جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 8 آذر 1389     |     کد : 6223

رحمت واسعه خدا

رحمت واسعه خدا

شعری از مصطفی محدثی خراسانی : نگاه حسين (ع)


اگرچه گلستان تو پرپر است

جهان از نگاه تو زيباتر است


جهان از نگاه تو صبحي زلال

كه پاشيده از حنجر اصغر است


بهار است هرسو نظر ميكني

بهاري كه از زخم بارآور است


پس از تو نگارينه حسن را

شكوه د گر شوكت د يگر است


مرامت همه ظاهر و باطن است

كلا مت همه اول وآخر است


ولاي تو در اين شب سوت وكور

همان آتش زير خاكستر است


ولايي كه فردا چنان آفتاب

بر امواج دلها جهان گستر است

شعری از جواد حيدري : رحمت واسعه خدا


منكه هستم سائلى بر خوان انعام شما

از ازل شيرين شده كام من از نام شمااينكه من ديوانه باشم آن هم از عشق خدا


بوده در آغاز خلقت حُسن اقدام شماگر شكسته بال مى‏خواهى بيا بنگر مرا


فطرسى بشكسته پر هستم سر بام شمااى كه گفتى آب كم جو تشنگى آور به دست


اى كه مى‏ريزد عطش از باده جام شماتشنگى خواهم من امشب اى خداى ‏تشنگى


تا كه جان خود فدا سازم براى تشنگىبى سرو سامان شدم تا كه تو سامانم دهى


كافر محضم من امشب تا كه ايمانم دهىبى سوادم بهره از قرآن ندارم ذره‏اى


آمدم اى روح قرآن فهم قرآنم دهىزنده جاويد گردد هر كه باشد كشته‏ات


دوست دارم تا بميرم از دمت جانم دهىفطرسم، حرّم، گنه كارم، پشيمانم حسين


آمدم تا طعم شيرينى ز گفتارم دهىاحتياج من ندارد انتها اى ذوالكرم


مى‏برم نام تو را تا كه شود اينجا حرماى كه هستى محور حبّ و ولاى اهل بيت


عشق تو ما را نموده مبتلاى اهل بيتبى تو نامى از خدا هم در ميان ما نبود


بى تو مى‏افتاد از رونق صداى اهل بيتاى كه مردانه دل از پروردگارت برده‏اى


نيست عاشق بر تو مانند خداى اهل بيتتا كه نامت مى‏شود جارى به لبها يا حسين


جمع ما گيرد دگر حال و هواى اهل بيتگر نبودى اسم غفّار خدا معنا نداشت


عفو و رحمت ‏در ميان ‏هر دوعالم جا نداشتشد مدينه كربلا تا كه به دنيا آمدى


مادرت شد مبتلا تا كه به دنيا آمدىمصطفى شد بوسه چين از حنجر وحلقوم ‏تو


چشمها شد پر بكا وقتى به دنيا آمدىگفت اين طفل ‏ازمن‏ است ‏و من ‏ازاويم‏ بين ‏جمع


رازها شد بر ملا وقتى به دنيا آمدىبهترين معناى رحمان و رحيم امشب بود


مى دهد عيدى خدا وقتى به دنيا آمدىعيد عفو و رحمت آمد عيد غفران آمده


ذكر تسبيح ملك زين پس «حسين جان»آمدهرمز صبر انبياء عشق تو بوده يا حسين


نام تو صاحبدلان را دل ربوده يا حسينميهمانى خدا گر خاص م ى‏شد بر رسل


حق پذيرايى به روضه مى ‏نموده يا حسيناولين بارى كه باب توبه واشد در جهان


نام زيباى تو اين در راه گشوده يا حسينهر كه را حق از براى بندگى كرده جدا


نام تو بر قلب و جان او سروده يا حسينجز سعادت نيست عاشق بر رُخ ماهت شدن


جز شهادت نيست راه خاك درگاهت شدنحق آن لحظه كه بوسيده پيمبر حنجرت


حق آن شورى كه افتاده به قلب مادرتحق بابايت على و گريه مردانه ‏اش


حق آن جمعى كه گرديده سراسر مضطرتحق جبريل و سلامى كه ز بالا آورد


حق فطرس آن دخيل گاهوار اطهرتحق آن شيرى كه از كام پيمبر خورده‏اى


حق اسمى كه تو را گشته نصيب از داورتيك گره بر دل بزن تا صد گره را واكنى


زشتى ما را به زيبايى خود زيبا كنى

شعری از محمود ژوليده : شاهكار خلقت خدا


اين مثنوى از مثنويهاى بهشت است

اين بيتها ابيات عشق و سرنوشت استاين شعر از اشعار نغز راز دلهاست


اين شاهكار عشق و چاره ساز دلهاستاينك دل شاعر ز رازى بيقرار است


آغاز فصل عاشقى از اين قرار استياران خطابم با شما مى‏خوارگان است


اين رازها دور از همه دلمردگان استاينك سخن از جام اسرار الستى است


بحث از عجايب خلقت بازار هستى استصحبت سر عشق است و معشوق است و عاشق


آن عاشق صادق كه شد بر عشق لايقآندم كه بحث عشق اول بار شد طرح


آموزگار عشق ميداد عشق را شرحآندم كه معشوق عرضه در بازار غم شد


عشاق در نازلترين ارقام كم شدآن باده گردان سراى جاودانى


مى‏گشت در عرش و نمى‏جست عاشقانىبر هر كه مى‏زد سنجش جام محك را


پيدا نمى‏كرد عاشق معشوقِ تك راكون و مكان را سربسر دلدار گرديد


