چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 28 آذر 1389     |     کد : 7228

بني پادوسپان در رستمدار و رويان

بني پادوسپان در رستمدار و رويان

بني پادوسپان در رستمدار و رويان
351 ـ 857 ه/962 ـ 1453 م
اين خاندان، همراه با سلسله‏ ي دابويه يا «دابويه» در سال 40 هجري (660 م) ظهور کردند و بعضي از مورخين را عقيده بر اين است که پادوسپان با دابويه برادر بوده و پدرشان به گيل موسوم بوده است.اين دو سلسله بر رويهم به «گاوباره» موسوم‏اند.چون سلسله‏ي بني دابويه هيچگاه اسلام اختيار نکردند، ما در اين مختصر نامي از آنها نبرده‏ايم گر چه مدت صد و چهل و يکسال در گيلان حکم راندند.گر چه تاريخ دخول بني پادوسپان به اسلام نيز دقيقا معلوم نيست ولي بهر حال در قرن سوم و اوائل قرن چهارم تحت حکومت علويان مي‏زيستند و پس از انقراض علويان در سال 316 هجري، اهميتشان رو به فزوني نهاد.
حصول اطلاعات مورد اطمينان در باب سلسله‏ي بني پادوسپان جز در مورد يک طبقه از آنان يعني حسام الدين زرين کمر پسر فرامرز (351 هجري) ممکن نيست.سلسله‏ي مزبور پس از فوت حسام الدين به اطاعت آل بويه گردن نهادند و در قرن ششم به انقياد دولت باونديان در آمدند، و در سال 586 ه (1190 م) دولتشان توسط باونديان سقوط کرد ولي بيست سال بعد مجددا به حکومت پرداختند.
حکام بني پادوسپان در دوره‏ي دوم به نام «جستانيه» نيز موسوم‏اند.حکام مزبور تا پس از حملات مغول و حتي پس از تيمور لنگ توانستند به حکومت خود ادامه دهند، و قبل از آنکه کيومرث آخرين فرمانرواي سلسه‏ي مزبور حکومت را در دست گيرد از طرف تيمور لنگ به حفاظت قلعه‏ي نور منصوب شد، اما يکي از امراي مجاور به نام پير محمد او را گرفته و مدت طولاني در شيراز زنداني کرد.او در زندان با خود عهد کرد که اگر خلاص گردد از اطاعت ساير فرمانروايان سرباز زند و استقلال بهم رساند.او پس از آزادي از زندان در ترويج مذهب تشيع کوشيد و مذهب مزبور در سرزمينهاي تحت حکومتش منتشر شد.پس از قتل او در سال 857 ه (1453 م) پسرانش به نامهاي کاووس و اسکندر با يکديگر اختلاف پيدا کردند و دو شعبه‏ي جديد تاسيس شد.يکي بني کاووس که تا سال 975 ه (1567 م) در نور حکومت کردند و ديگري بني رستم که تا سال 984 ه (1576 م) در کجور فرمان راندند و در اين سال توسط صفويان منقرض شدند.
بني پادوسپان
351 هجري قمري حسام الدوله زرين کمر بن فرامرز
386 سيف الدوله باخرب (؟) پسر زرين کمر
413 حسام الدوله اردشير پسر سيف الدوله
438 فخر الدوله نامور بن نصير الدوله بن سيف الدوله
470 عز الدوله هزار اسب پسر فخر الدوله
510 شهرنوش بن عز الدوله بن فخر الدوله
523 کيکاووس بن عز الدوله
560 ـ 587 هزار اسب پسر شهرنوش بن عز الدوله
606 حسام الدوله زرين کمر بن جستان بن کيکاووس
610 شرف الدوله بيستون پسر زرين کمر
620 فخر الدوله نامور پسر بيستون
؟ حسام الدوله اردشير پسر بيستون
633 شهراکيم پسر بيستون
671 فخر الدوله نامور شاه غازي پسر شهراکيم
701 ملک شاه کيخسرو پسر شهراکيم
711 شمس الملوک محمد شهريار پسر کيخسرو
717 نصير الدوله شهريار پسر کيخسرو
725 تاج الدوله زيار پسر کيخسرو
734 جلال الدوله اسکندر پسر تاج الدوله زيار
761 فخر الدوله شاه غازي پسر تاج الدوله زيار
780 عضد الدوله قباد پسر فخر الدوله
801 سعد الدوله طوس پسر تاج الدوله زيار
807 ـ 857 کيومرث بن بيستون بن کستهم بن زيار


منابع:
تاريخ جهان آراي غفاري
جامع الدول و صحائف الاخبار منجم‏باشي
و اسامي حکام اين سلسله که بار تولد در ترجمه‏ي روسي خود اضافه کرده است (ص 297)
کتاب: تاريخ دولتهاي اسلامي و خاندان حکومتگر ج 1 ص 250
نويسنده: استانلي لين‏پل


نوشته شده در   يکشنبه 28 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