يکشنبه 10 فروردين 1399 | Sunday, 29 March 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
 گنجینه کتب مذهبی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 17) شريف برزنگى

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 17) شريف برزنگى وى در كتاب خود ((الاشاعة فى اشراط الساعة )) مى گويد: ((بدان كه روايات مربوط بـه مـهدى با وجود اختلاف آن منحصر و محدود نمى باشد چنانكه محمد بن حسن دستورى در كـتـاب مـنـاقـب شـافـعـى خـود مـى گـويـد: روايـاتـى كـه از رسول الله درباره مهدى آمده و او را از خاندان آن حضرت دانسته ، در حد تواتر است . ((... از ابن سير بن نقل شده كه مهدى از ابوبكر و عمر بهتر است و گفته شده : (آيا او) از ابوبكر و عمر بهتر است !؟ گفت البته او بر بعضى از پيامبران نيز برترى دارد، و از او روايـت شـده اسـت كـه گـفـت : ...
جمعه 4 ارديبهشت 1394

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 16) محى الدين عربى

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 16) محى الدين عربى او در كـتـاب ((الفـتـوحـات المـكـيـه )) خود آورده است : ((آگاه باش ، خداوند ما را يارى گرداند، كه پروردگار را خليفه اى است ظهور مى كند در حاليكه زمين مملو از ظلم و بيداد شـده بـاشـد و او آن را از عـدل و داد سرشار خواهد ساخت و اگر از عمر جهان تنها يك روز مـانـده بـاشـد خـداى سـبـحـان آنـروز را بـه حـدى طـولانـى نمايد تا خليفه خدا از خاندان رسول الله (ص ) و از فرزندان فاطمه و همنام با پيامبر خدا(ص ) (بر جهان ) حكمرانى كند . ((... او در كـار زار بـزرگ كـه مـهـمانى خداست ، در مرج عكا حاضر مى شود ، ...
جمعه 28 فروردين 1394

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 15) قرمانى دمشقى

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 15) قرمانى دمشقى او در كـتـاب خـود ((اخـبـار الدول و آثـار الاءول )) گـفته است : ((دانشمندان بر اين عقيده اتفاق دارند كه مهدى همان قيام كننده در آخر زمان است و اخبار ظهور وى را تاءييد مى كند و بـر پـرتـو افـشـانـى نور او هماهنگى دارند. ظلمت و تاريكى روزگاران با ظهور او به روشـنـائى بـدل خـواهـد شـد و بـا ديـدن رويش ظلمت هاى شب تاريك جاى خود را به صبح راسـتـين خواهد داد. و پرتو عدالتش سراسر جهان را تابناكتر از ماه تمام ، نور افشانى خواهد نمود))
جمعه 21 فروردين 1394

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 14) سعد الدين تفتازانى

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 14) سعد الدين تفتازانى وى در ((شـرح المـقاصد)) بيان مى دارد: ((خاتمه بحث : خروج مهدى و فرود آمدن عيسى از موضوعاتى است كه به مبحث امامت مربوط است و هر دو از نشانه هاى قيامت است و در اين باب روايات صحيحى رسيده هر چند خبر واحد باشند)) . ((... از ابـوسعيد خدرى نقل شده است كه گفت : پيامبر خدا(ص ) فرمود ((بر اين امت بلا و مـصـيبتى برسد كه از ظلم و بيداد، كسى ملجاء و پناهى نيابد تا بدان پناه برد، آنگاه خـداونـد مـردى از خـانـدان مـرا بـرانـگـيـزد تـا زمـيـن را پـر از عـدل و داد سـازد . ...
دوشنبه 10 فروردين 1394

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 13) عدوى مصرى

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 13) عدوى مصرى او در كتاب ((مشارق النوار)) مى گويد: ((در برخى از روايات آمده است كه هنگام ظهور او فرشته اى بالاى سرش ندا مى كند كه : ((اين مهدى خليفه خداست از او پيروى كنيد)) پس مردم به او روى مى آورند و عشق و محبت وى در دلها جايگزين مى شود، وى بر شرق و غـرب زمـيـن فـرمـانـروائى مى كند و كسانى كه نخستين بار بين ركن و مقام با او بيعت مى كـنـند به تعداد اهل بدر مى باشند، پس از آن مؤ منين واقعى از شام و افراد شايسته اى از مـصـر و گـروه هـايى از مشرق زمين و نظير آنان ، نزد او مى آيند. ...
جمعه 7 فروردين 1394

