ...
جمعه 18 مهر 1393
عصر ظهور:ايرانيان در دوران ظهور 13.آيا روايات مربوط به مهياگران،بر آغاز دوران ظهور دلالت دارد؟(471)
اگـر كـسـى با دقت ، روايات وارده پيرامون نقش ايرانيان در زمان ظهور را مورد بررسى قرار دهد، به دو نتيجه روشن مى رسد: اول ايـنـكـه : بـطـور يقين از پيامبر(ص ) و امامان (ع) مدح و ستايش درباره ايرانيان وارد شـده اسـت . و هـر چـنـد در تـطـبـيـق روايـاتـى كـه بـه بـيـان نـقـش تـاريخى ايرانيان در حـمـل پـرچـم اسـلام و خـدمـات عـلوم و تـمـدن آن پـرداخـته است با معيارهاى ملى گرائى يا نـژادپـرسـتـى و يـا شـيـعـه و سـنـى خـود بـه تـحـليـل و تـحـقـيـق بـپـردازيـم . مـحـال اسـت كه بتوانيم در نقش مشخص شده آنان در روايات مستفيضه ، نسبت به مهيا نمودن مـقـدمـات حـكـومـت حـضـرت مهدى (ع) مناقشه كنيم ...
دوشنبه 14 مهر 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 12. روايت طالقان(639)
پـيـرامـون ايـن روايـت ، حـديـثـى از مـنـابـع اهـل سـنـت ، از حـضـرت عـلى (ع) نقل شده است كه فرمود : ((خـوش بـحـال طالقان ، خداوند متعال داراى گنج هايى در آنجاست كه نه از طلاست و نـه از نـقـره امـا در آن خـطـه مـردانى وجود دارند كه خدا را آنطور كه شايسته معرفت است شناخته اند و آنان ، ياران مهدى در آخرالزمان مى باشند)) و در روايتى : ((مبارك باد مبارك باد بر طالقان )) هـمـيـن روايـت بـا لفـظ ديـگرى در منابع شيعه نيز موجود است ، چنانكه در بحار از كتاب ((سـرور اهـل ايـمـان )) نـوشـتـه عـلى بـن عـبـدالحـمـيـد بـسـنـد خـود از امـام صـادق (ع) نقل كرده است كه فرمود : ...
يکشنبه 13 مهر 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 11. روايت : پرچمهاى خراسان تا قدس(558)
آنـان كـه بـا خـون ، ره بـه ديـو و دد گـرفـتـنـد ... درس شـهادت از ((قم )) و ((مشهد)) گرفتند / آغـوش بـگـشـادنـد هـر تـيـر بـلا را ... تـا متصل سازند ((طوس )) و ((كربلا)) را / ايـن روايـت را عـده اى از عـلماء و اهل سنت ، مانند ترمذى در سنن خود ج 3 ص 362 و احمدبن حـنـبـل در مـسـنـدش و ابـن كـثـيـر در كـتـاب نـهـايـه خـود و بـيـهـقـى در كـتـاب خـود بـنـام دلائل و غـيـر آنـان ... نـقـل كرده اند و حضرمى در كتاب خود بر رد ابن خلدون ، آنرا صحيح دانسته (تصديق كرده كه روايت موثقه است ) عين عبارت حديث اين است : ...
جمعه 11 مهر 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 10. روايت : اهل مشرق و پرچمهاى سياه(473)
ايـن حديث در منابع شيعه و سنى وارد شده است و به عنوان روايت درفش هاى سياه و روايت اهـل مـشـرق و روايـت آنـچـه را كـه اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله بعد از وى با آنان روبـرو مـى شـونـد، شـنـاخـتـه شـده اسـت از طـرفـى آن را منابع گوناگون از عده اى از صـحـابـه بـا انـدكـى تـفـاوت ، در بـيـن الفـاظ و فـقـرات آن نـقـل كـرده انـد. بـرخـى ديـگـر از روايـات بخش هايى از آن را روايت كرده و تعدادى از آن منابع تصريح نموده اند كه راويان اين خبر همه ، ثقه هستند.
پنجشنبه 10 مهر 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 9. روايات مربوط به قم ، و مرد موعود اين شهر(522)
از زمـره روايـات ظـهـور ، بـپـا خـاسـتن مردى از قم و ياران وى مى باشد ، از امام كاظم (ع) روايت شده است كه فرمود : ((مردى از قم ، مردم را به سوى خدا دعوت مى كند ، افرادى گرد او جمع مى شوند كه قـلب هـايشان همچون پاره هاى آهن ستبر است كه بادهاى تند حوادث ، آنان را نمى لغزاند ، از جـنگ خسته نشده و نمى ترسند اعتماد آنان بر خداست و سرانجام كار از آن پرهيزكاران است )) و همچنين مطالب بعد از آن مربوط به قم است .
سه شنبه 1 مهر 1393
عصر ظهور:ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 8.روايت:امت محمـد(ص)و حكومت مردى ازاهل بيت(551)
روايـتـى را كـه ابـوبـصـيـر از امـام صـادق (عـليـه السـلام ) نقل كرده نيز از جمله روايات در اين زمينه است ، حضرت فرمود : ((اى ابوبصير امت پيامبر (صلى الله عليه و آله ) تا زمانيكه خاندان فلان بر مسند حكم هستند هيچگاه به گشايشى نخواهند رسيد تا آنكه فرمانروائى آنان منقرض شود ، با تـمـام شـدن آن ، خـداونـد آن را بـه مردى از اهل بيت ارزانى مى دارد كه روش او بر اساس تـقـوى و عـمـل وى هـدايـت گـر مـردم اسـت . ...
دوشنبه 24 شهريور 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 7. روايت : آغاز حكومت مهدى عليه السلام از ايران(540)
از جمله آن روايات ، حديثى است كه صراحت دارد، آغاز نهضت حضرت مهدى عليه السلام از نـاحـيـه مـشـرق خـواهـد بـود از امـيـرمـؤ مـنـان عـليـه السـلام نقل شده است كه فرمود : ((آغـاز ظـهـور او از مـشـرق اسـت ، زمـانـيـكـه ايـن اءمـر پـيـش آمـد، سـفـيـانـى خـروج مى كند)) و از طرفى آنچه كه علما بر آن اتفاق دارند و در روايات به نحو تواتر وارد شـده ايـن اسـت كـه ظـهور آن حضرت از مكه است ، بنابراين بايد مراد از گفته اميرمؤ منان عليه السلام كه فرمود : ...
جمعه 21 شهريور 1393
عصر ظهور : ايرانيان و نقش آنان در دوران ظهور 6. ايرانيان و آغاز زمينه سازى براى ظهور حضرت مهدى عج(524)
خراسانى و ياور او شعيب بن صالح هر دو ايرانى هستند / كـليـه منابع روايى شيعه و سنى ، پيرامون حضرت مهدى عليه السلام اتفاق نظر دارند كـه آن بـزرگـوار بـعـد از نهضتى مقدماتى كه برايش بوجود مى آيد، ظهور مى كند... و يـاران درفـش هـاى سـيـاه ، ايـرانى اند كه زمينه ساز حكومت آن حضرت و آماده كننده مقدمات فـرمـانـروائى وى مـى بـاشند. در اين روايات ، اتفاق است كه دو شخصيت وعده داده شده ، سيد خراسانى و يا هاشمى خراسانى و ياور او شعيب بن صالح هر دو ايرانى هستند... تا پايان رواياتى كه مربوط به آنان در منابع شيعه و سنى آمده است .
جمعه 14 شهريور 1393