جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 25 فروردين 1396     |     کد : 36790

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 2/3)

برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي ع / 51. هر كه كار زشتي را نيك داند ، شريك آن محسوب مي شود. 52. اين چگونه خير و نيكي اي است كه جز با شرّ و بدي به دست نيايد ؟ و اين چه آساني و راحتي است كه جز به سختي و ناراحتي به آن دسترسي نمي توان يافت؟ 53. آنكه معذرت خواست عذرش را بپذير و بدي را تا مي تواني به تأخير بينداز. 54. بايد مردم دربرابر حق نزد تو مساوي يكسان باشند. 55. هر كه از حق تجاوز كند راهش گم مي شود. 56. هر كه با حق كشتي گيرد، حق او را بر زمين افكند. 57. جز با حق انس مگير و جز از باطل، وحشت مكن. 58. آگاه باشيد زمين و آسمان درميان بندگان، به وسيله حق استوار است . ...

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 4) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 2/3)
برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام
51. هر كه كار زشتي را نيك داند ، شريك آن محسوب مي شود.
52. اين چگونه خير و نيكي اي است كه جز با شرّ و بدي به دست نيايد ؟ و اين چه آساني و راحتي است كه جز به سختي و ناراحتي به آن دسترسي نمي توان يافت؟
53. آنكه معذرت خواست عذرش را بپذير و بدي را تا مي تواني به تأخير بينداز.
54. بايد مردم دربرابر حق نزد تو مساوي يكسان باشند.
55. هر كه از حق تجاوز كند راهش گم مي شود.
56. هر كه با حق كشتي گيرد، حق او را بر زمين افكند.
57. جز با حق انس مگير و جز از باطل، وحشت مكن.
58. آگاه باشيد زمين و آسمان درميان بندگان، به وسيله حق استوار است.
59. از زماني كه حق را ديدم، هرگز در آن شك نكردم.
60. از حق و اهل آن، هركجا باشند پيروي كنيد.
61. اجتماع انبوه مردم در پيرامون من بر عزّتم نمي افزايد و پراكندگيشان از دور من، موجب وحشتم نمي شود و من از مرگ در راه حق هرگز باكي ندارم.
62. كسي كه در جستجوي حقيقت بود و به آن نرسيد، مانند آن كسي نيست كه در پي طلب باطل رفت و آن را دريافت!
63. هر كه از راه باطل در پي عزّت رود، خداوند او را به ذلتي كه سزاي او است گرفتار سازد.
64. بدان كه مردم را جز آن كه از باطل باز مي دارد، به حق وادار نمي كند.
65. هر كه سنگين شمارد كه سخن حق به او گفته شود يا عدالت بر او عرضه گردد، عمل به آن دو، بر او سنگين تر خواهد بود.
66. در راه هدايت و رستگاري به خاطر كمي سالكين آن، وحشت نكنيد.
67. كار و عمل را بدون ريا و تظاهر انجام دهيد.
68. شخص رياكار سه علامت و نشانه دارد: هنگامي كه مردم عمل او را ببينند شاد مي شود و وقتي كه تنها است كسل و بي حال مي گردد و دوست دارد در تمام احوال، مورد ستايش قرار گيرد.
69. هر كس براي برادر خود ابتدا به نيكي كند و از ته دل بر او احسان نمايد، پاداش يابد.
70. نزديكي و آشنايي تو با مردم، بايد با نرمش و مهرباني باشد.
71. برادر خويش را با نيكي به او، عتاب كن و با احسان، او را از شر و زشتي بازگردان.
72. هر كه با تو قطع كرد با او پيوند كن و آنكه تو را محروم ساخت به او عطا نما و هر كه به تو بدي كرد به او نيكي كن و حق را بگو، هرچند كه به ضرر تو باشد.
73. اگر به برادرت اطمينان داري، دست و مال خود را به او بده!
74. شخص بدكار را با پاداش نيكوكاران كيفر دهيد!
75. چون دست تو از پاداش دادن كوتاه باشد، زبان خويش را به ستايش نيكوكار باز كن.
76. دشمن را با نيكي و احسان مؤاخذه كن چرا كه آن، شيرينترين پيروزيها است.
77. اگر بردبار نيستي به تكلّف بردباري نماي، چرا كه كمتر اتّفاق مي افتد كه كسي خود را مانند گروهي نشان دهد و در مسير آنان قرار نگيرد.
78. پاداش كسي كه تو را شاد كرده است اين نيست كه او را غمگين سازي.
79. كسي كه گناه و زشتي بر او غلبه داشته باشد، پيروز نشده است و آن كس كه با بدي و شر غالب شود، درواقع شكست خورده است.
80. كسي كه اخلاق بدي داشته باشد، خود را رنج مي دهد.
81. «حسن خلق چه نعمت بزرگي است» و «هر كه نعمت خواهد خلق نيكو، وي را كافي است».
82. به تو سفارش مي كنم كه به هنگام جهل، بردباري پيشه سازي و حسن جوار داشته باشي و امر به معروف و نهي از منكر كني و از كارهاي زشت و پليد، بپرهيزي.
83. رحم كن تا مورد ترحم واقع شوي، سخن نيكو بگو تا به نيكي ياد شوي و از غيبت اجتناب كن، چرا كه آن غذاي سگ هاي جهنم است.
84. بايد بزرگان شما به كوچكانتان ترحم كنند.
85. هر كه برادرش را مخفيانه نصيحت و موعظه كند، او را محترم شمرده و آنكه علني او را مورد نصيحت قرار دهد، به او اهانت كرده است.
86. بر شما باد سخن حق در حال خوشنودي و خشم؛ و عدالت بر دوست و دشمن.
87. بر برادر تو همان حقّي است كه تو داري.
88. آنكه به غيبت گوش فرا دهد، يكي از غيبت كنندگان است.
89. پند و اندرز بي آلايش بر برادر خود كن و در هر حال او را ياري ده و به خاطر شك و ترديد، از او جدايي مگزين و بدون گله و تحقيق از او دور مشو، شايد كه او عذر و دليلي دارد و درحاليكه تو، او را بيجا سرزنش مي كني.
90. هر چه مي تواني به همنشين خود احسان و نيكي كن.
91. براي تأديب خود تا همين حد كافي است كه هرچه از ديگران نمي پسندي، خود نيز مرتكب آن نشوي.
92. واي بر كسي كه آنچه را در ديگران بد مي شمارد، در خويشتن نيك بداند و آنچه را كه خود انجام مي دهد، در مردم ديگر زشت بداند.
93. خردمند نيست آنكه از حرف دروغ ناراحت شود و حكيم نيست كسي كه از ستايش و ثناي شخص نادان خوشحال باشد.
94. بايد به شناختي كه از خود داري اعتماد كني نه به ستايشِ ستايشگران.
95. سرچشمه علم و دانش، رفق و مدارا است.
96. در هيچ چيزي رفق و مدارا وجود ندارد مگر آنكه آن را زينت بخشد.
97. خوشا به حال كسي عيب خويشتن، او را از عيوب ديگران بازدارد.
98. هر كه در عيوب مردم دقيق شود و آنها را ناپسند داند و سپس همان عيوب را در خويش بپسندد، چنين شخصي احمق است!
99. هر كه لغزش خود را فراموش كند لغزشهاي ديگران را بزرگ خواهد شمرد و هر كه به مردم تكبر ورزد خوار مي شود.
100. در ناداني انسان كافي است كه قدر و منزلت خويش را نداند.


نوشته شده در   جمعه 25 فروردين 1396    
PDF چاپ چاپ