شنبه 28 دي 1398 | Saturday, 18 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 30 شهريور 1389     |     کد : 3774

2)جبهه ملي از مدارا تا اعلام ارتداد

2)جبهه ملي از مدارا تا اعلام ارتداد

گفتار چهارم : حضرت امام خميني ره و مواجهه با جريانهاي انحرافي
2)جبهه ملي از مدارا تا اعلام ارتداد
اگر چه شكل گيري جبهه ملي به رهبري دكتر مصدق به سال 1328 و قبل از انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي بر مي گردد ، اما فراز و نشيب هاي زيادي بر سر راه اين جبهه وجود داشته تا آنجا كه برخي بازه فعاليت آن به چهار دوره تقسيم مي كنند ؛ دوره اي كه با معلق شدن نسبتاً كامل فعاليت هاي جبهه ملي و احياي دوباره آن از هم تفكيك مي شود . بازه فعاليت جبهه ملي چهارم از سال 1356 آغاز مي شود و تا بر خورد قاطع امام با آنها ادامه مي يابد .
با شكل گيري مقدمات نهضت ، جبهه ملي نيز كه گاهاً مواضع تندي عليه شاه و سلطنت داشت ، درصدد برقراري ارتباط با انقلابيون بر آمد . رهبران جبهه ملي خواهان مواجهه با اصل سلطنت شاه نبودند ، بلكه هدف خود مقابله با استبداد البته در چارچوب ساختار حاكم معرفي مي كردند . اين رويكرد تا ملاقات كريم سنجابي با امام در پاريس در آبان ماه 57 ادامه يافت .
بعد از اين ملاقات جبهه ملي با صدور بيانيه اي سه ماده اي نظام پادشاهي را غير قانوني اعلام كرد . در اين دوره البته امام از اينكه راه جبهه ملي با انقلابيون متفاوت است سخنان به ميان آوردند و تاكيد كردند : ‹‹ اين جانب نمي توانم از جبهه اي ها و نه از بزرگشان اسمي ببرم و ترويجي بكنم ؛ راه آنها با ما مختلف است ›› [1]