بسيار در هستى پى يك يار گرديدتا اينكه در اثناء دور كائناتش


اين عشق يكجا شعله ور مى‏شد چو آتشاز بين مخلوقات تنها يك بشر بود


وان سومين معصوم از اثنى عشر بودكز آفرينش آفرين بگرفت از عشق


مى اولين و آخرين بگرفت از عشقاو زاده حيدر اميرالمومنين بود


نور دل زهرا و ختم‏المرسلين بودفرزند اسماعيل بود آن عشق پيشه


از نسل ابراهيم بود آن مرد بيشهاو كز مى قالوابلى قلبش جلى بود


خون خدا يعنى حسين‏ابن على بودچون عشق بر او عرضه شد اقبال مى‏كرد


او بى درنگ از عشق استقبال مى‏كردچون باز گفتند از برايش ماجرا را


برداشت مى بگذاشت هر چون و چرا رادر پاسخ هر پرسشى كز او روا بود


تنها جوابش جمله قالوابلى بودگفتند عشق عاشق كش است او گفت عشق است


عاشق بوقت غم خوش است او گفت عشق استگفتند اين جام‏بلا گفتا بنوشم


گفتند جان خواهد بها گفتا فروشمگفتند اين تيغ است و جان گفتا شنيدم


عشق است دُرّى بس گران گفتا خريدمگفتند بينى صد جفا گفتا چه بهتر


گردى ذبيحاً بالقفا گفتا چه خوشترگفتند تنها مى‏شوى گفتا غمى نيست


درياى غمها مى‏شوى گفتا غمى نيستگفتند مى‏گردى غريب او گفت به به


بى طفل و سقا و حبيب او گفت به بهگفتند پر خون مى‏شوى گفتا رضايم


از كعبه بيرون مى‏شوى گفتا رضايمگفتند بى رحم است عدو گفتا چه باك است


گفتند تيغ است و گلو گفتا چه باك استگفتند گردى سرجدا گفتا چه خوب است


بر نى تو را خواهد خدا گفتا چه خوب استگفتند دارى راه دور او گفت غم نيست


جايت شود كنج تنور او گفت غم نيستگفتند آن وادى است طف گفتا چه مشكل


خشك است و بى آب و علف گفتا چه مشكلگفتند باشد پر عطش گفتا بدانم


پاى سه ساله پر ز خش  گفتا بدانمگفتند چوب است و لبت گفتا چه زيبا


گردد اسيرت زينبت گفتا چه زيباگفتند بگذر از پسر گفتا گذشتم


وز پاره قلب و جگر گفتا گذشتمگفتند شش ماهه بده گفتا كه دادم


هستيت الساعة بده گفتا كه دادمگفتند مرگت طالبى فرمود آرى


با شدت  تشنه لبى فرمود  آرىگفتش مبين جان و جهان گفتا اطاعت


بايد هم اين سوزى هم آن گفتا اطاعتگفتند پس آزاده‏اى؟ گفتاكه هستم


بر عشق حق دلداده‏اى؟ گفتاكه هستمگفتند تو پيغمبرى فرمود هرگز


گفتند آيا حيدرى فرمود هرگزگفتند پس نامت بگو گفتا حسينم


گفتند اصحاب تو كو گفتا دو عينمگفتند بر چه كشته‏اى گفتا كه بر اشك


گفتند گريان از چه‏اى گفتا به يك مشكگفتش علمدار تو كيست او گفت عباس


سقا و سالار تو كيست او گفت عباسگفتند غمخوار تو كيست او گفت زينب


بعد از تو سالار تو كيست او گفت زينبگفتند فرزند كه‏اى گفتا پيمبر


گفتند از نسل كه گفت زهرا و حيدرگفتند خوش رخشيده‏اى گفتا منم نور


غم را چه خوش بگزيده‏اى فرمود منظورگفتند دشوار است غم گفتا جميل است


دشمن فراوان يار كم گفتا جميل استگفتند گو تا غم رود گفتا چه حاجت


تا هر كست فرمان برد گفتا چه حاجتگفتند برگرد از رهت فرمود هيهات


هر كوى گردد درگهت فرمود هيهاتگفتند حاجاتت بگو گفتا هو الحق


ذكر مناجاتت بگو گفتا هو الحقآخر ملائك باز ماندند از سوالات


او عشق را هم خسته كرد از اين مناجاتدر پاسخ هر پرسش  و فرمان و هر پيك


گفتا به هل من ناصرِاَللَّه لبيكلبيك لبيك اى سروش باده نوشان


لبيك اى باده فروش مى‏فروشانخوش باده گردانى كن اى ساقى رحمت


آنجا عطش غم نيست اينجا هست محنتوقت است تا اسرار خلقت فاش گردد


با خون سرخم عاشقى كنكاش گرددمن آن مسلمانم كه تسليم ولايم


سلطان عشقم من خداى كربلايمآن جرعه نوشم كز غمت اعجاز دارم


خواهم‏كه عشقم را به تو ابراز دارمداغ مسلمانى به زير پوست دارم


اسلام را با داغهايش دوست دارممن شاهكار خلقت سالار عشقم


هم داستان با عشق بانوى دمشقماى اهل عالم من حسين سر جدايم


در انتظار ذكر لبيك شمايمهر كس حسينى زندگى خواهد نمايد


با جان خدا را بندگى بايد نمايدميلاد من ميلاد عشق است و قيام است


هركس بود عاشق حسين او را امام استآماده اقدام باشيد اى محبان


تاثبت سازم نامتان جزء شهيدان


نوشته شده در   دوشنبه 8 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