سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : فرود آمدن مسيح (ع) از آسمان(526)
مسلمانان در فرود آمدن حضرت مسيح روح الله (ع) از آسمان به زمين ، در آخرالزمان اتفاق نظر دارند. و بيشتر مفسران اين آيه را كه : ((هيچ كس از اهل كتاب نيست مگر آنكه پيش از مرگ ، به وى (عيسى ) ايمان خواهد آورد و روز قيامت او بر نيك و بد آنان گواه خواهد بود.)) به همين معنا تفسير كرده اند و صاحب مجمع البيان اين تفسير را از ابن عباس و ابومالك و قـتـاده و ابـن زيـاد و بـلخى نقل نموده است و مى گويد طبرى نيز اين گفته را برگزيده اسـت و مـجلسى اين تفسير را /3 در بحار از امام باقر (ع) به همين معنا روايت كرده است كه فرمود : ...
جمعه 16 آبان 1393
عصر ظهور : پيشروى به سوى قدس(588)
بـنـابـه گفته برخى از روايات ، حضرت مهدى (ع) سپاهى را براى نبرد با روميان به انطاكيه مى فرستد كه در ميان آنان بعضى از ياران امام حضور دارند، سپس صندوق مقدس را از غـار انـطـاكـيـه بـيـرون مـى آورنـد كـه در آن نـسـخـه اصـلى تـورات و انـجـيـل وجـود دارد.(380) البـتـه كتاب يوم الخلاص آن را به (بحار ص 284 و منتخب الاثـر) نـسـبـت داده است كه من آن را در اين دو ماءخذ نيافتم ... و بنظر مى رسد آشكار شدن ايـن مـعـجـزه بـراى غـربـى هـا عـمـلى اسـت كـه نـيـروهـاى آنـهـا را در سـاحـل انـطـاكـيـه آماده كارزار هستند، از مشاركت در نبرد آزاد سازى قدس ، باز مى دارد.
سه شنبه 13 آبان 1393
عصر ظهور : حضرت مهدى عليه السلام در ايران و عراق(541)
در روايـات پـيـرامـون حـركـت مـهـدى عـليـه السلام از حجاز، تفاوت هايى بچشم مى خورد. روايـات مـوجـود در مـنـابـع شيعه بطور عموم مى گويد : امام عليه السلام مستقيما از حجاز رهـسـپـار عـراق مـى گـردد و بـرخى مى گويند: مستقيما از مكه وارد آن سامان مى شود ، اين مـطـلب روايـتى را كه از روضه كافى گذشت تاءييد مى كند به اينكه امام عليه السلام لشـكـرى را بـه سـوى مـديـنـه گـسـيـل مـى دارد ... امـام بـيـان كـلى روايـات مـنـابـع اهل سنت اين است كه حضرت از مكه به شام و قدس مى رود و برخى ديگر بيانگر اين است كـه ...
شنبه 10 آبان 1393
عصر ظهور : آزاد سازى مدينه منوره و حجاز(575)
بنابر بعضى روايات حضرت مهدى عليه السلام بر خلاف مكه ، در مدينه منوره درگير چـنـديـن نـبـرد خـواهـد شـد. از امـام بـاقـر عـليـه السـلام نقل شده است كه در روايتى طولانى چنين فرمود : ((آنـگـاه كـه وارد مـديـنـه مـى شود، قريش از آنها نهان مى گردند، اين گفته على بن ابيطالب عليه السلام درباره آنهاست : به خدا سوگند قريش دوست دارند كه كاش من هر چـنـد بـه انـدازه زمـان كـشـتـن مـاده شـتـرى ، نـزد آنـان بـودم در بـرابـر كـل دارئى آنـهـا و آنـچـه را كـه خـورشيد بر آن مى تابد ، سپس امام اقدامى انجام مى دهد و ...
جمعه 9 آبان 1393
عصر ظهور : بحران حكومت در حجاز ؛ 2. خارج شدن امام (ع) با اضطراب و نگرانى از مدينه 4(499)
(اى پيامبر) حق آمد و باطل نابود شد / روايـات ، در مورد كيفيت آغاز نهضت ظهور و زمان آن ، اندكى با هم تفاوت دارند ولى آنچه بـهـتر به نظر مى رسد اين است كه امام عليه السلام نخست در ميان سيصد و سيزده تن از يـاران خـود ظـهـور مـى كـنـد آنـگـاه غـروب نـهـم مـحـرم ، يـك يـك داخـل مـسـجـدالحـرام شـده و نـهـضـت مـقـدس خـود را بـعـد از نـمـاز عـشـاء بـا ارسـال پـيـام بـراى اهل مكه آغاز مى كند. سپس ياران او در آن شب بر حرم و شهر مكه مسلط مـى شـونـد... و در روز دوازدهـم مـحرم پيام خود را متوجه جهانيان به زبان و لغت آنان مى نمايد ...
