چهارشنبه 2 بهمن 1398 | Wednesday, 22 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 18 آذر 1389     |     کد : 6793

تـــشـــريـــع حـــد ســـارق

تـــشـــريـــع حـــد ســـارق

تـــشـــريـــع حـــد ســـارق
مـــرحـــوم مـــجـــلســـى رحـــمـــه الله در بـــحـــار (463) نـــقـل كـرده : در سـال چهارم هجرت طعمة بن ابيريق دزدى كرد كه حكايتش ‍ خـواهـد آمـد ، از طـرف ديـــگـــر واحـــدى در اســـبـــاب النـــزول و خـــازن در تـــفـــســـيـــر خـــود گـــفـته اند : آيه والسارق و السـارقـة فـــاقـــطـــعـــوا ايـــديـــهـــمـــا (464) در رابـــطـــه بـــا ســـرقـــت طـــعـــمـــة بــن ابـــی  ريقنـــازل گـــرديـــد، بـــديـــن طـــريـــق تـــشـــريـــع قـــطـــع دسـت دزد ، درسال چهارم بوده است .
بنو ابيرق سه برادر از منافقان بودند از اموال عموى قتادة بن نعمان دزديده و خواستند آن را بـه يـك نـفـر يـهودى نسبت دهند و قلب رسول خدا صلى الله عليه و آله را در اين باره مـشـوش كـنـنـد كـه بـا نـزول آيـه انـا ارسلنا اليك الكتاب (465) و ما بعد آن ، جريان بر آن حضرت روشن گرديد و طعمة بن ابيريق به مكه فرار كرد.
تكميل مطلب
در تـكميل اين سخن مناسب است سه مطلب ذكر شود، يكى آن كه رسولخدا صلى الله عليه و آله در زمـان خـويـش ايـن عـمـل را انـجـام داده و بـه آن امـر فـرمـوده است . روايات شيعه و اهـل سـنـت شـاهـد ايـن مـطـلبـنـد، مـرحـوم شـيـخ در خـلاف از ابـوهـريـره و جـابـر نقل كرده : سارقى رانزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آوردند، حضرت دست او را قطع كرد، بعد او را در سرقت گرفتند حضرت پايش را قطع نمود (466)
ايـن حـديـث در كـافـى از امـام صـادق عـليـه السـلام چـنـيـن نـقـل شـده : از پـدرم شـنـيـدم مـى فـرمـود: مـردى را به محضر على عليه السلام ، در زمان خـلافـتش ، آوردند كه سرقت كرده بود، حضرت دست او را قطع كرد، بعد او را آوردند كه سـرقـت كـرده بـود، پـاى چپش را قطع كرد، دفعه سوم او را آوردند، حبس ابد فرمود و از بيت المال به او انفاق كرد و فرمود: رسول الله صلى الله عليه و آله چنين كردند با او مخالفت نمى كنم .(467)
دوم آن كه : شرائط قطع دست سارق بسيار مفصل است ، حدود بيست شرط بلكه بيشر دارد و بـا جـزئى تـريـن شـبـهـه ، حـد دفـع مـى شـود، شـرائط مفصل آن در كتب فقهيه مذكور است .
سـوم : در كـتـابـهـا نـوشـتـه انـد: قـطـع دسـت سـارق قـبـل از اسـلام نـيـز در مـيـان عرب بوده است ولى كيفيت آن معلوم نيست ، در اسلام فقط چهار انـگـشـت از دسـت راسـت قـطـع مـيـشـود، در تـاريـخ يـعـقـوبـى نـقـل شـده كـه عـده زيـادى از احكام توسط حضرت عبدالمطلب رسميت يافت و اسلام آنها را پذيرفت از جمله قطع دست سارق بود(468) .
منابع
463- بحارالانوار، ج 20، ص 184
464- سوره مائده آيه 44
465- سوره نساء، آيه 106
466- خلاف ، ج 3، ص 201
467- كافى ، ج 7، ص 227
468- تاريخ يعقوبى ، ج 2، ص 6


نوشته شده در   پنجشنبه 18 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