سه شنبه 1 بهمن 1398 | Tuesday, 21 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 3 آذر 1389     |     کد : 5880

كتاب شناسی شیعه 2

كتاب شناسی شیعه 2

جغرافياي سياسي اجتماعي تشيع
آشنايي اجمالي با شيعه ›› كتاب شناسی شیعه 2
قسمت یازدهم کتابشناسی شیعه

201. نام كتاب: تاریخ اجتهاد و تحول آن تا قرن پنجم
نویسنده: صادق یزدان بخش و دیگران
مشخصات نشر: باختران، چاپ اول، 1371
تعداد صفحه: 280
ریز موضوعات:
214 - 201 شیعه وتالیف علم اصول
210 - 203 تاریخ علم اصول در بین شیعه و سنی
240 - 232 علل انتقال حوزه علمیه شیعه به م بغداد

202. نام كتاب: تاریخ ادبیات در ایران، ج 3
نویسنده: ذبیح الله صفا
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، 1353 ش
تعداد صفحه: 696
ریز موضوعات:
165 - 134 فرقه های شیعه

203. نام كتاب: تاریخ ادبیات ایران، ج 4
نویسنده: ادوارد برون و دیگران
مشخصات نشر: آثار برگزیده و جاویدان، تهران، چاپ دوم، 1329
تعداد صفحه: 344
ریز موضوعات:
261 - 249 مذهب شیعه و مقتدایان شیعه

204. نام كتاب: تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج 3
نویسنده: عبدالله مبلغی آبادانی
مشخصات نشر: سینا، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 530
ریز موضوعات:
105 - 105 شیعه امامیه
114 - 113 شیعه اثنی عشریه
115 - 114 حكومت شیعه در جهان اسلام
116 - 116 شیعه و كاشان

205. نام كتاب: تاریخ بانك و بانكداری
نویسنده: ژان ریووار و دیگران
مشخصات نشر: آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 166
ریز موضوعات:
8 - 5 شیعه امام علی از زبان پیامبر ص
37 - 27 تعریف شیعه
102 - 97 شیعه از دیدگاه اهل سنت
108 - 103 اهل سنت از دیدگاه شیعه
115 - 109 ائمه (امامان) شیعه
136 - 116 ائمه (امامان) شیعه و پیامبر ص

206. نام كتاب: تاریخ تاریخ نگاری در اسلام، ج 2
نویسنده: فرانتس روزنتال و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 449
ریز موضوعات:
261 - 260 تاریخ شیعه، تنگ چشمان، دلاوران

207. نام كتاب: تاریخ تحلیل و سیاسی اسلام
نویسنده: علی اكبر حسنی
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 544
ریز موضوعات:
61 - 52 مورخان اسلامی و شیعه

208. نام كتاب: تاریخ تشیع در ایران
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 404
ریز موضوعات:
130 - 127 قم و عالمان شیعه
226 - 222 نواحی شیعه نشین در قرن 4
263 - 248 فعالیت های علمی شیعه
320 - 312 مراسم شیعه در قرن 5 و 6

209. نام كتاب: تاریخ تشیع در ایران
نویسنده: احمد مشكوه كرمانی
مشخصات نشر: هادی مشكوه، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 1030
ریز موضوعات:
181 - 165 معنی شیعه و آغاز تشیع
506 - 458 قیام های شیعه بعد از واقعه كربلا
848 - 837 انشعابات شیعه
890 - 873 صاحب بن عباد وزیر شیعه آل بویه
903 - 890 علماء شیعه ایران در قرن 4 ق
948 - 903 شیعه در ایران از قرن 5 تا 9 ق
102 - 992 عظمت شیعه و دروغ های مخالفین

210. نام كتاب: تاریخ تشیع اصفهان قرن 1 تا 10
نویسنده: مهدی بن محمد باقر فقیه ایمانی و دیگران
مشخصات نشر: مولف، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 464
ریز موضوعات:
14 - 5 سابقه شیعه در اصفهان
30 - 28 شیعه از دیدگاه اهل لغت
35 - 31 شیعه از نظر تاریخ ادیان و جامعه شناسان
62 - 35 شیعه از نظر قرآن و سنت
81 - 71 سلمان فارسی اولین شیعه اصفهان
118 - 111 حكومت شیعه در اصفهان
161 - 153 تقیه و اختناء شیعه
173 - 162 عباسیان و كشتار سادات و علماء شیعه
177 - 174 نهضت آزادی خواهی شیعه و حكومت صفویه
193 - 191 ابراهیم بن شیعه و سری بن سلامه
194 - 193 عبدالله ابن محمد و ابو شیعه
395 - 395 آثار باستانی اصفهان مربوط به شیعه

211. نام كتاب: تاریخ تفكر اسلامی در هند
نویسنده: عزیز احمد و دیگران
مشخصات نشر: كیهان، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 261
ریز موضوعات:
40 - 27 فرق شیعه در هند

212. نام كتاب: تاریخ تمدن اسلام، ج 4
نویسنده: جرجی زیدان و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ ششم، 1369 ش
تعداد صفحه: 220
ریز موضوعات:
754 - 751 شیعه عباسی
794 - 791 شیعه علوی در خراسان، هارون و جعفر

213. نام كتاب: تاریخ جامع ادیان یا ادیان بشر
نویسنده: جان بی ناس و دیگران
مشخصات نشر: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ پنجم، 1370 ش
تعداد صفحه: 848
ریز موضوعات:
769 - 766 شیعه یا معتقدان به حق وراثت
773 - 769 دراویش و فرقه های شیعه

214. نام كتاب: تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشهای
نویسنده: عبدالرفیع حقیقت
مشخصات نشر: آزاد اندیشان، تهران، چاپ اول، 1360 ش
تعداد صفحه: 351
ریز موضوعات:
60 - 48 ایلخان و شیعه و مذهب و امور مالی

215. نام كتاب: تاریخ جهان اسلام، ج 1
نویسنده: حسین عمادزاده
مشخصات نشر: آزاده، باختران، 1361 ش
تعداد صفحه: 312
ریز موضوعات:
255 - 250 تقدم و تفوق شیعه در علوم

216. نام كتاب: تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا ...
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 813
ریز موضوعات:
417 - 408 شیعه در دوره معاویه
497 - 494 آثار سیاسی واقعه كربلا در شیعه
639 - 628 جریان درون شیعه و امویان
687 - 651 قیام زید بن علی و زیدیگری در شیعه

217. نام كتاب: تاریخ زیدیه قرن دوم و سوم هجری
نویسنده: فضیلت الشامی و دیگران
مشخصات نشر: دانشگاه شیراز، شیراز، چاپ اول
تعداد صفحه: 330
ریز موضوعات:
17 - 1 نهضت های آزادیبخش شیعه
17 - 15 موضع امامان شیعه نهضت ابومسلم
17 - 15 موضع امامات شیعه و نهضت ابراهیم الامام
18 - 1 پیدایش و عقاید شیعه امامیه
23 - 19 نامگذاری شیعه به رابفضی
32 - 24 فرقه های شیعه، شیعه دوازده امامی
17 - 1 نهضت های آزادیبخش شیعه
17 - 15 موضع امامان شیعه نهضت ابومسلم
17 - 15 موضع امامات شیعه و نهضت ابراهیم الامام
18 - 1 پیدایش و عقاید شیعه امامیه
23 - 19 نامگذاری شیعه به رابفضی
32 - 24 فرقه های شیعه، شیعه دوازده امامی

218. نام كتاب: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم
نویسنده: جاسم حسین و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 232
ریز موضوعات:
72 - 65 شیعه در زمان امام كاظم ع
232 - 216 شیعه و غبت امام مهدی عج

219. نام كتاب: تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران
نویسنده: ابوالقاسم طاهری
مشخصات نشر: شركت سهامی كتابهای جیبی، تهران، چاپ دوم، 1354 ش
تعداد صفحه: 406
ریز موضوعات:
144 - 127 فرق شیعه، صوفیان، قزلباش، تاریخ ایران