پنجشنبه 8 آبان 1393
عصر ظهور : بحران حكومت در حجاز ؛ 2. خارج شدن امام (ع) با اضطراب و نگرانى از مدينه 3(403)
حركت آزمايش ـ كشته شدن نفس زكيه / طـبـق روايـات و وضع اجتماعى و روند آن ، هنگام ظهور حضرت مهدى عليه السلام نيروهاى فعال و مؤ ثرى بدين ترتيب در مكه وجود دارد : الف ـ حـكـومـت حـجـاز، بـا وجـود ضـعـفى كه دارد نيروهاى خود را جهت روياروئى با ظهور احـتـمـالى آن حـضـرت بـسـيـج مـى كـنـد، ظهورى كه مسلمانان چشم انتظار آن از مكه هستند و فعاليت هاى خود را بدين جهت در موسم حج افزايش مى دهند . ب ـ شـبـكـه هـاى امـنـيتى ابر قدرتها، كه در راستاى تاءييد و پشتيبانى از حكومت حجاز و نـيـروهـاى سـفـيـانـى فـعـاليـت مـى كـنـنـد و يـا بـه صـورت مستقل اوضاع حجاز، بويژه مكه را مراقب اند .
سه شنبه 6 آبان 1393
عصر ظهور : بحران حكومت در حجاز ؛ 2. خارج شدن امام (ع) با اضطراب و نگرانى از مدينه 2(552)
گرد آورى ياران / شـايـسته است به چند امر پيرامون ياران امام مهدى عليه السلام توجه داشته باشيم . از آن جـمله شمار و تعداد آنهاست كه در منابع شيعه و سنى به عدد ياران پيامبر صلى الله عليه و آله در جنگ بدر يعنى سيصد و سيزده تن ذكر شده است ، اين امر نشانه شباهت زياد بين بوجود آمدن اسلام نخستين كه بدست پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله جد بزرگوار او انجام گرفت و بين تجديد حيات اسلام كه توسط حضرت مهدى عليه السلام انجام مى پـذيـرد، مـى بـاشـد. بلكه در روايت آمده است كه ...
يکشنبه 4 آبان 1393
عصر ظهور : بحران حكومت در حجاز ؛ 2. خارج شدن امام (ع) با اضطراب و نگرانى از مدينه 1(496)
طـبـق روايـات ، لشـكـر سـفـيـانـى بـر مـديـنـه مـنـوره تـسـلط كـامـل پيدا نموده و سه روز اين شهر را براى سپاهيان خود آزاد اعلام مى كند و به هر كدام از بـنـى هـاشـم كـه دسـت يـابـنـد دسـتـگـيـر و زنـدانـى مـى كـنند و شمارى از آنها را به قتل مى رساندذ... و همه اين جنايات ، جهت جستجو از امام مهدى (ع) مى باشد . ابن حماد روايت كرده كه : ((سفيانى به سوى مدينه حركت نموده و قريش را از دم شمشير مى گذراند و با كشتن چـهـار صـد تـن مـرد از آنـان و از انـصـار ، شـكـم زن هـا را دريـده و كـودكـان را بـه قتل مى رساند و خواهر و برادرى بنام محمد و فاطمه را از قريش پس ‍ از كشتن بر دروازه مسجد مدينه مى آويزد.))
شنبه 3 آبان 1393
عصر ظهور : بحران حكومت در حجاز ؛ 1. روايـات منابع شيعه و سنى در مورد ظهور حضرت مهدى (ع) (533)
روايـات منابع شيعه و سنى در مورد طليعه ظهور حضرت مهدى (ع) در حجاز، كه پيدايش خلاء سياسى و كشمكش بين قبائل بر سر فرمانروائى است هم داستانند. و ايـن حـادثـه در پـى مـرگ پـادشـاه و يـا خـليفه اى رخ مى دهد كه با مردن او گشايش و تـوسعه در امور بوجود مى آيد و برخى روايات ، وى را ((عبدالله )) مى نامد و بعضى ديگر مرگ او را در روز عرفه تعيين مى كنند، كه حوادثى پياپى در حجاز پس از مرگ او تـا خـروج سفيانى و نداى آسمانى و درخواست نيرو از سوريه از سوى حجاز و سرانجام ظهور حضرت مهدى (ع) بوقوع مى پيوندد . در اين زمينه امام صادق (ع) مى فرمايد: ...
پنجشنبه 1 آبان 1393
عصر ظهور : نهضت ظهور مقدس ؛ كامل شدن نهضت حضرت مهدى در مدت چهارده ماه 2(564)
از روايـات بعدى اينگونه به نظر مى رسد كه امام عليه السلام پس از خروج سفيانى ، ظـاهـر مـى شـود سـپـس تـا هنگام ظهور وعده داده شده خود در ماه محرم ، پنهان مى گردد، در روايت حذلم بن بشير از امام زين العابدين عليه السلام آمده است كه حضرت فرمود: ((وقـتـى سـفـيـانـى خـروج كند، حضرت مهدى عليه السلام نهان مى گردد و پس از آن دوباره ظاهر مى شود)) بـه عـقيده ما، اين روايت ، تفسيرى جز آنكه امام عليه السلام بعد از خروج سفيانى در رجب ظاهر، و آنگاه تا هنگام ظهور معين خويش در محرم نهان مى گردد، ندارد و روايت مشخص نمى كند كه آيا ظهور پيش از نداى آسمانى ، در ماه رمضان است و يا بعد از آن ؟ ...
چهارشنبه 30 مهر 1393