چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 22 آبان 1394     |     کد : 33253

14) رواق اندیشه : اخلاق و حقوق – 6. اخلاق محدود كننده حقوق

تفاوت ديگر ميان اخلاق و حقوق اين است كه معمولاً قوانين حقوقي قابليت محدود شدن به وسيله قواعد اخلاقي را دارند؛ در حالي كه هيچ گاه انتظار محدود كردن اخلاق از سوي حقوق نمي رود . به عبارت ديگر معمولاً يكي از ملاك هاي تدوين و تصويب احكام و قوانين حقوقي تعارض نداشتن مستقيم اين حكم با احكام و قواعد اخلاقي است .1 البته اين مطلب استثناء هايي نيز دارد ؛ براي مثال ، اگر احياناً نقضِ حكمي اخلاقي خسارات كمتري از اجراي آن بر جاي بگذارد و اين تفاوت ، تفاوتي قابل توجه باشد، آن گاه احتمال دارد كه ...

14) رواق اندیشه : اخلاق و حقوق – 6. اخلاق محدود كننده حقوق
6. اخلاق محدود كننده حقوق
تفاوت ديگر ميان اخلاق و حقوق اين است كه معمولاً قوانين حقوقي قابليت محدود شدن به وسيله قواعد اخلاقي را دارند؛ در حالي كه هيچ گاه انتظار محدود كردن اخلاق از سوي حقوق نمي رود . به عبارت ديگر معمولاً يكي از ملاك هاي تدوين و تصويب احكام و قوانين حقوقي تعارض نداشتن مستقيم اين حكم با احكام و قواعد اخلاقي است .1 البته اين مطلب استثناء هايي نيز دارد ؛ براي مثال ، اگر احياناً نقضِ حكمي اخلاقي خسارات كمتري از اجراي آن بر جاي بگذارد و اين تفاوت ، تفاوتي قابل توجه باشد، آن گاه احتمال دارد كه حكم حقوقي بتواند در مقابل حكم اخلاقي مقاومت كند و آن را كنار زند. به نظر مي رسد كه اين بحث مجال و فرصت بيشتري مي طلبد و لذا تفصيل مطلب را به وقت ديگري موكول مي كنيم.
اين موارد، مهم ترين تفاوت هاي اخلاق و حقوق اند؛ كه البته گاهي در برخي امور كم رنگ مي شوند و گاهي هم از برجستگي بيشتري برخوردارند، ولي به هر حال مي توانيم از آنها به عنوان تفاوت ميان اخلاق و حقوق ياد كنيم.
1. See: G. W. Smith, op. cit.
سيّد اكبر حسيني


نوشته شده در   جمعه 22 آبان 1394    
PDF چاپ چاپ