220. نام كتاب: تاریخ سیاسی اسلام، ج 3
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 380
ریز موضوعات:
101 - 89 شیعه و تشیع در عهد معاویه
187 - 184 اعتقاد شیعه در واقعه كربلا
350 - 233 رهبری شیعه پس از امام حسین عقسمت دوازدهم کتابشناسی شیعه

221. نام كتاب: تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول خدا
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: سازمان چاپ و انتشارات، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 650
ریز موضوعات:
58 - 45 شیعه و نگاشته های تاریخی، سیره نویس

222. نام كتاب: تاریخ سیاسی اسلام تا سال 40
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: در راه حق، قـم، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 544
ریز موضوعات:
466 - 428 شیعه و تشیع

223. نام كتاب: تاریخ شیعه و فرقه های اسلام
نویسنده: محمدجواد مشكور
مشخصات نشر: اشراقی، تهران، چاپ چهارم، 1368 ش
تعداد صفحه: 250
ریز موضوعات:
86 - 70 كلام در شیعه، شیعه عباسی و فرق آن
124 - 106 فقه زیدی و عقاید شیعه
160 - 146 فرق شیعه، غلو و غلات

224. نام كتاب: تاریخ شیعه
نویسنده: محمد حسین مظفر و دیگران
مشخصات نشر: دفترنشرفرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 424
ریز موضوعات:
50 - 31 مفهوم واژه شیعه و تاریخ آن
89 - 83 شیعه در ایام امام سجاد ع
106 - 91 شیعه در ایام امام باقر ع و صادق
132 - 107 شیعه در ایام امام رضا ع جواد ع
138 - 133 شیعه در ایام غیبت مهدی عج
184 - 139 شیعه در عراق
198 - 185 شیعه در حجاز
231 - 199 شیعه در یمن و سوریه
254 - 233 شیعه در جبل عامل
282 - 255 شیعه در مصر
314 - 283 شیعه در ایران
342 - 315 شیعه در هند
372 - 343 شیعه در كشورهای دیگر

225. نام كتاب: تاریخ طبری، ج 10
نویسنده: محمد بن جریر طبری و دیگران
مشخصات نشر: بنیاد فرهنگ ایران، تهران، چاپ اول، 1353 ش
تعداد صفحه: 500
ریز موضوعات:
422 - 422 تماس شیعه خراسان با داعی بنی عباس

226. نام كتاب: تاریخ طبری، ج 7
نویسنده: محمد بن جریر طبری و دیگران
مشخصات نشر: بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1352 ش
تعداد صفحه: 551
ریز موضوعات:
281 - 280 مبارزه مخفی شیعه در زمان معاویه

227. نام كتاب: تاریخ عصر جعفری، ج 1
نویسنده: ابوالقاسم سحاب
مشخصات نشر: دانش، تهران، چاپ اول، 1323 ش
تعداد صفحه: 335
ریز موضوعات:
69 - 58 مذهب شیعه

228. نام كتاب: تاریخ علم كلام و مذاهب اسلامی، ج 1
نویسنده: علی محمد ولوی
مشخصات نشر: بعثت، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 270
ریز موضوعات:
66 - 55 شیعه و فرقه های آن
78 - 73 آیا شیعه را می توان غلات دانست؟
85 - 78 دلایل تفرقات در شیعه
239 - 230 مهدویت و رهبری از نظر شیعه

229. نام كتاب: تاریخ علم كلام در ایران و جهان اسلام
نویسنده: علی اصغر حلبی
مشخصات نشر: اساطیر، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 328
ریز موضوعات:
65 - 54 علم كلام و شیعه
138 - 111 شیعه و ثقفی

230. نام كتاب: تاریخ فقه جعفری، ج 2
نویسنده: هاشم معروف الحسینی و دیگران
مشخصات نشر: بدر، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 253
ریز موضوعات:
157 - 142 احكام شیعه در دوران صحابه
213 - 160 اوضاع سیاسی زمان تابعین و موقعیت شیعه

231. نام كتاب: تاریخ فقه شیعه
نویسنده: محمد مهدی الاصفی
مشخصات نشر: قدس، قـم، 1372 ش
تعداد صفحه: 109
ریز موضوعات:
103 - 21 مدارس فقه شیعه
57 - 56 مدرسه قم و ری قرن 4 ق و فقه شیعه
57 - 56 دولت آل بویه و فقه شیعه
90 - 67 مدرسه بغداد در قرن 5 ق و فقه شیعه
103 - 93 مدرسه حله زمان هلاكو و فقه شیعه
103 - 99 ویژگی های مدرسه حله و فقه شیعه

232. نام كتاب: تاریخ فلسفه اسلامی، ق 1
نویسنده: هانری كوربن و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ سوم، 1361 ش
تعداد صفحه: 415
ریز موضوعات:
103 - 49 شیعه دوازده امامی

233. نام كتاب: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی
نویسنده: حناالفاخوری، خلیل الجر و دیگران
مشخصات نشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب، تهران، چاپ سوم، 1367 ش
تعداد صفحه: 816
ریز موضوعات:
114 - 111 خوارج، شیعه
189 - 159 فرقه های شیعه

234. نام كتاب: تاریخ فلسفه اسلامی
نویسنده: هانری كوربن و دیگران
مشخصات نشر: كویر، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 532
ریز موضوعات:
503 - 450 فلسفه و اندیشه شیعی (شیعه)

235. نام كتاب: تاریخ قاین، ج 1
نویسنده: سید محین سعیدزاده
مشخصات نشر: سیدمحسن سعیدزاده، قـم، چاپ اول، 1371
تعداد صفحه: 352
ریز موضوعات:
122 - 116 شیعه درقهستان و ورود امامزاده ها به آنجا

236. نام كتاب: تاریخ گسترش تشیع دردی
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
65 - 55 تسامح شیعه در بر خورد با تسنن
95 - 89 محلات شیعه نشین ری

237. نام كتاب: تاریخ گسترش تشیع در ری
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: آستان حضرت عبدالعظیم، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
63 - 55 رابطه شیعه و سنی در ری
93 - 83 محلات و مدارس شیعه در ری

238. نام كتاب: تاریخ گسترش تشیع در ری
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: آستان مقدس عبدالعظیم، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 126
ریز موضوعات:
87 - 83 كتاب نقص درباره محلات شیعه نشین ری
102 - 89 مدارس شیعه و بحث های مذهبی در ری

239. نام كتاب: تاریخ مذاهب اسلام
نویسنده: عبدالقاهر بغدادی و دیگران
مشخصات نشر: اشراقی، تهران، چاپ سوم، 1358 ش
تعداد صفحه: 496
ریز موضوعات:
41 - 15 فرقه های شیعه و اقوال آنها

240. نام كتاب: تاریخ مذاهب اسلام
نویسنده: محمدجواد مشكور
مشخصات نشر: اشراقی، تهران، چاپ چهارم، 1367
تعداد صفحه: 481
ریز موضوعات:
41 - 15 شیعه و فرقه های آن، جارودیه، زندیهقسمت سیزدهم کتابشناسی شیعه

241. نام كتاب: تاریخ مردم ایران ج 2
نویسنده: عبدالحسین زرین كوب
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 605
ریز موضوعات:
156 - 142 فرقه شیعه و سنی در ایران

242. نام كتاب: تاریخ نهضتهای فكری ایرانیان، ج 2
نویسنده: عبدالرفیع حقیقت
مشخصات نشر: شركت مولفان و مترجمان ایران، تهران، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 440
ریز موضوعات:
286 - 267 مفسران شیعه ایرانی از قرن 4 تا 6

243. نام كتاب: تاریخ نهضتهای فكری ایرانیان، ج 4
نویسنده: عبدالرفیع حقیقت (رفیع)
مشخصات نشر: شركت مولفان و مترجمان ایران، تهران، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 139
ریز موضوعات:
533 - 528 تدوین كنندگان دانش های مذهبی شیعه
547 - 533 دانش های تدوین شده مذهبی شیعه
629 - 585 تفسیرهای شیعه از قرن 10 تاآخر 12 ق
654 - 630 پیشوایان مذهب شیعه از قرن 10 تاآخر 12 ق

