سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 - 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 آرشیوگنجینه کتب مذهبی

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


عصر ظهور : حضرت مهدى عج از ديدگاه شيعه ؛ 1) اعتقاد به امامت از پايه هاى اساسى مذهب تشيع(725)
اعـتـقـاد بـه امـامـت امـامـان دوازده گانه از خاندان رسالت (ع) از پايه هاى اساسى مذهب ما شـمـرده مـى شود و بدين سبب است كه مذهب ما به نام ((مذهب امامى )) و ((مذهب تشيع )) و ((مـذهب اهل بيت )) خوانده مى شود و ما پيروان اين عقيده را ((امامى )) و ((شيعه )) پيرو اهلبيت مى نامند . بـه اعـتـقـاد مـا نـخستين امام معصوم امير مؤ منان على بن ابيطالب (ع) و آخرين آنان حضرت مـهـدى (ع) امـام مـنـتـظـر مـحـمـد بـن حـسـن عـسـكـرى (ع) مـى بـاشـد كـه در سال 255 هجرى در سامرا، ديده به جهان گشود آنگاه ...
سه شنبه 2 دي 1393
عصر ظهور : سيماى حكومت جهانى امام مهدى (ع) ؛ 8) راه يافتن به جهان آخرت و بهشت(653)
از برجسته ترين حركت هايى كه در جهان ما در زمان و موقعيت خود و آنچه در آن است خواهد داشـت ، حـركـت از جهان ماده به سوى جهان غيب و يا برعكس خواهد بود كه قرآن و اسلام از آن پرده برمى دارد و در اهميت دادن به اين امر و هماهنگى با آن تاءكيد مى ورزد و اين سير را بازگشت انسان به سوى خدا و ملاقات با او و يا رفتن به سوى ملاء اعلى و آخرت مى نامد . و در سـطـحـى جـهـانـى ، بدين جهت كه بين جهان ما و جهان گسترده غيب كه از ديد ما پنهان است ، وحدت و يكپارچگى بوجود مى آيد ، آنرا قيامت و رستاخيز ياد مى كند .
جمعه 28 آذر 1393
عصر ظهور : سيماى حكومت جهانى امام مهدى (ع) ؛ 7) راه يافتن به جهان بالا(659)
و در روايتى از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود : ((خـداونـد ذوالقـرنـيـن را در انـتـخاب دو ابر رام و سركش آزاد گذاشت و او ابر رام را انـتـخاب كرد كه رعد و برقى در آن نبود و اگر سركش را برمى گزيد حق او نبود زيرا خداوند آنرا براى قائم ذخيره كرده است )) . ايـن روايـت صـراحـت دارد كـه آن حـضرت از وسيله هاى گوناگون و ابزارهاى ويژه اى در بـالا رفـتـن و حـركـت بـين ستارگان آسمانها و جهان بالا استفاده مى كند. ابرى كه داراى صاعقه و رعد و برق است ... و با اين وسائل بالا مى رود، وسيله هاى آسمانها و زمين .
جمعه 21 آذر 1393
عصر ظهور : سيماى حكومت جهانى امام مهدى (ع) ؛ 6) حكومتى بزرگتر از سلطنت سليمان و ذوالقرنين(587)
از روايات مربوط به حضرت مهدى (ع) استفاده مى شود كه حكومت اسلامى و جهانى اى را كه آن حضرت بپا مى كند از فرمانروائى سليمان و ذوالقرنين (ع) با عظمت تر است كه بـرخـى روايـات بـر ايـن مـوضـوع صـراحـت دارد، مـانـنـد روايـتـى كـه از امـام باقر (ع) نقل شده است كه فرمود : ((قلمرو فرمانروائى ما از زمامدارى سليمان بن داوود و حكومت ما از سلطنت او بزرگتر است )) . و روايـت بـعـدى حاكى از اين است كه ابزار و وسائلى در اختيار آن حضرت خواهد بود كه در اخـتيار ذوالقرنين نبوده است و رواياتى كه دلالت دارد به ...
جمعه 14 آذر 1393
عصر ظهور : سيماى حكومت جهانى امام مهدى (ع) ؛ 5) دگرگونى علوم طبيعى و وسائل زندگى(628)
روايـات مـربـوط بـه حـضـرت مـهـدى (ع) بـسـيـارى از امـور غـيـر مـادى را بـراى نـسـل هـاى گـذشـتـه و مـعـاصـر بـيـان مـى كـنـد از جـمـله وسائل ارتباط جمعى و ابزار بصرى و پژوهشگرى و جنگ افزارها و سيستمهاى اقتصادى و حـكـومـت و قـضاوت و چيزهاى ديگر، كه ظاهرا برخى از آنها كرامت و معجزه است كه خداوند مـتـعـال آن را بـدسـت حـضـرت و يارانش جامه عمل مى پوشاند. ولى بسيارى از آنها نتيجه تـحـول عـلوم طـبـيـعـى و بـهـره گيرى از قوانين و نعمت هاى الهى است كه بصورت مواد و عـناصر در زمين و آسمان در دسترس انسان قرار گرفته است .
