دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 27 ارديبهشت 1390     |     کد : 9982

از خدا مي‌ خواهم تو بيايي يا صاحب الزمان عج

از خدا مي‌ خواهم تو بيايي يا صاحب الزمان عج

از خدا مي‌ خواهم تو بيايي يا صاحب الزمان عج

از خدا مي‌ خواهم تو بيايي يا صاحب الزمان عجخداوند روزگاري را براي گشودن گِره انسانيت ـ كه تاكنون دوران هفت هزار ساله را پشت سر گذاشته ـ مقدر فرموده است. انبيا و اولياي الهي نيز بشارت آن را داده‌اند و در انتظارش بوده‌اند. بايد معتقد بود كه مشكل انسانها گرهي نيست كه قابل گشايش نباشد، ولي آن قدر پيچيده شده كه جز به دست يد اللهي گشوده نخواهد شد، و اين پيچيدگي به دست گروهي بوجود آمده كه در مقابل ذات الهي قد عَلَم كردند ومردم را به مقابله با ولايت الهي و فرامين ربوبي كشاندند.
از زمان حضرت آدم ـ عليه السّلام ـ، قابيل گِرهي در مقابل خط مستقيم ايجاد كرد و از آن روز هر كس ـ با اهداف سوء يا جاهلانه ـ گرِههايي بر آن افزوده تا امروز كه ميراثي شامل تمام گرِههاي آدميت بر جاي مانده است.
نمايندگان پروردگار در هر زماني ـ با امكانات محدودي كه داشتند ـ بسياري از اين گرهها را گشودند و اگر چنين نبود بشريت به دست نابودي سپرده مي‌شد و راه هدايت و خير دنيا و آخرت بسته مي‌شد.
ولي بهره بردن كامل از نعمتهاي دنيا و بكار گرفتن صحيح آن براي آخرت احتياج به شرايطي دارد كه جز با پشتيباني خداوند به دست گرفتن حكومت جهان توسط حجت الهي تحقق نمي‌پذيرد. اين وعده‌اي است كه حقتعالي به بندگانش داده و از آنان خواسته براي آن روز دعا كنند.
با نگاهي به محتواي دعاهايي كه تحت عنوان «دعاي فرج» يعني «گشايش» به ما آموخته‌اند، در مي‌يابيم كه ما را براي چنين دعايي از جهات مختلف روحي آماده كرده‌اند. ابتدا شكايت و احساس درد را در ما زنده نموده‌اند تا ارزش فرج الهي را بدانيم. سپس آنگونه كه در دعاي تعجيل فرج بايد سخن گفت به ما آموخته‌اند.
به قدري حساب شده اين گشايش عظيم آفرينش در فرهنگ شيعه ترسيم شده كه دعا كننده به راحتي دورنمايي از آن روزگار شيرين را بر دل خويش نقش مي‌زند. روزگاري را مي‌بيند كه يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر و جانشينانشان و دوازده امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ در آن روز تلاشها و زحمات طاقت فرساي خود را به ثمر نشسته مي‌بينند. روزي را مجسم مي‌كند كه دين الهي در جامعة جهاني عينيت پيدا كرده و در ساية آن عدالت مطلق بر همة دنيا حكمفرما است. روزي كه شيعيان و اولياي اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ سرفراز مي‌شوند، ودشمنان خدا و رسول و آل رسول انتقال قرنها را باز پس مي‌دهند و آرامشي باور نكردني بر زمين حكمفرما مي‌گردد.
* گشايش اول: در غيبت تو چه كنيم؟
بايد از عدم حضور حجت الهي نگران بود و بايد از اجرا نشدن دين خدايي دندان بر هم ساييد و بايد از قدرت و فرمانروايي دشمنان خدا رنج كشيد و تأسف خورد، تا با روحي آزرده دست به دعا برداشت و از خدا خلاصي از چنان شرايط دردناك را طلبيد:
اللّهمّ عظم البلاء و برح الخفاء ... اللّهمّ إنّا نشكو إليك فقد نبيّنا و غيبة ولينا ... .
خدايا بلاها بالا گرفته و مخفي آشكار شده و پرده كنار رفته و زمين تنگ شده و آسمان بركاتش را منع نموده است. پروردگارا شكايت ما به درگاه توست و در سختي و آساني اعتماد برتوست.
خدايا انتظار طولاني گشته و فاجران ما را مورد شماتت قرار داده‌اند و دادخواهي بر ما مشكل شده است.