با اوج گيري نهضت ، مواضع جبهه ملي در مواجهه با اسلام مكتبي و فقاهتي كم كم آشكارتر شد . با اين همه امام مي كوشيد تا با مدارا از حذف اين جريان جلوگيري كند . امام در تاريخ آذر ماه 1357 در پاسخ به اين سوال كه " آيا جبهه ملي را با كليه اجزاي متشكله اش حفظ خواهيد كرد ؟ " ، پاسخ دادند ‹‹ هر فرد يا گروه و دسته اي كه بتواند خود را با خواسته هاي نهضت اسلامي موجود در ايران كه عموم ملت در آن شركت دارند ، هماهنگ سازد ، مي تواند در ادامه كار ، وظيفه خود را انجام دهد . در غير اين صورت در ميان مردم جايي ندارد و ملت ايران هوشيارانه اين مسائل را تعقيب مي كنند ›› [2]
در اين بازه زماني امام هيچ گاه جبهه ملي و فعاليت آنان را نفي يا محكوم نكردند . [3] اما در شرايطي كه مقابله جبهه ملي با نهضت آشكارتر شد ، امام نيز ناگزير به اتخاذ مواضع صريح تري شدند و البته در عين اينكه هشدار مي دادند ، زبان به نصيحت مي گشودند : ‹‹ من متاسفم از اين اشخاص كه دعوي مليت مي كنند و با اغراض ملت مخالفت مي كنند . آنها كه با اسم مليت و با اسم خلق دوستي خنجر به پشت ملت مي زنند بيدار بشوند . بدانند كه يا سران آنها سرسپرده اجانب هستند و مي خواهند مسائل را برگردانند به حال اول ، يا بكشند طرف چپ يا بكشند طرف راست . اينها بيدار بشوند ؛ ما آنها را نصيحت مي كنيم و اگر به نصيحت گوش نكنند ، كار ديگر مي شود ›› [4]
اين مدارا ادامه يافت تا آنكه كار به مواجهه جبهه ملي با لايحه قصاص رسيد . جبهه ملي كه رويكردي ليبرال داشت در مقابل لايحه قصاص كه بر آمده از قرآن و شريعت بود ، ايستاد و مردم را دعوت به راهپيمايي كرد . امام در واكنش به اين فعاليت ها كه در واقع قيام در مقابل قرآن دانسته مي شد ، موضع شديدي گرفتند و " ارتداد " جبهه ملي را اعلام كردند تا اين جبهه براي هميشه با حضور مردم در خيابانها از صحنه سياسي كشور حذف شود .
امام فرمودند : ‹‹ من مي خواهم ببينم كه اين راهپيمايي كه امروز اعلام شده است ، اساس اين راهپيمايي چه هست . من دو تا اعلاميه از " جبهه ملي " كه دعوت به راهپيمايي كرده است ، ديدم . در يكي از اين دو اعلاميه ، جزء انگيزه اي كه براي راهپيمايي قرار داده اند ، لايحه " قصاص " است . يعني مردم ايران را دعوت كردند كه مقابل لايحه قصاص بايستند . در اعلاميه ديگري كه منتشر كرده بودند تعبير اين بود كه " لايحه غير انساني " ! ملت مسلمان را دعوت مي كنند كه در مقابل لايحه قصاص راهپيمايي كنند ، يعني چه ؟ يعني در مقابل نص قرآن كريم راهپيمايي كنند ! شما را دعوت به قيام و استقامت و راهپيمايي مي كنند در مقابل قرآن كريم . نص قرآن كريم ›› .
امام همچنين ادامه دادند : ‹‹ آقايان تمام تكليفها را به جا آوردند و عمل كردند ، فقط يك تكليف مانده و آن جمهوري اسلامي را به هم زدن ؟! تمام تكليف هايي كه بر ما و شما متوجه است ، چه از قشر نويسندگان و روشنفكران و جبهه ها و نهضتها و سايرين ، تمام تكاليف فقط منحصر به اين شده است كه اين جمهوري اسلامي را در خارج از كشور طور ديگري كه هست نمايش بدهيد ، و مردم را دعوت كنيد كه بر خلاف جمهوري اسلامي شورش كنند ؟! ديگر همه چيز درست شده است ، فقط اين يكي مانده ؟!...
من بايد متاسف باشم ، من بايد بسيار متاسف باشم ، از اينكه غيب نمي دانم ! نمي دانستم در چنته اينها چه هست . من بعضي از اينها را مي پذيرفتم ؛ به ايشان هم محبت مي كردم ؛ ليكن نمي دانستم كه اينها بر ضد قرآن هم قيام مي كنند ›› .
امام خميني ره به ماجراي عينك زدن به سگ و گرداندن او به اسم آيت الله هم اشاره كردند : ‹‹ مسلمانها تماشا كنند كه يك گروهي كه از اولش باطل بودند [ هر كاري مي خواهند بكنند ] - من از آن ريشه هايش مي دانم – يك گروهي كه با اسلام و روحانيت اسلام سر سخت مخالف بودند . از اولش هم مخالف بودند . اولش هم وقتي كه مرحوم آيت الله كاشاني ديد كه اينها خلاف دارند مي كنند و صحبت كرد ، اينها [اين] كار كردند [كه] يك سگي را نزديك مجلس عينك به آن زدند و اسمش را " آيت الله " گذاشتند ! اين در زمان آن بود كه اينها فخر مي كنند به وجود او .
او هم مُسلِم نبود . من در آن روز در منزل يكي از علماي تهران بودم كه اين خبر را شنيدم كه يك سگي را عينك زده اند و به اسم " آيت الله " توي خيابانها مي گردانند . من به آن آقا عرض كردم كه اين ديگر مخالفت با شخص نيست ؛ اين سيلي خواهد خورد . و طولي نكشيد كه سيلي را خورد . و اگر مانده بود سيلي بر اسلام مي زد . اينها تفاله هاي آن جمعيت هستند كه حالا قصاص را ، حكم ضروري اسلام را ، " غير انساني " مي خوانند ›› .
ايشان تاكيد داشتند كه با اشاره به كساني كه عليه حكم قرآن ائتلاف كرده اند ، فرمودند : ‹‹ من از اول يك خَلَجاني در ذهنم حاصل مي شد راجع به بعضي اينها ؛ لكن صبر كردم و نصيحت كردم . صبر كردم ، و هر وقت اينها آمدند – يعني هر وقت نه – اما بسياري اوقات ، آنها را به مسائل اسلامي دعوت كردم ؛ به عمل به قانون دعوت كردم ؛ به حفظ و حراست جمهوري اسلامي دعوت كردم . كم كم آن احساسِ من زياد شد . تا وقتي كه مي بينم آن جناح منافق در ميدان است و تاييد مي كند . تا وقتي كه مي بينم آن جبهه اي كه بر ضد اسلام است تاييد مي كند . [براي] من تكليف شرعي است ، تا ديگر ، تاييد نكنم ›› .
امام در نهايت تصريح كردند : ‹‹ اينها مرتدند . جبهه ملي از امروز محكوم به ارتداد است . بله ، جبهه ملي هم ممكن است بگويند كه ما اين اعلاميه را نداده ايم . اگر آمدند در راديو امروز بعد از ظهر آمدند در راديو اعلام كردند به اينكه اين اعلاميه اي كه حكم ضروري مسلمين ، جميع مسلمين ، را غير انساني خوانده ، اين اطلاعيه از ما نبوده ؛ اگر اينها اعلام كنند كه از ما نبوده ، از آنها هم ما مي پذيريم ›› [5]


منابع
[1] صحيفه امام ج 3 ص 439  ، 2/5/57
[2] همان ، ج 5 ، ص 175 ، 14/9/57
[3] همان ، ج 5 ، ص 298 ، 7/10/57
[4] همان ، ج 6 ، ص 362 ، 18/12/57
[5] همان ، ج 14 ، ص 254 - 463 ، 25/3/80


لينكهاي مرتبط :
http://www.lailatolgadr.net/images/stories/danlodkadeh1/emam%20khomini01.gifامام و "ولایت فقیه " موضع گیری های امام خميني ره صوتي جهت دانلود
قسمت هشتم مستند شاخص پاسخ امام به شبهات درباره حکومت اسلامی در کتاب کشف اسرار؛ آغاز سلسله درسهای امام درباره ولایت فقیه در بهمن 1348؛ دفاع از اصل ولایت فقیه توسط شهید آیت الله دستغیب؛ اهداف واقعی مخالفان ولایت فقیه؛ خنثی شدن توطئه انحلال مجلس خبرگان.


مقدمه و معناي فتنه
شرايط فتنه و آزمون سخت نخبگان
زمينه ها و ريشه هاي ظهور فتنه گران
راه امام ، راه نجات کشور
حمایت آمريكا از گروهک های ضد انقلاب


نوشته شده در   سه شنبه 30 شهريور 1389    
PDF چاپ چاپ