244. نام كتاب: تاریخ و جغرافیای تاریخی خراسان
نویسنده: سید محمد كاظم امام
مشخصات نشر: كتابخانه های ملك، مشهد، 1348 ش
تعداد صفحه: 740
ریز موضوعات:
401 - 383 توجه شیعه به مشهد و زیارت

245. نام كتاب: تاریخ و فرهنگ
نویسنده: مجتبی مینوی
مشخصات نشر: خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1352 ش
تعداد صفحه: 554
ریز موضوعات:
44 - 36 پیدایش مذهب شیعه

246. نام كتاب: تبصره العلوم فی معرفه مقالات الانام
نویسنده: سیدمرتضی بن داعی حسنی رازی و دیگران
مشخصات نشر: امین تجاراصفهانی، تهران، چاپ اول، 1313 ش
تعداد صفحه: 294
ریز موضوعات:
199 - 167 مقالات شیعه دانستن حق از باطل

247. نام كتاب: تتمه الایقاظ
نویسنده: محمد باقر شریعتی
مشخصات نشر: مولف، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 328
ریز موضوعات:
120 - 86 دفاع از علماء شیعه، رنجش علماء از شریعتی

248. نام كتاب: تجلی تاریخ ایران
نویسنده: عبدالرفیع حقیقت
مشخصات نشر: گومش، تهران، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 575
ریز موضوعات:
425 - 416 زندگی حسنك وزیر شیعه غزنویان
249. نام كتاب: تحفه الرائد در اصول عقاید
نویسنده: علی گلپایگانی
مشخصات نشر: اسلامیه، تهران
تعداد صفحه: 457
ریز موضوعات:
454 - 431 فضیلت و صفات شیعه

250. نام كتاب: تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای كردستان
نویسنده: میرزا شكرالله
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 592
ریز موضوعات:
41 - 36 شیعه و غدیر

251. نام كتاب: تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 1
نویسنده: عسكر حقوقی
مشخصات نشر: دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1346 ش
تعداد صفحه: 254
ریز موضوعات:
15 - 1 شیعه، امامت، نهضت شعوبیه
23 - 16 فرق مختلف شیعه
36 - 27 وضع شیعه در قرن 4 و 5 و 6 ق

252. نام كتاب: تحقیق دریك مساله فقهی "ریش تراشی "
نویسنده: رضا استادی
مشخصات نشر: چاپخانه حكمت، قـم، 1352 ش
تعداد صفحه: 176
ریز موضوعات:
97 - 61 فتاوای فقهای شیعه و سنی در ریش تراشی

253. نام كتاب: تحقیقی كوتاه پیرامون رابطه تشیع و
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: جهاد دانشگاهی، اراك، چاپ اول، 1365 ش
تعداد صفحه: 104
ریز موضوعات:
56 - 45 امامت در شیعه

254. نام كتاب: تحلیلی از زندگانی امام رضا ع
نویسنده: محمد جواد فضل الله و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 256
ریز موضوعات:
193 - 181 امام رضا ع و بیان عقاید شیعه

255. نام كتاب: تحلیلی از زندگانی امام حسن عسكری ع
نویسنده: باقر شریف قریشی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 350
ریز موضوعات:
154 - 141 فرقه های شیعه و امام عسكری ع

256. نام كتاب: تحلیلی ازحماسه سیاسی، تاریخی
نویسنده: محمد رسول دریانی
مشخصات نشر: جعفری، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 557
ریز موضوعات:
231 - 224 جنگ و صلح از دید امام صادق و استواری شیعه
307 - 295 معاویه، ایرانیان شیعه و اعتراف به حق علی

257. نام كتاب: تحول علم حدیث
نویسنده: مصطفی اولیائی
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 64
ریز موضوعات:
19 - 13 حدیث در نزد شیعه
45 - 31 كتب رجال شیعه و تسنن

258. نام كتاب: ترجمه جامع الاخبار
نویسنده: شیخ صدوق علی بن بابویه و دیگران
مشخصات نشر: كتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1388 ق
تعداد صفحه: 212
ریز موضوعات:
33 - 17 فضایل امام علی ع و ائمه ع و شیعه

259. نام كتاب: تشیع پایگاه انقلاب
نویسنده: محمد سرشار
مشخصات نشر: رسا، تهران، 1357 ش
تعداد صفحه: 194
ریز موضوعات:
194 - 164 قیام های شیعه در قرون معاصر

260. نام كتاب: تشیع در اندلس
نویسنده: محمود علی ملكی و دیگران
مشخصات نشر: انصاریان، قـم، چاپ اول، 1376
تعداد صفحه: 112
ریز موضوعات:
79 - 67 آثار اندیشه شیعه در تفكر اندلسیقسمت چهاردهم کتابشناسی شیعه

261. نام كتاب: تشیع سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع
نویسنده: دایره المعارف تشیع
مشخصات نشر: سعید محبی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 461
ریز موضوعات:
46 - 9 فرقه های (فرق) شیعه
67 - 49 عقاید و كلام و شیعه
105 - 71 فقه و اجتهاد و شیعه
178 - 168 مفسران شیعه قرن 3 و 4 ق
191 - 178 مفسران شیعه قرن 14 - 8 ق
314 - 273 اندیشه های سیاسی شیعه
331 - 317 جنبش ها و نهضت های شیعه
417 - 396 احزاب و سازمان های سیاسی شیعه

262. نام كتاب: تشیع مولودطبیعی اسلام
نویسنده: شهید سید محمد باقر صدر و دیگران
مشخصات نشر: كانون نشر و پژوهشهای اسلامی، تهران، چاپ اول، 1356 ش
تعداد صفحه: 184
ریز موضوعات:
26 - 20 قضاوت در باره شیعه
80 - 27 چگونگی تولد شیعه

263. نام كتاب: تشیع وتصوف
نویسنده: كامل مصطفی الشیبی و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، 1359 ش
تعداد صفحه: 446
ریز موضوعات:
36 - 30 نقش ائمه ع در اندیشه شیعه

263. نام كتاب: تشیع وستمگران تاریخ
نویسنده: سید عیسی صدر
مشخصات نشر: مسعود، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 200
ریز موضوعات:
18 - 5 مختصر اعتقادات شیعه
147 - 140 شعرای انقلابی شیعه

264. نام كتاب: تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایران
نویسنده: عبدالهادی حائری
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1360 ش
تعداد صفحه: 390
ریز موضوعات:
153 - 75 رهبران مذهبی شیعه و سیاست

265. نام كتاب: تصوف و تشیع
نویسنده: هاشم معروف الحسنی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 555
ریز موضوعات:
64 - 54 شیعه و پیدایش تشیع
119 - 113 امامت و شیعه
129 - 112 عصمت و شیعه و تصوف
146 - 141 شیعه و فرقه ملامتیان
555 - 546 روش ائمه ع و دانشمدان شیعه و تصوف

266. نام كتاب: تفسیر شیعه وتفسیرنویسان آن مكتب
نویسنده: رجبعلی مظلومی
مشخصات نشر: آفاق، تهران، چاپ اول، 1404 ق
تعداد صفحه: 359
ریز موضوعات:
32 - 20 تفاسیر شیعه و تاریخ و مختصات
92 - 45 تفسیرنویسان شیعه
108 - 93 اسامی مفسرین شیعه بترتیت زمان
125 - 109 اسامی مفسرین شیعه بترتیب الف
147 - 127 گرایش تفسیری تفسیر های شیعه

267. نام كتاب: تفسیرصحیح آیات مشكله قرآن، ج 1
نویسنده: جعفرسبحانی و دیگران
مشخصات نشر: حكمت، قـم، چاپ اول، 1340 ش
تعداد صفحه: 157
ریز موضوعات:
16 - 111 شیعه و جهر و اخفات ظهر و عصر

268. نام كتاب: تفكرنوین سیاسی اسلام
نویسنده: حمیدعنایت و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 314
ریز موضوعات:
51 - 1 مذهب شیعه و سنی
19 - 1 روح مذهب شیعه
51 - 19 جدل شیعه و سنی
271 - 219 جنبه نوگرائی شیعه