جمعه 7 آذر 1393
عصر ظهور:سيماى حكومت امام مهدى(ع)؛4)برخوردارى امت مسلمان از نعمت ها و عمران و آبادى زمين(636)
از پيامبر اكرم (ص ) منقول است كه فرمود : ((امت من در زمان مهدى از چنان نعمتى برخوردار شوند كه مانند آن را هرگز برخوردار نشده باشند، آسمان باران بر سر آنان فرو ريزد و زمين هيچ گياهى را نگاه نداشته مگر اينكه آنرا مى روياند)) و نيز فرمود : ((امـت او چـنـان نـزدش پـنـاه جـويـد كـه زنـبـورهـاى عـسـل نـزد مـلكـه خـود، زمـيـن را از عـدل و داد مـالامـال كـنـد هـمـانـگـونـه كـه از جـور و سـتم مـالامـال شـده است ، بطوريكه مردم همچون جامعه نخستين خود گردند ، وى خفته اى را بيدار نمى كند و خونى را نمى ريزد)) ...
جمعه 30 آبان 1393
عصر ظهور : سيماى حكومت جهانى امام مهدى (ع) ؛ 3) دگرگونى زندگى مادى و ايجاد رفاه (566)
از نـكـات بـارز در روايـات مـربـوط بـه حـضـرت مـهـدى (ع) رفـاه اقتصادى و پيشرفت تـكـنولوژى در حكومت جهان اوست . بويژه زمانيكه صدور اين روايات را در عصر پيامبر و پـيـش از تحولاتى كه امروز در علوم طبيعى پديد آمده است بدانيم كه زندگى مادى بشر را در مـراحـل نـويـنـى قـرار داده كـه در بـسيارى از پديده هاى زندگى روزمره و زندگى اجـتـماعى و اوضاع بين المللى ، نسبت به قبل تفاوت دارد، بعلاوه ، نوع زندگى مادى اى كـه مـتـون روايـات از آن در عـصـر امـام (ع) سـخن مى گويد : ...
سه شنبه 27 آبان 1393
عصر ظهور : سيماى حكومت جهانى امام مهدى (ع) ؛ 2) احياء دوباره اسلام و جهان شمولى آن(476)
... از رسول خدا (ص ) است كه فرمود : ((مهدى از خاندان من و از فرزندان فاطمه است او بر اساس شيوه و روش من مبارزه مى كند آنگونه كه من بر اساس وحى مبارزه نمودم )) و در روايتى ديگر آمده است كه : ((او در آخر الزمان قيام به آئين (اسلام ) مى نمايد همچنان كه من در آغاز اسلام قيام به آن نمودم )) همچنين فرمود : ((در جـهـان جـز فـرمـانـروائى اسـلام وجـود نخواهد داشت و زمين چون لوح سيمين خواهد شد)) يـعنى زمين از لوث كفر و نفاق پاك و پيراسته خواهد شد مانند شمش نقره خالص و ناب ، از امير مؤ منان (ع) روايت شده است كه فرمود : ...
جمعه 23 آبان 1393
عصر ظهور : سيماى حكومت جهانى امام مهدى (ع) ؛ 1) پاكسازى زمين از وجود ستم و ستمكاران(512)
آيـات و روايـات روشـنـگـر و نـويـد بخش ظهور امام مهدى (ع) دلالت مى كند كه ماءموريت الهـى آن حـضـرت بـسيار سترگ و داراى ابعادى مختلف و اهدافى بسيار والاست . اين اءمر اقـدامـى اسـت گـسـتـرده كـه زنـدگـى بـشـريـت را در زمـيـن دگـرگـون مـى سـازد و فصل نوينى را به تمام معنا به روى انسانيت مى گشايد . حـتـى اگـر مـاءمـوريـت آن حـضـرت مـنـحصر به زنده كردن اسلام از نو و برپايى تمدن عـادلانـه و الهـى و پـرتوافشانى آن بر جهان باشد كافى است ، اما ...
چهارشنبه 21 آبان 1393
عصر ظهور : قرارداد صلح و آتش بس بين امام (ع) و غربيان (475)
روايات مربوط به اين صلح فراوان است و دلالت دارد بر اينكه اين قرار داد صلح و عدم تجاوز و همزيستى مسالمت آميز بر اساس يك پيمان و قرار داد خواهد بود و بنظر مى رسد كـه هـدف امـام (ع) از ايـن پـيـمـان ايـجـاد زمـيـنـه و فـرصـت عـمـل بـراى حـضـرت مـسـيـح (ع) اسـت تـا بـتـوانـد بـه روال طـبـيـعـى در هـدايـت مـلل غـربى گام بردارد و تحولى در عقايد و سياست آنها در اين فرصت بوجود آورد و انحرافات حكومت ها و تمدن هاى غرب را برملا سازد. بطوريكه در روايات مربوط به اين قرار داد ملاحظه مى كنيم بين اين صلح و صلح حديبيه كه پيامبر گـرامـى (ص ) بـا قريش ‍ منعقد كرد شباهت ...
سه شنبه 20 آبان 1393