دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 17 آذر 1389     |     کد : 6773

عيد اضحى و نماز آن

عيد اضحى و نماز آن

عيد اضحى و نماز آن
بـعـد از خـتـم غـائله بـنـى قـيـنـقـاع ، رسـول الله بـه مـديـنـه بـازگشت ، ماه ذوالقعده از سـال دوم هـجـرت تـمـام شـد و ذوالحـجـة آمـده ، همه آن ماه عيد اضحى اعلام شد و آن حضرت براى اولين بار نماز عيد اضحى را خواند.
مـرحـوم مجلسى (298) نقل كرده : آن حضرت چون به مدينه آمد روز قربانى رسيد، او بـا مـسـلمـانـان بـه مـصـلى رفت و نماز عيدقربان خواند و دو تا گوسفند، به قولى يك گـوسـفـنـد قـربـانى كرد و آن اولين عيد قربانى بود كه مسلمانان مى ديدند و آنان كه قـدرت مـالى داشـتـنـد قـربـانـى كـردنـد، ايـن سـخـن هـمـان اسـت كـه ابـن اثـيـر نقل مى كند(299)
يـعقوبى (300) نيز آن را اولين خروج به مصلى در عيد اضحى گفته است ، سهمودى (301) نـيـز نـزديـك بـه هـمين قول را مى گويد، على هذا تشريع صلوة عيد قربان و قـربـانـى كـردن در سـال دوم هـجـرت بـوده اسـت . در تكميل اين سخن به دو مطلب اشاره مى شود.
نماز عيد اضحى
نـمـاز عيد قربان همان نماز عيد فطر است كه گذشت و با 9 قنوت خوانده مى شود و بعد از تـمـام شـدن دو خـطـبـه دارد كه توسط امام خوانده مى شود در روايت كافى آمده : آن كه خـطـبـه نـمـاز عـيـد را تـغـيـير داد و قبل از نماز خواند عثمان بن عفان بود(302) به هر حـال ايـن نـمـاز پـربـركت در آن روز بنا نهاده شد و تا قيامت به صورت يكى از شعائر اسلامى باقى خواهد ماند.
اضحيه يا هدى
ناگفته نماند: قربانى دو قسم است يكى آن كه برحجاج در مكه واجب است و آن را هدى گويند، ديگرى آن كه در غير مكه به طور استحباب انجام مى شود و آن را اضحيه نـامـنـد و مـسـتـحـب اسـت و حـتـى روايـت شـده كـه اگـر پـول نـداشـتـيـد قـرض كـنـيـد و اضـحـيـه بـه جـاى آوريـد و خـدا آن قـرض را ادا خـواهـد كرد(303)
1: امام صادق عليهم السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله دو تا قوچ قربانى كـرد، يـكـى را بـا دسـت خـود ذبح كرد، و فرمود: خدايا اين را از طرف خودم و از طرف آن كـسـان از اهـل بـيـتـم كـه قربانى نكرده اند، آنگاه دومى را ذبح كرد و گفت : خدايا اين از طرف خودم و از طرف آنان كه از امتم قربانى نكرده اند (304)
2: و فـرمـود: امـيـرالمـؤ مـنـيـن عـليـه السـلام هـر سـال از طـرف رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم يك عدد قوچ قربانى مى كرد و دعاى بسم الله وجـهـت وجـهـى للذى فطرالسموات و الارض ...را مى خواند و ذبح مى كرد و مى گفت : خـدايـا ايـن از طـرف پـيـامـبـر تـو اسـت ، آنـگـاه قـوچ ديگرى از جانب خود ذبح مى فرمود (305) .
3: و فـرمـود: رسـول خـدا صلى الله عليه و آله و سلم از جانب زنان خود گاوى قربانى كرد(306) .
4: رسـول خـدا صـلى الله عـليه و آله و سلم فرمود: اين قربانى براى آن تشريع شده كه شكم مساكين از گوشت سير شود، مساكين خود رااز قربانى اطعام كنيد(307) .
5: مـكـروه اسـت انـسـان حـيـوانـى تـربـيـت كـرده و بـا دسـت خـود ذبـح نـمـايـد: مـحـمـد بن فـضيل به امام كاظم عليه السلام گفت : قوچ فربهى داشتم براى قربانى نگاه داشته بـودم ، وقت قربانى كردن او را خواباندم ، با حسرت به من نگاه كرد، بر او دلم سوخت آنـگـاه او را ذبح كردم ، امام فرمود: من خوش ندارم كه چنين كنى ، قربانيى را كه خود مى خواهى ذبح كنى خودت تربيت نكن (308) .
6: امـيـرالمـؤ مـنـيـن عـليـه السـلام فـرمـوده اسـت : اگـر مـردم مـى دانـستند در قربانى چه فـضـيـلتـى هـسـت ، هـر آيـنـه قرض كرده قربانى مى كردند، اولين قطره اى كه از خون قربانى به زمين ريخته شود، صاحب آن آمرزيده مى گردد(309) .
7: ام سـلمـه بـه رسـول الله صـلى الله عـليـه و آله گـفـت : يـا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عيد قربان مى رسد و من قيمت قربانى ندارم آيا قـرض كـرده قـربـانـى كـنـم ؟ فـرمـود: قـرض كـن و قـربـانـى نـما كه آن قرض ادا مى شود(310)


منابع
298- بحارالانوار، ج 2 ص 8، از كامل ابن اثير
299- تاريخ كامل ، ج 2 ص 97
300- تاريخ ، ج 2 ص 28
301- وفاءالوفاء، ج 1، ص 279
302- كافى ج 3، ص 460
303- وسائل الشيعه ، ج 14، ص 210، حديث 19002
304- وسـائل الشـيـعـه ، ج 10، ص 174؛ چـاپ آل البيت ، ج 14، ص 205، حديث 18991
305- وسـائل الشـيـعـه ، ج 10، ص 174؛ چـاپ آل البيت ، ج 14، ص 206، حديث 18992
306- وسائل الشيعه ، ج 10 ص 174، ج 14 ص 206؛ حديث 18994
307- وسائل الشيعه ، ج 10، ص 174 حديث 18995
308- وسائل الشيعه ، ج 1، ص 175 - 177،؛ ج 14، ص 208 حديث 18998
309- وسائل الشيعه ج 10، ص 175 - 177، ج 14 ص 210 حديث 19004
310- وسـائل الشـيـعـه ج 10، ص 175 - 177، ج 14 ص 210، حـديـث 19003 از علل الشرايع


نوشته شده در   چهارشنبه 17 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