جمعه 2 اسفند 1398 | Friday, 21 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 24 بهمن 1393     |     کد : 30408

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 6) جلال الدين سيوطى

او در كـتـاب ((الحـاوى للفـتـاوى )) مـى گـويـد: ((ابـن جـريـر در تـفـسـيـر خـود بـه نـقـل از سـدى دربـاره ايـن آيـه : و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فـى جـرابـهـا آورده است كه : آنان روميان هستند كه در خراب كردن بيت المقدس از بخت النصر پشتيبانى كردند و درباره اين آيه : اولئك ما كان لهم اءن يدخلوها الا خائفين گـفـت : در روى زمـيـن در آن روز رومـى اى نـيـسـت كـه داخل آن شود مگر آنكه بيمناك است از اينكه گردنش را بزنند و يا اينكه از پرداخت جزيه هراسان است . و در مورد اين آيه : ...

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 6) جلال الدين سيوطى
او در كـتـاب ((الحـاوى للفـتـاوى )) مـى گـويـد: ((ابـن جـريـر در تـفـسـيـر خـود بـه نـقـل از سـدى دربـاره ايـن آيـه : و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فـى جـرابـهـا آورده است كه : آنان روميان هستند كه در خراب كردن بيت المقدس از بخت النصر پشتيبانى كردند و درباره اين آيه : اولئك ما كان لهم اءن يدخلوها الا خائفين گـفـت : در روى زمـيـن در آن روز رومـى اى نـيـسـت كـه داخل آن شود مگر آنكه بيمناك است از اينكه گردنش را بزنند و يا اينكه از پرداخت جزيه هراسان است . و در مورد اين آيه : ((لهم فى الدنيا خزى )) گفت اما خوارى و ذلت در اين جـهـان ايـن است كه وقتى مهدى (ع) قيام نمايد و قسطنطنيه آزاد گردد آنها را از دم شمشير بگذراند و اين است خوارى و ذلت ))(480)
و در حـاشـيـه بر اين روايت ((لا مهدى الا عيسى بن مريم )) مى گويد: قرطبى در تذكره گـفـتـه اسـت : سـند اين روايت ضعيف است در حاليكه احاديث نبوى در صراحت داشتن درباره خـروج مـهـدى و ايـن كـه او از عترت و خاندان پيامبر(ص ) و از فرزندان فاطمه مى باشد ثـابـت بـوده و از ايـن روايـت صـحـيـح تـر اسـت بـنـابـرايـن حـكـم كـردن بـه آن باطل است .
ابـوالحـسن محمد بن حسين بن ابراهيم بن عاصم سحرى مى گويد: اخبار درباره آمدن مهدى مـتـواتـر اسـت و از جـهت كثرت راويان آن از پيامبر(ص ) در حد استفاضه است كه بيان مى دارد مـهـدى از اهـل بـيـت اسـت و هـفـت سـال حـكـمـرانـى خـواهـد نـمـود و زمـيـن را پـر از عـدل و داد مـى كـنـد و عـيـسـى هـمـزمـان بـا او خـروج نـمـوده و در كـشـتـن دجـال در دروازه لد در سرزمين فلسطين وى را يارى مى كند و او بر اين امت ، امامت مى كند و عيسى پشت سر او در تمام مدت فرمانروائى وى نماز مى گزارد))(481)
480- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 354.
481- الامام المهدى عند اهل السنه ج 1 ص 369.


نوشته شده در   جمعه 24 بهمن 1393    
PDF چاپ چاپ