خدايا به درگاه تو شكايت آورده‌ايم فقدان پيامبرمان و غيبت امامان را، و سختگيري زمان را بر ما و گرفتار كردن فتنه‌ها ما را و متحد بودن دشمنان در مقابل ما و زيادي دشمنان و كمي تعدادمان را... .
* گشايش دوم: خدا تو را برساند!
دست دعا بر مي‌آوريم و آرزوي ديرينة امّتها را بر زبان مي‌آوريم. از خدا مي‌خواهيم وعده‌اش را به ظهور برساند و امام زمان ـ عليه السّلام ـ را خليفة آشكار خود در زمين قرار دهد و به او اذن قيام دهد و ملائكه را به ياري او فرستد و آنگونه مقدر فرمايد كه حجت خدا راضي شود كه رضايت ما نيز در همان است. از زبان خود و منتظران تاريخ به درگاه خدا عرضه مي‌داريم:
اللّهمّ عجّل فرجه و أنجز وعده و استخلفه في ألأرض و زيّن الأرض بطول بقائه ... .
اي امام زمان، خداوند وعدة پيروزي و ظاهر شدن امر امامت تو را برايت زود برساند.
خدايا بر حجت خود درودي فرست كه با آن فرجش را نزديك فرمايي و او را ياري كني.
خدايا، او را خليفة ظاهر خود در زمين قرار ده ... و پس از دوران ترس، براي او دوران امن را مقرّر فرما.
خدايا، از تو مي‌خواهيم كه به وليّت دربارة ظاهر ساختن عدالت تو بين بندگانت و قتل دشمنانت اجازه دهي.
خدايا، دوري او را نزديك گردان، و وعدة او را به عمل برسان و به عهد او وفا كن و حجاب غيبت را از نيروي الهي او كنار زن و برگهاي محنت دشمنان را با ظهور او ظاهر فرما، و پيشاپيش او رعب را بفرست و قلب را با او ثابت فرما.
خدايا او را ياري كن و براي دينت او را پيروز فرما و اولياي خود را به وسيلة او كمك فرما.
خدايا، نصرت با عزّت به او كرامت فرما و عمر او را طولاني كن و زمين را به طول بقاي او مزّين فرما.
خدايا، براي وليّت آنچه وعده داده‌اي به مرحلة عمل برسان و كلمة تامّة خود و آن غايب در زمينت كه خائف و منتظر است را ظاهر فرما.
خدايا، دعوت او را بلند گردان و او را بر دشمنش پيروز فرما و براي او فتح آساني مقرّر گردان.
خدايا، او را با ملائكة نصر و لشكرياني از ملائكة نشان دار حمايت فرما و آنگونه كه در شب قدر دربارة انتقام او مقدر فرموده‌اي ظاهر كن تا آنجا كه او راضي گردد.
خدايا، عدالت را به دست او ظاهر كن و او را عزت عطا كن و با او به خوبان عزت ده و او را ياري كن و با او خوبان را پيروز فرما و براي او قدرتي كه از سوي تو پشتيباني شود قرار ده. پروردگارا، تو هستي كه گرفتاري را برطرف مي‌نمايي و درخواست مضطر را اجابت مي‌كني آنگاه كه تو را بخواند و از گرفتاري بزرگ نجات مي‌دهي. خدايا، گرفتاري را از وليّت برطرف ساز و همانگونه كه ضمانت فرموده‌اي او را در زمين خليفه قرار ده.
خدايا، پيامبرت را شاد كن به ديدن او و آنان كه در پي دعوتش پيرو او شده‌اند. خدايا اين مشكل را از اين امت با حضور او برطرف كن و ظهور او را زودتر برسان. ديگران ظهور او را دور مي‌دانند، ولي ما آن را نزديك مي‌دانيم.
خدايا فرج او را نزديك كن و خروج او را آسان ساز و جاده‌اي فراخ پيشاروي او قرار ده و امر او را نافذ گردان و پشتش را محكم كن.
خدايا، تو خود فرموده‌اي و گفتة تو حق است كه در اثر كارهاي مردم، فساد در دريا و خشكي ظاهر مي‌شود. پس ولي خود را ظاهر گردان، همان پسر پيامبرت كه هم نام او است.
* گشايش سوم: اي فرج حقيقي آل محمد ـ عليهم السلام ـ !