269. نام كتاب: تكاپوی اندیشه ها مجموعه ای از مصاحبه
نویسنده: علی رافعی
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 574
ریز موضوعات:
55 - 47 علم كلام شیعه
121 - 111 مسائل كلامی شیعه و اشاعره

270. نام كتاب: تكلم باری تعالی
نویسنده: محمد نصر اصفهانی و دیگران
مشخصات نشر: 1371
تعداد صفحه: 283
ریز موضوعات:
119 - 62 كلام خدا از اشاعره و معتزله و شیعه

271. نام كتاب: تمدن اسلامی درقرن چهارم، ج 1
نویسنده: آدام متز و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، 1362 ش
تعداد صفحه: 339
ریز موضوعات:
90 - 75 فرق شیعه

272. نام كتاب: تنیبه الناس
نویسنده: سید محمد علی كاظمینی بروجردی
مشخصات نشر: پزشكیان و پسران، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 162
ریز موضوعات:
29 - 22 تصوف و شیعه

273. نام كتاب: توحید كلمه
نویسنده: گروهی ازنویسندگان و دیگران
مشخصات نشر: دفترنشرفرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1403 ق
تعداد صفحه: 208
ریز موضوعات:
105 - 98 تقیه نزد شیعه و سنی

274. نام كتاب: توسل ازدیدگاه عقل، قرآن وحدیث
نویسنده: سیدمحمدضیاء آبادی
مشخصات نشر: موسسه اهل بیت و بنیاد بعثت، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 280
ریز موضوعات:
54 - 49 توسل در روایات شیعه
124 - 117 منطق شیعه در توسل

275. نام كتاب: توضیح الملل، ج 1
نویسنده: محمدبن عبدالكریم شهرستانی و دیگران
مشخصات نشر: اقبال، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 588
ریز موضوعات:
269 - 191 عقائد شیعه و طوایف آن
230 - 213 شیعه امامیه و طوایف آن
8 - 54 251 253 رجال، مصنفان شیعه

276. نام كتاب: جایگاه خرد در نظام ارزشی اسلام
نویسنده: علی محمدی خراسانی
مشخصات نشر: كنگره شیخ انصاری، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 44
ریز موضوعات:
40 - 20 شیعه، سنی، شیخ انصاری و عقل

277. نام كتاب: جدائی ها
نویسنده: حداد عادل
مشخصات نشر: یاران، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 88
ریز موضوعات:
69 - 65 جدائی شیعه از سنی

278. نام كتاب: جدال نور و ظلمت، ج 1
نویسنده: علی اصغرخبره زاده
مشخصات نشر: مجتمع آموزش صنعتی كشور، تهران، چاپ اول، 1355 ش
تعداد صفحه: 399
ریز موضوعات:
353 - 334 شیعه میانه رو
364 - 354 شیعه افراطی
399 - 395 رابطه عقاید شیعه با مزدك

279. نام كتاب: جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: انصاریان، قم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 216
ریز موضوعات:
110 - 103 مراسم انتظار و شهرهای شیعه

280. نام كتاب: جغرافیای تاریخی و سیاسی آسیای مركزی
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 368
ریز موضوعات:
230 - 211 شیعه، شیعیان جمهوری آذربایجانقسمت پانزدهم کتابشناسی شیعه

281. نام كتاب: جغرافیای مفصل ایران، ج 2
نویسنده: ربیع بدیهی
مشخصات نشر: اقبال، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 264
ریز موضوعات:
192 - 186 فرقه های شیعه در ایران

282. نام كتاب: جنایات غربی در شرق
نویسنده: محمد غزالی مصری و دیگران
مشخصات نشر: پیام اسلام، قـم، 1347 ش
تعداد صفحه: 344
ریز موضوعات:
254 - 246 شیعه و سنی

283. نام كتاب: جنبشهای شیعی در تاریخ اسلام
نویسنده: هاشم معروف المنی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 650
ریز موضوعات:
209 - 181 عدالت صحابه و روش امامان شیعه
353 - 308 جنبشهای شیعه پس از صلح امام حسین ع
358 - 353 جنگ معاویه و سران شیعه

284. نام كتاب: جنگ فرهنگی علیه انقلاب اسلامی
نویسنده: جواد منصوری
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1369 ش
تعداد صفحه: 145
ریز موضوعات:
61 - 56 جنگ شیعه و سنی

285. نام كتاب: جوان مسلمان و دنیای متجدد
نویسنده: سید حسین نصر و دیگران
مشخصات نشر: طرح نو، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 400
ریز موضوعات:
107 - 100 علم كلام و كلام شیعه یا شیعی

286. نام كتاب: جواهرالعلوم، ج 3
نویسنده: سید مهدی غضنفری
مشخصات نشر: مهر، باختران، چاپ اول، 1339 ش
تعداد صفحه: 388
ریز موضوعات:
45 - 21 عده ای از علمای شیعه

287. نام كتاب: جهاد - هجرت - شهادت
نویسنده: عبدالله صالحی نجف آبادی
مشخصات نشر: دارالعلم، قـم، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 151
ریز موضوعات:
14 - 10 قوانین اسلام و شیعه

288. نام كتاب: جهان اسلام در عصر شیخ انصاری
نویسنده: محسن احمدی
مشخصات نشر: كنگره شیخ انصاری، قـم، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 52
ریز موضوعات:
30 - 25 روحانیت شیعه و سنی و استعمار

289. نام كتاب: جهان دانش، ج 3
نویسنده: حوزه علمیه كرمان
مشخصات نشر: حوزه علمیه كرمان، قـم، چاپ اول، 1341 ش
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
68 - 55 حق با شیعه یا سنیان است؟

290. نام كتاب: چرا شیعه شدم
نویسنده: محمد رازی
مشخصات نشر: فراهانی، تهران
تعداد صفحه: 403
ریز موضوعات:
400 - 295 شیعه شدن خدابنده و علامه حلی
403 - 400 شیعه شدن علماء شافعی و مالكی

291. نام كتاب: چرا مذهب تشیع را اختیار كردم
نویسنده: سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری
مشخصات نشر: صدر، تهران، چاپ اول، 1349 ش
تعداد صفحه: 424
ریز موضوعات:
29 - 15 شیعه - كتاب الراجعات
93 - 29 ادله شیعه از قرآن بر ولایت ائمه
131 - 100 حدیث غدیر و شیعه و آیه اكملت لكم دینكم
147 - 131 شیعه و سنت نبوی
222 - 147 شیعه و نص حدیث بر ولایت ائمه
224 - 222 شیعه و امام مهدی عج
331 - 304 پیامبر ص و شیعه امام علی ع

292. نام كتاب: چرا مذهب شیعه را انتخاب كردم
نویسنده: محمدامین انطاكی و دیگران
مشخصات نشر: اسلامی، تهران، 1351 ش
تعداد صفحه: 234
ریز موضوعات:
20 - 4 پیدایش شیعه
33 - 25 مذهب شیعه و مذاهب اسلامی
45 - 34 چرا شیعه شدم
204 - 164 اعتراف علماء تسنن در پیدایش شیعه

293. نام كتاب: چكیده مقالات كنگره بین المللی امام
نویسنده: موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی
مشخصات نشر: موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 602
ریز موضوعات:
111 - 108 عاشورا و تشیع (شیعه)

294. نام كتاب: چگونگی ظهور غلبه حضرت مهدی (عج)
مشخصات نشر: 1371ش
تعداد صفحه: 258
نویسنده: سید حسین تقوی و دیگران
ریز موضوعات:
105 - 96 اتقاق اهل سنت و شیعه به امام مهدی (عج)

295. نام كتاب: چگونه شیعه باشیم
نویسنده: ملامحسن فیض كاشانی و دیگران
مشخصات نشر: كانون انتشارات محمدی، باختران، 1353 ش
تعداد صفحه: 340
ریز موضوعات:
311 - 302 علائم اخلاق شیعه
338 - 326 معنی امام و شیعه