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 12) كتانى مالكى

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 12) كتانى مالكى وى در كـتـاب نـظـم المـتـنـاثـر مـن الحـديـث المـتواتر بعد از سرشمارى بيست تن از صـحابه كه روايات مربوط به مهدى را روايت كرده اند مى گويد : ((تنى چند از حافظ سـخـاوى نقل كرده اند كه آن روايات ، متواتر است و سخاوى اين مطلب را در كتاب ((فتح المـغـيـث )) آورده و آنـرا از ابـوالحـسـن آبـرى نـقـل كـرده اسـت كـه روايـت آن را اول ايـن رسـاله آمـده است . و در تاءليفى از ابوالعلاء ادريس حسين عراقى ، درباره مهدى چنين آمده است : مسلما روايات وى متواتر و يا نزديك به تواتر است و اضافه مى كند كه ...
پنجشنبه 6 فروردين 1394

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 11) شيخ ناصرالدين اءلبانى

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 11) شيخ ناصرالدين اءلبانى وى در مـقـاله اى تـحـت عـنوان ((پيرامون مهدى )) در مجله تمدن اسلامى ، مى گويد: ((اما مسئله مهدى ، بايد دانست كه درباره ظهور او روايات فراوان و صحيح وجود دارد كه بخش عـمـده اى از آنـهـا داراى سـندهاى صحيح مى باشد. و من در اينجا نمونه هايى از آنها را مى آورم و سپس بدنبال آن به دفع شبهه خرده گيران و ناقدان مى پردازم )) پس از آن به ذكر مواردى از آن و درج علماء درباره تواتر آنها مى پردازد و آنگاه مى گويد : ((بـراسـتـى (افـرادى مـانـنـد) رشيد رضا و ديگران در مورد تك تك روايات مربوط به مهدى تحقيق و بررسى نكرده اند و ...
سه شنبه 4 فروردين 1394

عصر ظهور:مهدى منتظر عج از ديدگاه اهل سنت؛10)شيخ محمد خضر حسين استاد دانشگاه الاءزهر

عصر ظهور:مهدى منتظر عج از ديدگاه اهل سنت؛10)شيخ محمد خضر حسين استاد دانشگاه الاءزهر وى در مـقاله اى كه بوسيله مجله تمدن اسلامى تحت عنوان ((نگرشى بر روايات مربوط بـه مـهـدى )) مـنـتـشـر گـرديـده مـى گـويـد: ((در صـحـت اسـتـدلال بـه خـبر واحد، مطالبى به احكام عمليه ملحق مى گردد كه شارع از آنها خبر مى دهـد تـا مـردم نـسبت به آن آگاهى پيدا كنند، بى آنكه صحت ايمانشان منوط بر آگاهى آن بـاشـد و روايـتـى كـه مـربـوط بـه مـهـدى (ع) اسـت از ايـن قبيل مى باشد. وقتى روايتى صحيح از پيامبر(ص ) رسيده است كه در آخر زمان چنين خواهد شـد و بـوسيله آن علم و آگاهى بدست مى آيد ...
جمعه 22 اسفند 1393

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 9) علامه خيرالدين آلوسى

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 9) علامه خيرالدين آلوسى او در ((غالية المواعظ)) گفته : ((بر اساس صحيح ترين گفته ها نزد اكثر انديشمندان ، ظهور مهدى ، از جمله نشانه هـاى قـيامت است و نظر برخى از اهل فضل ... كه آمدن وى را انكار نموده اند، فاقد ارزش و اعتبار است ...)) وى پـس از آنـكـه بخشى از روايات مربوط به مهدى (ع) را مورد بررسى و تحقيق قرار مى دهد مى گويد : ((مـطـالبـى را كـه دربـاره مـهـدى بـيـان كـرديـم ، گـفـتـارى اسـت صـحـيـح از اقوال اهل سنت و جماعت )) ...
جمعه 15 اسفند 1393

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 8) علامه مناوى صاحب فيض القدير

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 8) علامه مناوى صاحب فيض القدير ايـشـان در شرح روايت ((مهدى مردى از فرزندان من است و چهره اش چون ستاره اى درخشان است )) در مطامح مى گويد : ((آورده اند كه او در ميان اين امت خليفه اى است كه ابوبكر بر او فضيلت ندارد و ... و روايـات مـربـوط بـه مـهـدى فـراوان و مـشهور است كه آنها را چند تن بصورت جداگانه گردآورى نموده اند.)) سمهودى مى گويد : ((از اءخبارى كه درباره او ثبت گرديده بدست مى آيد كه وى از فرزندان فاطمه مى بـاشـد و در سـنـن ابـوداود آمده كه او از فرزندان حسن مى باشد و ...
جمعه 8 اسفند 1393