پيامبر و اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا و يازده امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ در دورانهايي قرار داشتند كه خود و شيعيانشان در مظلوميت به سر بردند و همه در انتظار فرج بودند. خود پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ بارها بشارت مهدي ـ عليه السّلام‌ـ را به مردم داده بود. اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ داستان ظهور مهدي ـ عليه السّلام ـ را براي شيعيانش بيان مي‌فرمود. فاطمه زهرا ـ عليها السّلام ـ در آرزوي روز انتقام مهدي ـ عليه السّلام ـ بود. بردباري و صبر امام مجتبي ـ عليه السّلام ـ در انتظار مهدي ـ عليه السّلام ـ بود. شهيدان كربلا، امام حسين ـ عليه السّلام ـ و هفتاد و دو قرباني محبتش، و زينب كبري و هشتاد و چهار بانوي كشتي شكستة كربلا، مهدي ـ عليه السّلام ـ را صدا مي‌زدند. همة امامان مژدة طلوع او را به مردم مي‌دادند، و به صراحت تنها راه گشايش و روز فرج را قيام مهدي آل محمد ـ عليه السّلام ـ معرفي مي‌كردند. يعني فرج آل محمد ـ عليهم السّلام ـ با فرج قائم آل محمد ـ عليه السّلام ـ است و بس. در دعاهايي كه براي فرج آن حضرت بر زبان مي‌آوريم به اين مطلب تصريح شده است:
اللّهمّ عجّل فرج أوليائك و اردد عليهم مظالمهم... .
خدايا فرج و گشايش آل محمد ـ عليهم السّلام ـ را با ظهور قائم ايشان قرار ده و عزّت او را ظاهر فرما. خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست و فرج ايشان را نزديك فرما. خدايا فرج اوليائت را زود برسان و آنچه به ايشان ظلم شده به آنان باز گردان و قائم آنان را به حق ظاهر فرما.
* گشايش چهارم: روزي كه با تو باشيم...
شيعه فرج خود را در ظهور امام غائب خود مي‌داند. ما شيعيان چشم براه روزي هستيم كه حلقة محبت گرد آفتاب وجود مهدي موعود بزنيم. در يك نگاه، صفي طولاني از كنارِ درِ نيم سوختة خانة علي و زهرا ـ عليهما السّلام ـ تا امروز كشيده شده كه در اكناف عالم منتشرند، و يكصدا و يكدل معتقدند كه بايد او بيايد تا گره‌ها گشوده شود:
اللّهمّ فرّج عنّا بحقّهم فرجاً عاجلاً ... وانصر به أوليائك و أوليائه و شيعته ... .
خدايا بحق آل محمد ـ عليهم السّلام ـ تو را قسم مي‌دهيم براي ما فرج زودرسي مانند چشم برهم زدن و يا نزديك‌تر از آن برساني. خدايا بوسيلة حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ دوستانت و دوستانش و شيعيان و ياران او را ياري فرما و ما را از آنان قرار ده. خدايا ياران او را ياري كن و خوار كنندگان او را خوار كن.
خدايا نور او را دائمي قرار ده كه شبي نداشته باشد، و قبلهاي مرده را توسط او زنده فرما و سينه‌هاي غيظ گرفته را بوسيلة او شفا ده، و گرايشهاي مختلف را به وسيلة او بر حق متحد فرما.
خدايا دوستانت را بوسيلة او دولت عطا كن و ياران اورا قوي فرما و مؤمنين را بوسيلة او عزّت عطا فرما.
* گشايش پنجم: در آرزوي انتقام زهرا و حسين ـ عليهما السّلام ـ !
خون دل شيعه از كنار قبر كوچك محسن ـ عليه السّلام ـ آغاز شده و از سينة مجروح زهرا ـ عليها السّلام ـ و فرق شكافتة علي مرتضي ـ عليه السّلام ـ عبور كرده تا بر پهنة كربلا صفحة تاريخ را سرخ كرده است. هزار و چهار صد سال است كه سقيفه خون بر دل غدير مي‌ريزد و چنگال كينه آلود خود را بر گلوي غديريان مي‌فشارد. خدايا، انتقام چهارده قرن را يك جا گرفتن در تصوّر چه كسي مي‌گنجد؟ پروردگارا، انتقام خانة آتش‌زده و بانوي پهلو شكسته كي گرفته خواهد شد؟ اي خداي منتقم، شير خوار كربلا منتظر است! اشك زينب ـ عليهما السّلام ـ تا كنار كعبه زبانه مي‌كشد و در انتظار فريادرسي است كه ندا كند: «يا أهل العالم، إنّ جدّي الحسين قتل مظلوماً». روز شيريني خواهد رسيد كه ظالم سوزانده شود و ريشة منافق كنده شود و هر پايه و بنياني كه در اين جهان بر ظلم نهاده شده ويران گردد تا عدالت بتواند بر پهنة گيتي بنشيند.