296. نام كتاب: چگونه وچرا شیعه شدم، ج 1
نویسنده: رضا آقایانس جواد
مشخصات نشر: تهران، چاپ اول، 1350 ش
تعداد صفحه: 445
ریز موضوعات:
427 - 405 حقانیت شیعه
174 - 135 مذهب شیعه

297. نام كتاب: چهار رساله
نویسنده: یحیی نوری
مشخصات نشر: بنیاد علمی واسلامی مدرسه الشهدا، تهران، 1361 ش
تعداد صفحه: 320
ریز موضوعات:
16 - 10 شیعه و امامت
23 - 18 شیعه در لغت و اصطلاح
35 - 24 پیامبر پدیدآورنده شیعه

298. نام كتاب: چهارمقاله
نویسنده: مهدی بازرگان
مشخصات نشر: شركت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، 1343 ش
تعداد صفحه: 280
ریز موضوعات:
58 - 48 عوامل انحطاط شیعه

299. نام كتاب: چهره اسلام
نویسنده: ناصرمكارم شیرازی
مشخصات نشر: نسل جوان، قـم، 1353 ش
تعداد صفحه: 104
ریز موضوعات:
65 - 60 شیعه در عصر حاضر و مراكز علمی
68 - 63 پیدایش و امتیاز شیعه
73 - 69 عقاید شیعه
76 - 73 منبع دستورات در شیعه

300. نام كتاب: چهره درخشان امام زمان، ج 2
نویسنده: علی حائری یزدی و دیگران
مشخصات نشر: فرهانی، تهران، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 578
ریز موضوعات:
473 - 465 انتظار فرج و شیعه در غیبتقسمت شانزدهم کتابشناسی شیعه

301. نام كتاب: چهل حدیث
نویسنده: محمدتقی محمدی
مشخصات نشر: قدس، قـم، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 160
ریز موضوعات:
53 - 39 محبت علی ع و مقام شیعه

302. نام كتاب: چهل حدیث (2)
نویسنده: محمد اسماعیل اعلائی نوبرانی
مشخصات نشر: علمیه، قـم، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 103
ریز موضوعات:
81 - 71 شیعه علی ع، رجاء و خوف، بهشت

303. نام كتاب: حافظ
نویسنده: بهاء الدین خرمشاهی
مشخصات نشر: طرح نو، تهران، چاپ دوم، 1374 ش
تعداد صفحه: 347
ریز موضوعات:
161 - 155 شیعه بودن حافظ

304. نام كتاب: حاكمیت در اسلام
نویسنده: سید محمد مهدی موسوی خلخالی
مشخصات نشر: آفاق، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 608
ریز موضوعات:
138 - 137 ولی امر و اهل سنت و شیعه

305. نام كتاب: حجه الحق ابوعلی سینا
نویسنده: سیدصادق گوهری
مشخصات نشر: توس، تهران، چاپ سوم، 1365 ش
تعداد صفحه: 722
ریز موضوعات:
314 - 212 خوارج - معتزله - شیعه- اسماعیل

306. نام كتاب: حدیث ما، ج 1
نویسنده: سید علی اكبر موسوی
مشخصات نشر: چاپ بهمن، تهران، چاپ اول، 1363 ش
تعداد صفحه: 480
ریز موضوعات:
270 - 157 علم الحدیث و شیعه

307. نام كتاب: حسن و قبح عقلی
نویسنده: محمد جوار حیدری خراسانی و دیگران
مشخصات نشر: 1371
تعداد صفحه: 456
ریز موضوعات:
25 - 1 آشنایی با شیعه و معتزله و عقاید آنها

308. نام كتاب: حسن وحسین یا جگرگوشگان رسول اكرم
نویسنده: محمد رضا مصری و دیگران
مشخصات نشر: قـم، چاپ اول، 1342 ش
تعداد صفحه: 206

309. نام كتاب: حضرت زید بن علی ع
نویسنده: ابراهیم وحید دامغانی
مشخصات نشر: دفترآستانه امامزاده داود، تهران، 1361 ش
تعداد صفحه: 295
ریز موضوعات:
11 - 1 شیعه در ایران و اسلام

310. نام كتاب: حضرت صادق ع
نویسنده: فضل الله كمپانی
مشخصات نشر: دارالكتب الاسلامیه، تهران، 1352 ش
تعداد صفحه: 271
ریز موضوعات:
47 - 25 تاریخ شیعه - خلفای بنی امیه

311. نام كتاب: حضرت معصومه س فاطمه دوم
نویسنده: محمد محمدی اشتهاردی
مشخصات نشر: علامه، قـم، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 240
ریز موضوعات:
37 - 39 شخصیت های شیعه در قم

312. نام كتاب: حق با علی ع است، الحق مع علی ع
نویسنده: محمد خالصی
مشخصات نشر: سهامی افست خاص، تهران، چاپ اول، 1352 ش
تعداد صفحه: 216
ریز موضوعات:
168 - 159 ایراد اهل سنت بر شیعه

313. نام كتاب: حق و باطل به ضمیمه احیاء تفكر اسلام
نویسنده: مرتضی مطهری
مشخصات نشر: صدرا، تهران، چاپ اول، 1361 ش
تعداد صفحه: 176
ریز موضوعات:
111 - 101 ایمان، شیعه، مرجئه گری

314. نام كتاب: حقانیت
نویسنده: محمد غلامی
مشخصات نشر: موسسه چاپ وانتشارات علمی، تهران، چاپ اول، 1357 ش
تعداد صفحه: 163
ریز موضوعات:
75 - 65 پیدایش حرف های شیعه

315. نام كتاب: حقوق اساسی و ساختار حكومت جمهوری
نویسنده: قاسم شعبانی
مشخصات نشر: اطلاعات، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 268
ریز موضوعات:
130 - 127 شیعه، ولایت فقیه و انواع ولایت

316. نام كتاب: حقوق الهی وبشری
نویسنده: ابوالحسن خلعت بری
مشخصات نشر: بوعلی، تهران، چاپ اول، 1353 ش
تعداد صفحه: 588
ریز موضوعات:
555 - 512 امامت علی ع و شیعه شناسی
585 - 571 پادشاهان و شیعه

317. نام كتاب: حقوق دراسلام
نویسنده: مجیدخدوری - هربرت ج . لیسبن و دیگران
مشخصات نشر: شركت نسبی حاج محمدحسین اقبال، تهران، چاپ اول، 1336 ش
تعداد صفحه: 399
ریز موضوعات:
140 - 123 نظریه های حقوقی شیعه

318. نام كتاب: حكمت دینی و یونان زدگی در عالم اسلامی
نویسنده: محمد مددپور
مشخصات نشر: مركز مطالعات شرقی فرهنگ وهنر، تهران، چاپ اول، 1375
تعداد صفحه: 745
ریز موضوعات:
234 - 225 جدال شیعه با یونان در زمان ائمه (ع)
335 - 265 اعتدال شیعه در علم كلام در زمان غیبت
383 - 371 اسماعیلیه و شیعه تفكر معنوی فلسفی

319. نام كتاب: حكمت سیاسی یا سیاست حكیمانه
نویسنده: قادر فاضلی
مشخصات نشر: قادر فاضلی، چاپ اول، 1374
تعداد صفحه: 171
ریز موضوعات:
83 - 57 اندیشه های سیاسی در فقه شیعه

320. نام كتاب: حكومت اسلامی از نظر ابن خلدون
نویسنده: داودرسائی
مشخصات نشر: رعد، تهران
تعداد صفحه: 194
ریز موضوعات:
106 - 100 شیعه اثنی عشری و امامتقسمت هفدهم کتابشناسی شیعه

321. نام كتاب: حوزه و روحانیت، ج 1
نویسنده: دفتر مقام معظم رهبری
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 372
ریز موضوعات:
15 - 2 تاریخچه حوزه علمیه شیعه

322. نام كتاب: حوزه و روحانیت در آینده رهنمود ...
نویسنده: دفتر مقام معظم رهبری
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1375 ش
تعداد صفحه: 372
ریز موضوعات:
15 - 2 تاریخ حوزه های شیعه

