جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 29 ارديبهشت 1396     |     کد : 37070

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام ع در خدمت انسان (قسمت 4/3)

برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام / 151. چون دنيا به كسي رو كند محاسن و نيكي هاي ديگران را به او نسبت دهد و اگر روزگار پشت كند، خوبي هاي خود را هم از او بستاند! 152. حاجت ازدست دادن بهتر كه از نااهل خواستن! 153. اگر از مرد كريم و بزرگوار درخواستي كردي بگذار لختي بينديشد كه انديشه او در غيرنيكي نباشد و اگر از لئيم و پست حاجتي خواستي، شتاب كن كه اگر به حال خود بگذاري به سرشت خويش باز گردد! 154. آرزوهايتان را به كساني متوجه سازيد كه دلهايتان آنان را دوست دارد. 155. بخل همه عيبها را دربر دارد و مهاري است كه انسان را به سوي هر بدي اي مي كشاند. 156. بخل و تنگ چشمي، فقر و مسكنت به سوي انسان آورد. ...

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 4) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 4/3)
برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام
151. چون دنيا به كسي رو كند محاسن و نيكي هاي ديگران را به او نسبت دهد و اگر روزگار پشت كند، خوبي هاي خود را هم از او بستاند!
152. حاجت ازدست دادن بهتر كه از نااهل خواستن!
153. اگر از مرد كريم و بزرگوار درخواستي كردي بگذار لختي بينديشد كه انديشه او در غيرنيكي نباشد و اگر از لئيم و پست حاجتي خواستي، شتاب كن كه اگر به حال خود بگذاري به سرشت خويش باز گردد!
154. آرزوهايتان را به كساني متوجه سازيد كه دلهايتان آنان را دوست دارد.
155. بخل همه عيبها را دربر دارد و مهاري است كه انسان را به سوي هر بدي اي مي كشاند.
156. بخل و تنگ چشمي، فقر و مسكنت به سوي انسان آورد.
157. اي فرزند آدم! آنچه بيشتر از قوت و روزي خود تحصيل كرده اي، براي ديگران ذخيره نموده اي!
158. اي فرزند آدم! تو خود وصيِّ خويش باش و دارايي خود را در راهي خرج كن كه مي خواهي بعد از تو در آن راه خرج كنند!
159. هر كه داراي مال و ثروت باشد بايد با آن اسير و خسته را رها سازد.
160. مالي كه به واسطه آن، پند گيري، در حقيقت از دست تو نرفته است.
161. هر كس براي خويش ارزشي قائل شود، مال و ثروت پيش او بي ارزش خواهد بود.
162. حرص و تكبر و حسد، عوامل آلودگي به گناهند.
163. صبر و شكيبايي به اندازه مصيبت است.
164. گرفتاري و مصيبت يكي است؛ اگر ناراحتي اظهار كني دو تا خواهد شد.
165. نفس خويش را بر تحمّل ناملايمات، عادت ده.
166. هر كس شكيبا بود پيروز مي شود، هرچند به طول انجامد.
167. دربرابر گرفتاري و ناراحتي روزگار، اظهار عجز و ناتواني نكنيد.
168. چون سختي به غايت رسد، هنگام فرج باشد.
169. شكيبايي، مركبي است كه خسته نشود.
170. بردباري و صبر بر دو گونه است: صبر در قبال آنچه دوست نداري و صبر دربرابر آنچه كه مي خواهي.
171. روزگار دو روز است: يك روز به نفع تو است و يك روز برضدّ تو، اگر براي تو باشد مناز و اگر به ضررت قرار گيرد، شكيبايي پيشه كن.
172. چون نعمت به تو روي كند بر خود مبال و چون سختي پيش آيد، سست مشو.
173. هر كس طالب چيزي باشد به آن مي رسد، اگر به همه آن نرسد به قسمتي از آن خواهد رسيد.
174. شخصيّت مرد در زير زبان او پنهان است.
175. هر كس زبان خود را زير فرمان ندارد، خود را زبون ساخته است.
176. زبان خردمند پشت دل او است (يعني بسيار چيزها بداند و نگويد) و دل احمق پشت زبان او است (يعني بيش از آنچه در انديشه دارد بر زبان آورد).
177. نيكو نيست از گفتن حق خاموش باشي، چنانكه نيكو نيست چيزي را ندانسته بگويي!
178. زبان خود را نگاه دار زيرا كه جبران آنچه در نتيجه سكوت از دست داده اي، آسانتر از جبران چيزي است كه در سايه سخن گفتن بر باد داده اي.
179. از آنچه واقع نمي شود درخواست مكن؛ چرا كه در آنچه كه موجود است براي تو شغل و كاري وجود دارد (كه بايد به آن بپردازي).
180. وفا بر خيانتكاران، نزد خدا خيانت است.
181. هرگاه در كاري شبهه يي پيش آيد، آخر آن را با آغازش ارزيابي كنيد.
182. عبرتها چه بسيار است، ليكن پندگرفتن كمتر است.
183. خردمند كسي است كه تجربه ها او را پند دهد.
184. اگر درباره كسي مشكوك هستيد؛ به دوستانش دقّت كنيد.
185. چون تو به جانب مرگ مي روي و مرگ به جانب تو مي آيد، زود به يكديگر خواهيد رسيد.
186. هر كه دوري سفر را به ياد آورد، براي آن آماده مي شود.
187. هر تنفس انسان، گامي است كه به سوي مرگ بر مي دارد!
188. چه بسا يكبار خوردن كه از چندبار خوردن بازدارد!
189. اختلاف و نافرماني، فكر و انديشه را نابود مي كند.
190. آنكه اطاعت نمي شود، داراي نظريه و رأي مي تواند باشد.
191. هر كه چيزي را نداند، آن را عيب انگارد.
192. مردم دشمن چيزهايي هستند كه نمي دانند.
193. آنكه خوي نيكو دارد، دوستان بسيار گيرد، مانند درختي كه چون نرم باشد شاخه هاي انبوه برآورد.
194. كار با عفت و پاكدامني بهتر و نيكوتر از توانگري و ثروت توأم با گناه است.
195. خواب توأم با ايمان و يقين، بهتر از نماز توأم با شك و ترديد است.
196. فقط يك فقيه و عالم براي اهريمن ناراحت كننده تر از هزار عابد است.
197. بهترين زهدها، پنهان داشتن آن است.
198. نماز تنها به نشستن و برخاستن نيست، بلكه به اخلاص نيّت است.
199. چه بسا روزه داري كه بهره اش از روزه، تشنگي است، و بسا شب زنده داري كه نصيبش از عمل خود، بيداري و رنج است. خوشا به حال مردم عاقل كه خواب و خوراكشان از روي منطق است.
200. بدترين گناهان آن است كه صاحبش آن را كوچك شمارد.


نوشته شده در   جمعه 29 ارديبهشت 1396    
PDF چاپ چاپ