جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 5 خرداد 1396     |     کد : 37106

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 5/3)

برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام / 201. زماني فرا رسد كه در آن سخن چينان مقرب باشند و اهل معصيت را خوش طبع ! شناسند و مرد منصف را ضعيف پندارند. 202. هر كس خود را پيشواي مردم قرار دهد، بايد پيش از ديگران نخست خويشتن را تعليم دهد و بايد به عمل و رفتار خود ، مردم را تربيت كند ، نه با سخن و گفتار و آنكه خويش را بياموزد و ادب كند ، سزاوارتر به تعظيم است از آنكه ديگران را تعليم مي دهد . 203. گفتا ! آيا خلافت و حكومت با رفاقت و خويشي هم مي شود ؟! ...

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 4) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 5/3)
برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام
201. زماني فرا رسد كه در آن سخن چينان مقرب باشند و اهل معصيت را خوش طبع ! شناسند و مرد منصف را ضعيف پندارند.
202. هر كس خود را پيشواي مردم قرار دهد، بايد پيش از ديگران نخست خويشتن را تعليم دهد و بايد به عمل و رفتار خود ، مردم را تربيت كند ، نه با سخن و گفتار و آنكه خويش را بياموزد و ادب كند ، سزاوارتر به تعظيم است از آنكه ديگران را تعليم مي دهد .
203. گفتا ! آيا خلافت و حكومت با رفاقت و خويشي هم مي شود ؟!
204. شقي ترين زمامداران كسي است كه ملّت او نسبت به او سخت دل باشند.
205. حيله و مكر از زمامدار، چقدر زشت است؟!
206. براي انسان بدخلق، رهبري و زعامت نيست.
207. درخواست كننده بي عمل مانند تيراندازي است كه كمانش بي زه باشد.
208. بدترين مردم پيشوايي گمراه است كه خود گمراه است و ديگران را نيز گمراه مي كند.
209. عدالت زمامدار، نيكوتر از خير روزگار است.
210. دلهاي مردم گنجينه حاكم و زمامدار است. هرگونه عدل يا جوري را كه در آنها بگذارد، در آنها باز خواهد يافت.
211. دست خداوند بر سر زمامدار است كه پرچم رحمت را بر سر او به اهتزاز درخواهد آورد و اگر ظلم كرد، او را بر حال خود وا خواهد گذاشت.
212. بر زمامداران عدالت پيشه است كه وضع توده مردم بسنجند.
213. چون خدا به ملّتي خشم گيرد، قيمت اجناسشان بالا مي رود و بدكاران بر ايشان غلبه خواهند كرد.
214. كسي مورد سرزنش واقع مي شود كه بيش از حقّ خود دريافت كند.
215. خدايا! بدي هاي مرا كه بهتر از من مي داني چيست؟ ببخشاي و اگر من به گناه بازگردم تو نيز به بخشايش بازگرد؛ خدايا! از اشارات چشمها و سخنان نينديشيده و هوس هاي دل و لغزشهاي زبان، درگذر.
216. خدايا! ما را بهتر از آن كن كه مردم درباره ما گمان مي برند و بيامرز آنچه را كه نمي دانند.
217. هرگز كسي را به مبارزه و جنگ دعوت نكن.
218. از مجادله و دشمني بپرهيزيد كه قلب را بيمار مي سازد و نفاق و اختلاف بر روي آن مي رود.
219. به برادري با هر كسي كه از آزارش درامان هستي، بكوش.
220. ياور ناتوانان باشيد و به ستمديده كمك كنيد و با آنها همكاري نماييد.
221. حقّ يكديگر را بپردازيد و درباره آن همكاري كنيد و از ستم ظالم نادان جلوگيري كنيد.
222. ناتوان را ياري كنيد و به ستمديده كمك نماييد و به زنانتان نيكي كنيد، و راستگو باشيد و اداي امانت و وفاي به عهد كنيد و به عدالت قيام نماييد.
223. خداوندا!، من به آنان دستور ستم بر مردم و بندگان تو را نداده ام.
224. روز دادستاني و عدالت از ظالم، سخت تر از روز ستم بر ستمديده است.
225. پيروان ما كساني هستند كه به هنگام خشم ستم نمي كنند، بر همسايگان سودمندند و به آنهايي كه با آنان معاشرت دارند، آرامش مي بخشند.
226. خداوند بر آن كس رحمت كند كه چون حقّي بيند اعانت كند و چون ستم بيند آن را دور گرداند و صاحب حق را ياري كند.
227. ظلم و دروغ، انسان را كوچك خواهد كرد.
228. هر كه متحمل ستم شود، زيانكار است.
229. عدالت را به كار بند، از ظلم و شمشيركشيدن برحذر باش؛ چون سخت گيري در غير حق، موجب اختلاف و پراكندگي گردد و پيشه كردن ستم، به شمشيركشيدن منجر شود!
230. سخت گيري به همسايه، چه صفت زشتي است.
231. آن كس كه مدّعي غير حق گردد نابود شود و كسي كه افترا بندد زيان بيند.
232. هر كه شمشير ستم كشد، با آن كشته شود و آنكه چاهي زير پاي برادرش بكند خود در آن افتد!
233. كسي كه دشمني بكارد، ضرر و خسران درو خواهد كرد.
234. ستم بر مردم، چه كار زشتي است.
235. قصد درندگان تجاوز و تعدّي و هدفِ چهارپايان، شكمهايشان است.
236. حكومت خود را با ريختن خون حرام، استوار مساز.
237. در ناملايمات شكيبا باشيد و هرچه از روز هواي نفس بر زبان مي آوريد، دست و شمشير در آن به كار نبريد.
238. به خدا سوگند! داد ستمكش را از ستمكار بستانم و دماغ ظالم را با اينكه او را خوش نيايد، به خاك بمالم؛ تا او را به سوي سرچشمه حقّ و عدالت بكشانم.
239. ظلم كردن بر بينوايان، زشت ترين ستمها است.
240. گناه غيرقابل بخشش آن است كه گروهي از مردم، بر ديگران ستم كنند!
241. هرگز ياور ستمكار نباش.
242. ستمكار و آنكه ياور اوست و شخصي كه به ظلم راضي است، هر سه در آن شريكند.
243. حكمت را با نااهل مگوييد كه بر حكمت ستم كرده ايد.
244. مردم را خوشنودي به دور خود جمع مي كند و خشم دور مي سازد: هركس به كاري راضي و خوشنود باشد، به آن وارد گردد و كسي كه از امري خشمناك شود، از آن خارج خواهد شد.
245. براي هر شخصي است، آنچه كه به دست آورده تحصيل كرده است.
246. ارزش هر كس به اندازه كاري است كه مي تواند انجام دهد.
247. و بدانيد كه مردم فرزندان كارهايشان هستند!
248. به گوينده نگاه نكن، سخن را در نظر بگير.
249. هيچ حَسَبي چون تواضع و فروتني و هيچ شرف و بزرگواريي نظير دانش و هيچ قرين و دوستي، مانند حسن خلق نيست.
250. آنكه عملش موجب عقب افتادنش شود، نَسَب عالي او را جلو نمي اندازد.


نوشته شده در   جمعه 5 خرداد 1396    
PDF چاپ چاپ