323. نام كتاب: حیات فكریوسیاسی امامان شیعه، ج 2
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 277
ریز موضوعات:
206 - 199 اصحاب امام عسگری و حفظ فرهنگ شیعه

324. نام كتاب: خاندان نبوت
نویسنده: محمد جواد مغنیه و دیگران
مشخصات نشر: اردیبهشت، تهران، چاپ اول، 1341 ش
تعداد صفحه: 123
ریز موضوعات:
71 - 61 فرقه های شیعه

325. نام كتاب: خاندان نوبختی
نویسنده: عباس اقبال آشتیانی
مشخصات نشر: كتابخانه طهوری، تهران، چاپ سوم، 1357 ش
تعداد صفحه: 250
ریز موضوعات:
95 - 49 فرقه های شیعه و متكلمین اولیه

326. نام كتاب: خداوامامت
نویسنده: جعفرسبحانی
مشخصات نشر: دفترتبلیغات، قـم، 1362 ش
تعداد صفحه: 176
ریز موضوعات:
25 - 21 دو مكتب شیعه و سنی

327. نام كتاب: خطوط برجسته ای ازفلسفه وكلام
نویسنده: محمد جواد مغنیه و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس، مشهد، 1364 ش
تعداد صفحه: 205
ریز موضوعات:
174 - 166 سنی و شیعه

328. نام كتاب: خلاصه تاریخ سیاسی، اجتماعی ایران
نویسنده: ذبیح الله صفا
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ دوم
تعداد صفحه: 290
ریز موضوعات:
140 - 121 فرقه های شیعه تا غلبه مغول

329. نام كتاب: خلاصه مطالبی ازدین اسلام، ج 3
نویسنده: سید محمد باقر نجفی یزدی
مشخصات نشر: سید محمد باقر نجفی یزدی، تهران، چاپ اول، 1342 ش
تعداد صفحه: 448
ریز موضوعات:
53 - 230 امام مهدی عج و روحانیت شیعه، ج 2

330. نام كتاب: خلافت وولایت از نظرقرآن و سنت
نویسنده: محمدتقی شریعتی
مشخصات نشر: حسینیه ارشاد، تهران، چاپ اول، 1351 ش
تعداد صفحه: 384
ریز موضوعات:
16 - 14 خلافت از نظر شیعه و اهل سنت

331. نام كتاب: خلفاء بعد از پیغمبر
نویسنده: ابوالحسن آیه الله زاده فقیهی
مشخصات نشر: فقیهی گیلانی، قـم، چاپ اول، 1348 ش
تعداد صفحه: 247
ریز موضوعات:
52 - 30 عمر و علماء شیعه و سنی

332. نام كتاب: خلفاء پیشگاه عدالت
نویسنده: مهدی قرشی و دیگران
مشخصات نشر: جهان، تهران، چاپ اول، 1348 ش
تعداد صفحه: 360
ریز موضوعات:
8 - 2 خلافت از نظر قرآن و سنی و شیعه

333. نام كتاب: خورشید تابان در علم قرآن شیخ علی
نویسنده: احمد محدث خراسانی و دیگران
مشخصات نشر: آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 408
ریز موضوعات:
398 - 394 دین اسلام یا مذهب شیعه
402 - 398 علم ائمه ع به حقانیت شیعه

334. نام كتاب: خورشید درخشان
نویسنده: ابوالفضل میرلوحی یزد آبادی
مشخصات نشر: میرلوحی یزد آبادی، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 192
ریز موضوعات:
162 - 115 معجزات ائمه ع واهل سنت و شیعه

335. نام كتاب: خورشید ایمان یا علی و قرآن
نویسنده: محمد جواد مغنیه و دیگران
مشخصات نشر: چاپخانه علمیه، قـم، چاپ اول، 1345 ش
تعداد صفحه: 222
ریز موضوعات:
210 - 193 شیعه و فضائل علی ع

336. نام كتاب: خیرانیه، ج 2، در ابطال طریقه صوفیه
نویسنده: محمد علی بهبهانی
مشخصات نشر: انصاریان، قـم، چاپ اول، 1412 ق
تعداد صفحه: 469
ریز موضوعات:
16 - 11 شیعه نبودن موسوی
134 - 133 علل تمجید علماء شیعه از مشایخ صوفیه
405 - 390 دفاع از علماء شیعه متهم به تصوف و صوفیه

337. نام كتاب: دائره المعارف شیعه
نویسنده: سیدمحمدرضاجوهری زاده
مشخصات نشر: موسسه انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1352 ش
تعداد صفحه: 948
ریز موضوعات:
77 - 71 كتب شیعه در رد فلسفه
906 - 811 شیعه
976 - 971 دانشمندان شیعه

338. نام كتاب: دائره المعارف فارسی، ج 2 ق 1
نویسنده: غلامحسین مصاحب
مشخصات نشر: فرانكلین، جیبی، تهران، چاپ اول، 1356 ش
تعداد صفحه: 1132
ریز موضوعات:

339. نام كتاب: دانشمندان عامه و مهدی موعود عج
نویسنده: علی دوانی
مشخصات نشر: دارالكتب الاسلامیه، تهران، 1353 ش
تعداد صفحه: 153
ریز موضوعات:
28 - 7 مهدی عج ازنظر شیعه منابع عامه

340. نام كتاب: دانشنامه حقوقی، ج 1
نویسنده: محمدجعفرجعفری لنگرودی
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ سوم، 1356 ش
تعداد صفحه: 850
ریز موضوعات:
289 - 284 احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعهقسمت هیجدهم کتابشناسی شیعه

341. نام كتاب: دبستان مذاهب، ج 1
نویسنده: كیخسرو اسفندیار و دیگران
مشخصات نشر: كتابخانه طهوری، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 303
ریز موضوعات:
68 - 244 عقائد شیعه و علی اللهیان

342. نام كتاب: در خلافت و امامت برای جوانان، ج 2
نویسنده: سیداحمد فالی
مشخصات نشر: چاپ اول
تعداد صفحه: 228
ریز موضوعات:
117 - 80 امامت و شیعه

343. نام كتاب: درپرتوقانون اساسی اسلامی
نویسنده: مصطفی نورانی
مشخصات نشر: مكتب اهل بیت، قـم، چاپ اول، 1399 ق
تعداد صفحه: 94
ریز موضوعات:
7 - 1 شیعه و مبارزه با باطل

344. نام كتاب: درجستجوی راه ازكلام امام دفتر 15
نویسنده: امام خمینی قدس سره و دیگران
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 350
ریز موضوعات:
130 - 99 طرح تفرقه بین شیعه و سنی

345. نام كتاب: درجستجویحقیقت
نویسنده: دكتراسعدقاسم و دیگران
مشخصات نشر: بنیادمعارف اسلامی، قـم، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 253
ریز موضوعات:
176 - 163 شیعه و قرآن
183 - 177 شیعه و سنت و نظر فریقین در باب سنت

346. نام كتاب: در راه تفاهم
نویسنده: سید عبدالحسین شرف الدین و دیگران
مشخصات نشر: آزادی، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 288
ریز موضوعات:
80 - 74 بشارت برای شیعه
217 - 186 آیا شیعه كافر است؟
231 - 220 اتهامات بر شیعه
288 - 246 عوامل تفرقه بین شیعه و سنی

347. نام كتاب: درراه وحدت، ج 1
نویسنده: مرتضی عسكری و دیگران
مشخصات نشر: بنیاد بعثت، تهران، 1361 ش
تعداد صفحه: 286
ریز موضوعات:
79 - 37 اصحاب از نظر شیعه

348. نام كتاب: درسهائی از مكتب امام صادق ع
نویسنده: سیدمحمدتقی حكیم
مشخصات نشر: دارالتبلیغ اسلامی، قـم، چاپ دوم
تعداد صفحه: 215
ریز موضوعات:
18 - 12 مذهب شیعه

349. نام كتاب: درسهایی از اصول عقاید اسلامی
نویسنده: غلامحسین رحیمی اصفهانی
مشخصات نشر: حكمت، قـم، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 488
ریز موضوعات:
304 - 302 مذاهب اسلامی و شیعه و عصمت

