جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 30 مهر 1389     |     کد : 4240

فصل اول : تسبيح

فصل اول : تسبيح

فصل اول : تسبيح
1- تسبيح خدا
ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون
آنها كه (در مقام قرب ) نزد پروردگار تو هستند، (هيچگاه ) از عبادتش تكبر نمى ورزند و او را تسبيح مى گويند و برايش سجده مى كنند.
(اعراف ، 206)
2- تسبيح و حمد عمومى موجودات جهان
تسبح له السموات السبع و الارض و من فيهن و ان من شى ء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم انه كان حليما غفورا .
آسمانهاى هفتگانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند، همه تسبيح او مى گويند، و هر موجودى ، تسبيح و حمد او مى گويد، ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد، او بر بار و آمرزنده است .
(اسراء، 44)
3- خداوند چه نيازى به پرستش انسان دارد؟


يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنى الحميد .
اى مردم ! شما همگى ، نيازمندان به خدا هستند، تنها خداوند است كه بى نياز و شايسته هر گونه حمد و ستايش است .
(فاطر، 15)
4 -تسبيح كوهها و پرندگان
سخرنا مع داود الجبال يسبحن و الطير و كنا فاعلين .
و كوهها و پرندگان را مسخر داود ساختيم كه با تسبيح (خدا) مى گفتند، و ما قادر بر انجام اين كار بوديم .
(انبياء، 79)
5- همه موجودات مشغول تسبيح هستند
سبح الله ما فى السموات و ما فى الارض الملك القدوس العزيز الحكيم
هر چه در زمين و آسمانهاست همه به تسبيح و ستايش خدا كه پادشاهى منزه و پاك و مقتدر و داناست مشغولند.
(جمعه ،1)
6- تسبيح براى خدا
سبح لله ما فى السموات و الارض و هو العزيز الحكيم .
آنچه در آسمانها و زمين وجود دارد براى خدا تسبيح مى گويند، و او عزيز و حكيم است .
(حديد،1)
7- تسبيح همراه با حمد
و سبح بحمد ربك بالعشى و الابكار
هر صبحگاه و شبانگاه ، پروردگار خود را حمد و تسبيح گوى .
(مؤ من ،55)
8 -سجده گياه و درخت
و النجم و الشجر يسجدان .
روييدنيهاى بى ساقه و با ساقه برايش سجده مى كنند.
(الرحمن ، 6)
9 -سجده همه جنبندگان
و لله يسجد ما فى السموات و ما فى الارض من دابة و الملئكة و هم لايستكبرون .
هر چه در آسمان و زمين از فرشتگان و جنبندگان است خدا را سجده مى كنند و تكبر نمى ورزند.
(رعد، 49)
10 -حمد و تسبيح
فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون .
و تنها او سزاوار ستايش در آسمانها و زمين است ، هم در آخر شب و هم در آخر شب و هم در حينى كه ظهر مى كنيد.
(روم ، 17)
11- تسبيح كوه ها و پرندگان با حضرت داوود
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى و الاشراق .
ما كوهها را با او مسخر كرديم كه صبح و شام در تسبيح با او دمساز باشند.
(ص ، 18)
12- همه تسبيح گوى او هستند
الم تر ان الله يسبح له من فى السموات و الارض و الطير صافات كل قد علم صلاته و تسبيحه و الله عليم بما يفعلون .
آيا نديدى كه براى خدا تسبيح مى كنند تمام آنان كه در آسمانها و زمين اند و همچنين پرندگان به هنگامى كه بر فراز آسمان بال گسترده اند، هر يك از آنها نماز و تسبيح خود را مى داند، و خداوند به آنچه انجام مى دهند عالم است .
(نور 41)
13- سجود همگانى
الم تر ان الله يسجد له من السموات و من فى الارض و الشمس و القمر و النجومك و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب .
آيا نديدى كه سجده مى كنند براى خدا تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند و همچنين خورشيد و ماه و ستارگان و كوهها و درختان و جنبندگان ، و بسيارى از مردم ، اما بسيارى ابا دارند و فرمان عذاب درباره آنها حتمى است .
(حج ، 18)
14- تسبيح در صبح و عصر
و لله يسجد من فى السموات و الارض طوعا و كرها و ظلالهم بالغدو و الآصال .
همه آنها در آسمانها و زمين هستند از روى اطاعت يا اكراه و همچنين سايه هاى آنها هر صبح و عصر - براى خدا سجده مى كند.
(رعد، 15)
15- سجده همه جنبندگان حتى سايه ها براى خدا
اولم يرو الى ما خلق الله من شى ء يتفيوا ظلاله عن اليمين و الشمائل سجد الله و هم داخرون ولله يسجد ما فى السموات و ما فى الارض من دابة و الملائكة و هم لا يستكبرون .
آيا آنها مخلوقات خدا را نديدند كه چگونه سايه هايشان از راست و چپ حركت دارند و با خضوع براى خدا سجده مى كنند!
(نه تنها سايه ها بلكه ) تمام آنچه در آسمانها و زمين از جنبندگان وجود دارد.
(نحل ، 48 و 49)
16 -فقط خدا مستحق پرستش است
فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ، و من اليل فسبحه و ادبار السجود .
در برابر آنچه مى گويند شكيبا باش ، و تسبيح و حمد پروردگارت را قبل از طلوع آفتاب و پيش از غروب بجا آور و در بخشى از شب او را تسبيح كن و بعد از سجده ها.
(ق ، 39 و 40)
17- تسبيح هنگام شب و صبح
و هو الله لا اله الا الله هو له الحمد فى الاولى و الاخرة و له الحكم و اليه ترجعون .
و او همان الله است كه معبودى جز او نيست و حمد در دنيا و آخرت او راست و حكم نيز مرا و راست و به سويش باز مى گرديد.
(قصص ، 70)
18 -تسبيح پروردگار بزرگ
انما يؤ من بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا يستكبرون .
تنها كسانى به آيات ما ايمان مى آورند كه هر وقت اين آيات به آنان يادآورى شود به سجده مى افتند و تسبيح و حمد پروردگارشان را بجا مى آورند و تكبر نمى كنند.
(سجده ، 15)
19- تسبيح پروردگار بزرگ
فسبح باسم ربك العظيم .
پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح كن .
(واقعه ، 74)


نوشته شده در   جمعه 30 مهر 1389    
PDF چاپ چاپ