در دعاهايي كه به ما آموخته‌اند آنقدر بر شكست ظالمين با قيام مهدي ـ عليه السّلام ـ تأكيد شده كه گويي همين هدف فراز مهمّي از ظهور حضرتش را تشكيل مي‌دهد. با لعنت و برائت نسبت به همة ظالمين و مؤسسين بناي ظلم، دست به دعا برمي‌داريم و مي‌گوييم:
اللّهمّ اقصم به جبابرة الكفر و اقتل الكفّار و المنافقين و جميع الملحدين ... .
خدايا بدست حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ جباران كفر را كمرشكن كن و كفار و منافقين و همة ملحدين را در هر جا كه باشند از شرق و غرب و خشكي و دريا توسط او بقتل برسان. خدايا شهرها را از آنان پاك كن و قلب بندگانت را با انتقام از آنان شفا ده.
خدايا از تو مي‌خواهيم به وليّ خود اجازه دهي تا بدست او از ظلم و جور پايه‌اي باقي نگذاري مگر آن را بشكني و بقاياي آن را نابود كني و نيروي آن را سست كني و ركن آن را منهدم نمايي و بُرندگي آن را كُند نمايي و اسلحة آن را بي‌اثر قرار دهي و پرچم آن را سرنگون نمايي و شجاعان آن را بقتل رساني. خدايا آنان را با سنگ سرشكن خود مورد اصابت قرار ده و با شمشير برنده‌ات و با شدتي كه از مجرمين رد نمي‌كني بزن. خدايا دشمنان خود و دشمنان رسولت و دشمنان وليت را بدست وليت و بدست بندگان مؤمن خود عذاب فرما.
خداي خوار كنندگان او را خوار كن و هر كس در مقابل او علمي افراشته هلاك كن و هر كس بر او حيله كند سرنگون فرما. خدايا جباران كفر و ستونها و پايه‌هاي آن را بدست او بقتل برسان و رؤساي گمراهي و بدعتگزاران و از بين برندگان سنت و تقويت كنندگان باطل را بدست او بشكن. خدايا جباران را بدست او ذليل كن و كافرين و همة ملحدين را در شرق و غرب زمين و خشكي و دريا و دشت و كوه بدست او ذليل فرما، بطوري كه از آنان كسي و اثري باقي نماند.
خدايا او را بر همة دشمنان دينت مسلط فرما و او را الهام كن كه ركني از آنان را رها نكند مگر آنكه آن را بلرزاند و خراب كند، و مغزهاي آنان را متلاشي كند، و حيله‌هاي آنان را به خودشان بازگرداند، و بر فاسقين آنان حد جاري كند. فراعنة آنان را هلاك كند و پوششهاي آنان بر اعمال ننگشان را بِدَرد و پرچم آنان را سرنگون كند. قدرتهاي آنان را بدست خود گيرد و نيزه‌هاي آنان را بشكند، و سپرهاي آنان را پاره كند. لشكر آنان را متفرق سازد و منبر آنان را بسوزاند و شمشير آنان را بشكند و بتهاي آنان را خرد كند و خون آنان را بريزد و ستم آنان را ويران سازد و قلعة آنان را منهدم سازد و دروازه‌هاي آنان ببندد و قصرهاي آنان را خراب كند، و محل سكونت آنان را تفتيش كند و زمينهاي پست آنان را زير پا گذارد و از كوههاي آنان بالا رود و گنجهاي آنان را بيرون آورد.
خدايا دشمنانت را بدست او ذليل فرما و هر جبّاري را بدست او بشكن و با شمشير او هر آتشي را خاموش كن و با عدالت او ظلم هر زورگويي را از ميان بردار و حكم او را بر هر حكمي مقدم فرما و با قدرت او هر سلطنتي را ذليل كن.
* گشايش ششم: روزي كه دوستانت مسرورند!