350. نام كتاب: درسهایی در باره اسلام
نویسنده: ایگناس گلدزیهر و دیگران
مشخصات نشر: كمانگیر، تهران، چاپ دوم، 1357 ش
تعداد صفحه: 434
ریز موضوعات:
251 - 243 رابطه شیعه با مرجئه
273 - 262 صوفیان و سنی و شیعه

351. نام كتاب: درطریق وحدت اسلامی
نویسنده: سید رضا حسینی نسب و دیگران
مشخصات نشر: دبیرخانه كنگره جهانی بررسی قدا، باختران، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
12 - 3 شیعه و علی ع و ائمه ع
- علت قلت شیعه و رجعت
- بداء و تحریف قرآن و شیعه
- نظر شیعه در صحابه و ازدواج
- شیعه و 3 نوبتی نمازهای یومیه
- منابع فقه شیعه
- جواب اتهام به شیعه و تقیه

352. نام كتاب: دروس تاریخ اسلام دوره 1
نویسنده: صدربلاغی
مشخصات نشر: دارالتبلیغ اسلامی، قـم، 1388 ق
تعداد صفحه: 123
ریز موضوعات:
24 - 20 شق صدر از نظر شیعه

353. نام كتاب: دره الواعظین، ج 1
نویسنده: علی خدائی زنجانی
مشخصات نشر: علامه، قـم، چاپ اول، 1389 ق
تعداد صفحه: 319
ریز موضوعات:
82 - 51 فضائل شیعه

354. نام كتاب: دستور سعادت
نویسنده: محمد حسن مهرانی
مشخصات نشر: چاپ صبح امروز، تهران، چاپ اول، 1380 ق
تعداد صفحه: 96
ریز موضوعات:
81 - 78 معتقدات شیعه

355. نام كتاب: دفاع ازحریم تشیع
نویسنده: ابوالفتوح رازی و دیگران
مشخصات نشر: مهر، قـم، چاپ اول، 1354 ش
تعداد صفحه: 244
ریز موضوعات:
107 - 86 مهاجرین و اعتقادات شیعه

356. نام كتاب: دلائل امامت ازاسلام وخلافت
نویسنده: میرزا عبدالرزاق محدث حائری و دیگران
مشخصات نشر: شركت سهامی طبع كتاب، تهران، چاپ اول، 1342 ش
تعداد صفحه: 271
ریز موضوعات:
195 - 188 امامت از نظر شیعه

357. نام كتاب: دموكراسی ازدیدگاه اسلام
نویسنده: محمدحسن مومن و دیگران
مشخصات نشر: دانشكده علوم سیاسی و اجتماعی، تهران، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 165
ریز موضوعات:
50 - 20 نظر تسنن و شیعه در مورد خلیفه

358. نام كتاب: دو از یاد رفته
نویسنده: عباسعلی اسلامی
مشخصات نشر: غدیر، تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 156
ریز موضوعات:
113 - 79 امر به معروف از دیدگاه شیعه

359. نام كتاب: دولت و حكومت در اسلام
نویسنده: آن كی لهبتون و دیگران
مشخصات نشر: عروج، تهران، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 541
ریز موضوعات:
390 - 354 شیعه امامیه و دولت و حكومت

360. نام كتاب: دولت و حكومت در اسلام
نویسنده: آن كی اس لمبتون و دیگران
مشخصات نشر: چاپ و نشر عروج، تهران، چاپ اول
تعداد صفحه: 561
ریز موضوعات:
390 - 357 شیعه و حكومت و امامت
452 - 423 صفویه و مذهب رسمی شیعهقسمت نوزدهم کتابشناسی شیعه

361. نام كتاب: دیدگاهها و انقلاب اسلامی ایران، ج 1
نویسنده: باقری بیدهندی و دیگران
مشخصات نشر: روح، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 366
ریز موضوعات:
39 - 16 مرجعیت و وروحانیت شیعه قرن 13 و 14

362. نام كتاب: دیر زیستی حضرت مهدی عج
نویسنده: مهدی كامران
مشخصات نشر: بدر، تهران، 1359 ش
تعداد صفحه: 142
ریز موضوعات:
131 - 116 مقام امام ع در شیعه

363. نام كتاب: دین
نویسنده: ح. ت
مشخصات نشر: چاپ اول
تعداد صفحه: 95
ریز موضوعات:
95 - 86 شیعه

364. نام كتاب: دین و دولت در ایران
نویسنده: حامد الگار و دیگران
مشخصات نشر: توس، تهران، چاپ دوم، 1369
تعداد صفحه: 456
ریز موضوعات:
40 - 17 موقعیت و وظایف مجتهد از نظر شیعه
79 - 72 مخالفت علما شیعه با صوفیگری عصر قاجار

365. نام كتاب: دین و سیاست در دوره صفوی
نویسنده: رسول جعفریان
مشخصات نشر: انصاریان، قـم، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 475
ریز موضوعات:
234 - 226 نامه و فتوای علمای شیعه بر ضد تصوفیه

366. نام كتاب: دین و دولت در ایران عهد مغول، ج 2
نویسنده: شیرین بیانی (اسلامی ندوشن) و دیگران
مشخصات نشر: مركزنشردانشگاهی، تهران، چاپ اول، 1371 ش
تعداد صفحه: 447
ریز موضوعات:
637 - 627 شهرهای شیعه نشین در زمان ایلخانی

367. نام كتاب: دین ومذهب درعصرصفوی
نویسنده: مریم میراحمدی
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ اول، 1363 ش
تعداد صفحه: 158
ریز موضوعات:
27 - 13 زمینه تاریخی نهضت های شیعه

368. نام كتاب: ذكر ذاكر
نویسنده: گروهی ازنویسندگان
مشخصات نشر: ستادبزرگداشت شهیدمطهری، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 198
ریز موضوعات:

369. نام كتاب: ذكر ذاكرین
نویسنده: علی شریعتی
مشخصات نشر: ولایت، باختران، چاپ اول
تعداد صفحه: 63
ریز موضوعات:
31 - 24 شیعه - بنی امیه

370. نام كتاب: رازآفرینش جهان
نویسنده: میرزا علی تبریزی
مشخصات نشر: شركت سهامی طبع كتاب، تهران، 1325 ش
تعداد صفحه: 141
ریز موضوعات:
107 - 103 شیعه در زمان آل بویه و صفویه

371. نام كتاب: راویان امام رضا ع در سند الرضا
نویسنده: عزیز الله عطاری
مشخصات نشر: كنگره جهانی حضرت رضا ع، مشهد، چاپ اول، 1367 ش
تعداد صفحه: 564
ریز موضوعات:
30 - 29 علمای شیعه و اهل سنت و ابن سكت
169 - 165 دعبل خزاعی در رجال شیعه و اهل سنت
178 - 176 دعبل و اكراد شیعه
231 - 228 ابو صلت و علمای شیعه و اهل سنت

372. نام كتاب: راه دشوار
نویسنده: مالك محمودی
مشخصات نشر: دارالقرآن الكریم، قـم، چاپ اول، 1374 ش
تعداد صفحه: 537
ریز موضوعات:
30 - 19 شیعه و اهل سنت و تاریخ
118 - 81 رسوائی متهم كنندگان شیعه
534 - 499 اعتقادات شیعه
507 - 503 توحید و صفات و نظر شیعه
510 - 507 شیعه و عدل الهی
522 - 517 بحث خداشناسی در كلام و شیعه
530 - 523 بداء و شیعه

373. نام كتاب: راه یافته
نویسنده: محمدنیجانی سماوی و دیگران
مشخصات نشر: دفترتبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1368 ش
تعداد صفحه: 259
ریز موضوعات:
108 - 105 صحابه، شیعه، اهل سنت

374. نام كتاب: راهنماشناسی
نویسنده: محمدتقی مصباح یزدی
مشخصات نشر: مدیریت حوزه علمیه قم، قـم، 1367 ش
تعداد صفحه: 528
ریز موضوعات:
422 - 411 شیعه و سنی و امامت

375. نام كتاب: راهنمای كتاب
نویسنده: ناصرالدین بیدهندی
مشخصات نشر: 19 دی، قـم، چاپ اول، 1358 ش
تعداد صفحه: 232
ریز موضوعات:
99 - 86 كتاب های شیعه و قرآن شناسی

376. نام كتاب: راهنمای كتاب
نویسنده: گروهی از نویسندگان
مشخصات نشر: 19 دی، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 241
ریز موضوعات:
91 - 78 كتابنامه عقاید اسلامی، شیعه شناسی

377. نام كتاب: ربا و قرض در اسلام
نویسنده: محمد حسین ابراهیمی
مشخصات نشر: محمد حسین ابراهیمی، قـم، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 327
ریز موضوعات:
191 - 173 انواع ربا در فقه شیعه و سنی
380 - 258 قرض و جایگاه آن در فقه شیعه

378. نام كتاب: رسالت علم ومسئولیت عالمان
نویسنده: محمد تقی رهبر
مشخصات نشر: امیركبیر، تهران، چاپ دوم، 1364 ش
تعداد صفحه: 101
ریز موضوعات:
73 - 58 شرائط فتوی در شیعه

379. نام كتاب: رساله تشویق السالكین
نویسنده: ملامحمدتقی مجلسی
مشخصات نشر: نور فاطمه س، تهران، چاپ دوم، 1365 ش
تعداد صفحه: 132
ریز موضوعات:
24 - 5 طریق شیعه

380. نام كتاب: رساله فلسفیه
نویسنده: ابوالقاسم كرمانی
مشخصات نشر: سعادت كرمان، كرمان، چاپ اول، 1329 ش
تعداد صفحه: 297
ریز موضوعات:
262 - 235 ایام غیبت شیعه مجتهد اعلم
273 - 263 فرق غیر شیعه و اسلام معصومقسمت بیستم کتابشناسی شیعه

381. نام كتاب: رساله نكاحیه كاهش جمعیت ضربه ای سنگ
نویسنده: سید محمد حسین حسینی طهرانی
مشخصات نشر: حكمت، تهران، چاپ اول، 1415 ق
تعداد صفحه: 357
ریز موضوعات:
156 - 153 اعلام شیعه و كنترل جمعیت

382. نام كتاب: رساله نوین، ج 1
نویسنده: عبدالكریم بی آزارشیرازی
مشخصات نشر: دفترنشرفرهنگ اسلامی، تهران، 1362 ش
تعداد صفحه: 270
ریز موضوعات:
44 - 41 امتیاز فقه شیعه

383. نام كتاب: رفتارشناسی ابابكر
نویسنده: سیدرضاپاك نژاد
مشخصات نشر: امیر، قـم، چاپ اول
تعداد صفحه: 276
ریز موضوعات:
121 - 96 عظمت شیعه علی ع

384. نام كتاب: رمضان درتاریخ
نویسنده: لطف الله صافی
مشخصات نشر: قدر، تهران، 1362 ش
تعداد صفحه: 285
ریز موضوعات:
19 - 15 آل علی ع و دین و سیاست و شیعه

385. نام كتاب: روایت ودرایت
نویسنده: سیدمحمد امین
مشخصات نشر: مولف، باختران، چاپ اول، 1372 ش
تعداد صفحه: 214
ریز موضوعات:
77 - 51 س یر تدوین حدیث در شیعه

386. نام كتاب: روحانیت
نویسنده: شهیدمرتضی مطهری
مشخصات نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قـم، چاپ اول، 1365 ش
تعداد صفحه: 150
ریز موضوعات:
132 - 123 روحانیت شیعه و سنی

387. نام كتاب: روزبه یا سلمان محمدی
نویسنده: علی مهاجرانی
مشخصات نشر: باختران، 1351 ش
تعداد صفحه: 346
ریز موضوعات:
328 - 297 اعتقاد شیعه و اثر حب آل محمدص

388. نام كتاب: روضه الواعظین
نویسنده: محمدبن حسن فتال نیشابوری و دیگران
مشخصات نشر: نشرنی، تهران، چاپ اول، 1366 ش
تعداد صفحه: 850
ریز موضوعات:
480 - 454 فضائل صحابه و ائمه و شیعه

389. نام كتاب: روند نهضت های ملی و اسلامی در ایران
نویسنده: غلامرضا انصاف پور
مشخصات نشر: فرانكلین، تهران، چاپ اول، 1359 ش
تعداد صفحه: 639
ریز موضوعات:
123 - 103 نهضت شیعه

390. نام كتاب: رویدادها، ج 3 مناسبت های ماههای قمر
نویسنده: دبیرخانه مركزی ائمه جمعه
مشخصات نشر: دبیرخانه مركزی ائمه جمعه، چاپ اول، 1370 ش
تعداد صفحه: 610
ریز موضوعات:
507 - 499 امام صادق ع، شیعه

391. نام كتاب: رهبری امام علی ع
نویسنده: عبدالحسین شرف الدین و دیگران
مشخصات نشر: جامعه مدرسین، قـم
تعداد صفحه: 504
ریز موضوعات:
477 - 461 شیعه و تدوین علوم

392. نام كتاب: رهبری امت
نویسنده: جعفرسبحانی
مشخصات نشر: تهران، 1354 ش
تعداد صفحه: 250
ریز موضوعات:
45 - 22 شیعه و الهی بودن امامت

393. نام كتاب: رهنمای حق، ج 2
نویسنده: بهاء الدین محلاتی شیرازی
مشخصات نشر: دارالعلم، قـم، چاپ سوم، 1337 ش
تعداد صفحه: 251
ریز موضوعات:
245 - 214 امامت ائمه شیعه و دلائل آن

394. نام كتاب: ریاحین الشریعه، ج 3
نویسنده: ذبیح الله محلاتی
مشخصات نشر: دارالكتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1364 ش
تعداد صفحه: 460
ریز موضوعات:
458 - 320 بانوان عالمه شیعه با حرف الف

395. نام كتاب: ریشه شیعه وپایه های آن
نویسنده: محمد حسین آل كاشف الغطای و دیگران
مشخصات نشر: شركت سهامی چاپ، تهران، چاپ اول، 1317 ش
تعداد صفحه: 184
ریز موضوعات:
78 - 41 عقائد شیعه، اصول دین
155 - 84 شیعه و فروع دین
182 - 163 آرای در كتاب اصل الشیعه

396. نام كتاب: ریشه شیعه وپایه های آن
نویسنده: محمدحسین آل كاشف الغطاء و دیگران
مشخصات نشر: علیرضاخسروانی، تهران، چاپ اول، 1317 ش
تعداد صفحه: 182
ریز موضوعات:
156 - 162 علت طعن بر شیعه

397. نام كتاب: زمامدارآینده
نویسنده: محمد جواد مغنیه و دیگران
مشخصات نشر: فراهانی، تهران، 1344 ش
تعداد صفحه: 111
ریز موضوعات:
42 - 33 شیعه چه می گوید
86 - 76 عصمت امام و امتیاز شیعه

398. نام كتاب: زمین در فقه اسلامی، ج 2
نویسنده: حسین مدرسی طباطبائی
مشخصات نشر: فرهنگ اسلامی، باختران، 1362 ش
تعداد صفحه: 324
ریز موضوعات:
85 - 67 فقه شیعه در برابر مشكل خراج

399. نام كتاب: زمین در فقه اسلامی، ج 1
نویسنده: حسین مدرسی طباطبائی
مشخصات نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، 1362 ش
تعداد صفحه: 224
ریز موضوعات:
74 - 21 فقه شیعه
28 - 23 مبانی فقهی شیعه، تحول، متدلوژی فقه

400. نام كتاب: زمینه شناخت جامعه و فرهنگ تركیه
نویسنده: شادان پروند، زهرا سبحانی
مشخصات نشر: مركز مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، چاپ اول، 1373 ش
تعداد صفحه: 311
ریز موضوعات:
86 - 80 بكتاشی و شیعه و علویان در تركیه


نوشته شده در   چهارشنبه 3 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