ظهور حضرت و سرور ياران او و نابودي دشمنانش، گامهايي است بسوي تحقق و اجراي دين الهي كه هدف از خلقت انسان است. براي تحقق حكم خدا، ابتدا بايد بدعتها معرفي و از ميان برداشته شوند، و آنجاست كه دين خدا با همان طراوت و تازگي هميشه جلوه مي‌كند. آن روز است كه دستورات الهي بدون ترس از هيچ ظالمي عرضه مي‌شود و هر مطلب حقّي علناً اظهار مي‌شود و اين بالاترين آرزوي انبيا و اولياي خدا بوده است. در دعاها به ما آموخته‌اند كه بگوييم:
اللّهمّ اجعله الدّاعي إلي كتابك و القائم بدينك، مكّن له دينه الّذي ارتضيته له ... .
خدايا حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ را دعوت كننده به قرآنت و بپا دارندة دينت قرار ده، و در دينت كه مورد رضاي تو است به او امكان بده.
خدايا دينت را به دست او ظاهر فرما تا دين تو بوسيلة او و بدست او به تازگي و شادابي بازگردد و حق بصورت خالص عرضه گردد و باطل دور انداخته شود.
خدايا به نور او هر ظلمتي را نوراني كن و با پاية استوار او هر بدعتي را فرو بريز و با عزت او هر گمراهي را منهدم فرما.
خدايا بدست او دينت و سنت پيامبرت را ظاهر فرما تا چيزي از حق بندگانت مخفي نشود. خدايا حق را با او بپادار و باطل را خرد كن و سنتهاي پيامبران را بوسيلة او زنده فرما و حكم پيامبرت را احيا كن و آنچه از دينت محو شده و آنچه از احكامت تغيير يافته بوسيلة او تجديد فرما، تا آنكه دين تو توسط او و بدست او به حالت اصليِ‌تر و تازه و خالص و صحيح خود بازگردد، بطوري كه انحراف و بدعتي در آن نباشد.
خدايا دين را بعد از گوشه‌گير شدن بدست او عزت عنايت كن و حق را پس از خاموشي بدست او مورد اطاعت قرار ده و ظلمت را بدست او به درخشندگي تبديل كن و غم و غصّه را بدست او زايل فرما.
خدايا بوسيلة وليت قرآن را زنده كن و حدود تعطيل شده و احكام مهمل مانده را بدست او بپادار، بطوري كه حقي باقي نماند مگر آنكه علني شود.
خدايا چنان فراهم كن كه او هر باطلي را بيابد پاره پاره كند و حق را بر كرسي بنشاند و آن را محقق سازد. خدايا او را تجديد كنندة آنچه معطل مانده از احكام كتابت و برپا كنندة آنچه از پرچمها و علائم دين و سنت پيامبر ـ صلّي الله عليه وآله ـ وارد شده قرار ده.
* گشايش هفتم: گلستان عدل به يمن قدم تو!
آرزوي جهانيِ همة مظلومين جهان، تحقق عدالت است كه از وعده‌هاي قطعي دربارة حضرت بقية الله الاعظم ـ عليه السّلام ـ است. عدالتي كه گستردگي آن از يك شهر و كشور فراتر است و دربرگيرندة تمام جهان است، آن هم در حاليكه ظلم و ستم در هر سوي جهان به اعلا درجه رسيده است. در دعاها اين خواسته را چنين مي‌گوييم:
اللّهمّ املأ به الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً ... .
خدايا، زمين را بدست او پر از عدل و داد كن همانگونه كه از ظلم و جور پر شده است. خدايا شكستگي‌ها را بوسيلة او ترميم فرما و شكافها را التيام ده و ستم را بدست او بميران و عدل را بوسيله او آشكار ساز.
خدايا شهرها را بوسيلة او در امنيت قرار ده و بندگان را بوسيلة او هدايت فرما، و همة جلوه‌هاي عدل را شكوفا كن.
خدايا، ظلمتهاي ستم را با عدالت او به نورانيت تبديل فرما و آتشهاي كفر را بوسيلة او خاموش كن و پيچيدگي‌هاي حق و مجهولات عدالت را توسط او واضح فرما.
خدايا او را پناه مظلومان از بندگان و ياور كساني كه جز تو ياوري نمي‌يابند قرار ده.
خدايا شهرها را با او آباد گردان و بندگانت را حيات تازه عنايت كن.


نوشته شده در   سه شنبه 27 ارديبهشت 1390    
PDF چاپ چاپ