جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 16 مهر 1391     |     کد : 17826

مردانگى

مردانگى

مردانگى
مردانگىـ امام على (ع ): مردانگى , نامى است كه همه فضايل و محاسن را در بر مى گيرد.
ـ مردانگى , به بزرگوارى ها برمى انگيزد.
ـ مردانگى , مانع هر گونه پستى است .
ـ مردانگى , از هر گونه ناسزاگويى برهنه و بركنار است .
ـ مردانگى , از هر گونه فرومايگى به دور است .
ـ مردانگى , از دشنام گويى و پيمان شكنى مبراست .
ـ شناسه مرد, خرد اوست و زيبايى او مردانگى اش .
ـ مرد, هيچ بارى سنگين تر ازمردانگى بر نداشته است .
ـ امام صادق (ع ): مردانگى مرد,درباره خودش , نسبى است براى بازماندگان و قبيله او.
ـ امام على (ع ): مردانگى , به اندازه شرافت نفس (و بزرگوارى ) بستگى دارد.
ـ مردانگى مرد, به اندازه خردمندى اوست .
تفسير مردانگى (1)
ـ پـيـامـبـر خدا(ص ) ـ به مردى از قبيله ثقيف ـ : اى مرد ثقفى ! در ميان شمامردانگى به چيست ؟
عرض كرد: اى رسول خدا! به انصاف داشتن و اصلاح حضرت فرمود: در ميان ما نيز چنين است .
ـ امام على (ع ) ـ به جوانان (ياجوانمردانى ) از قريش كه درباره مردانگى گفتگو مى كردند ـ : از چه سخن مى گوييد؟
عرض كردند: از مردانگى حضرت فرمود:بر پايه انصاف و احسان است .
ـ به گروهى كه با يكديگر سخن مى گفتند ـ : چه مى كنيد؟
عرض كردند:درباره مردانگى گفتگو مـى كـنـيم فرمود: آياخداوند در كتاب خود پاسخ شما را نداده است , آن جا كه مى فرمايد: ((همانا خـداونـد بـه عـدل و احسان فرمان مى دهد؟)) عدل ,انصاف است و احسان تفضل غير از اين هاچيز ديگرى هم هست ؟
ـ امام على (ع ) ـ در پاسخ به سؤال :مردانگى چيست ؟
ـ : اين كه در نهان كارى را نكنى كه آشكارا از انجام آن شرم داشته باشى .
ـ امـام حـسن (ع ) ـ در پاسخ به سؤال معاويه از بزرگوارى و دليرى و مردانگى ـ :اما بزرگوارى (و سخاوت ) دادخواهى دراحسان و نيكى است و دهش پيش ازخواهش و اطعام كردن در قحط سالى و امـامـردانـگـى آن اسـت كـه آدمى دين خود رانگهدارد و خويشتن را از آلودگى حفظ كندو به املاكش رسيدگى كند و حقوق رابپردازد و به همگان سلام گويد.
ـ در پـاسـخ به سؤال از مردانگى ـ :حفظ دين و عزت نفس و نرمش و مداومت بر نيكى و احسان و گزاردن حقوق و دوستى نمودن با مردم است .
ـ نـيـز در پـاسـخ بـه هـمين پرسش ـ :آزمندى مرد به دين خود و بهبود بخشيدن به دارايى اش و گزاردن حقوق .
ـ نـيز در پاسخ به همين پرسش ـ :پاكى در دين و اندازه نگه داشتن (و برنامه ريزى درست ) در امر معاش و شكيبايى دربرابر پيشامدهاى سخت .
ـ امام باقر(ع ) ـ به كسانى كه در محضرايشان بودند ـ : مروت چيست ؟
هر يك ازآنان سخنى گفت حضرت فرمود: مروت آن است كه طمع نورزى زيرا خوار مى شوى ودست سؤال دراز نكنى كه نادار مى شوى وبخل نورزى كه دشنام مى شنوى و ندانسته سخن نگويى كه محكوم مى شوى .
ـ امـام صادق (ع ) ـ در پاسخ به پرسش :مردانگى چيست ؟
ـ : اين كه خداوند تو رادر جايى كه نهيت كرده است , حاضر نبيند ودر آن جا كه فرمانت داده است , غايب نيابد.
تفسير مردانگى (2)
ـ پـيـامبر خدا(ص ) ـ به مردى از قبيله ثقيف ـ: در ميان شما مردانگى چيست ؟
عرض كرد: درست بـودن در ديـن و بـهـبـودمـعـاش و سـخـاوت نـفس و خوشخويى حضرت فرمود: در ميان ما نيز مردانگى همين است .
ـ امام على (ع ): مردانگى , دادگرى درحكومت است و گذشت در عين داشتن توانايى (بر انتقام ) و همدردى با معاشران .
ـ مردانگى , دورى كردن ازپستى است .
ـ مردانگى , وفا كردن به وعده است .
ـ امام حسين (ع ): وفادارى , مردانگى است .
ـ امـام عـلـى (ع ): مـردانـگـى , دورى كـردن مرد است از آن چه مايه ننگ اوست و به دست آوردن چيزهايى كه باعث آراستگى اوست .
ـ مردانگى , رسيدگى به خويشاوندان است .
ـ مردانگى , بذل احسان است وپذيرايى از ميهمان .
ـ سخاوت , به اندازه مردانگى بستگى دارد.
ـ مردانگى , قناعت است و آراستگى (يا آبرودارى و شكيبايى در برابرناملايمات ).
ـ آراستگى (يا آبرودارى و شكيبايى در برابر سختى هاى روزگار) مروتى آشكاراست .
ـ هر كه شهوت خود را بميراند,مروتش را زنده گرداند.
ـ افتخار مرد, خرد اوست و آدميت او, خوى (خوش ) او.
ـ مردانگى در سه چيزاست :فروهشتن چشم , پايين آوردن صدا و راه رفتن با اعتدال .
ـ سـه خـصلت , مردانگى است :بخشندگى در تنگدستى , تحمل بى آن كه باخوارى همراه باشد و خويشتندارى از نيازخواهى .
ـ آيـيـن مـردانـگـى در ايـن است كه بابرادرت براى (وا داشتن او به ) طاعت خدا وبازداشتنش از مـعـاصـى او مـبارزه كنى و اين كه در اين باره (ترك طاعت و ارتكاب معاصى ) او را بسيار سرزنش نمايى .
ـ امـام صـادق (ع ): مـردانگى دوتاست :مردانگى در حضر و مردانگى در سفر امامردانگى در حضر, تلاوت قرآن است وحاضر شدن در مساجد و همنشينى با نيكان و انديشيدن در فقه (مسائل دين ) و امـامردانگى در سفر, بخشيدن از توشه است وشوخى كردن در آن چه كه موجب خشم خدانشود و كـمـتر ناسازگارى كردن با همسفرت و اين كه وقتى از همسفرانت جدا شدى برضد آن ها چيزى نقل نكنى .
آن چه از مردانگى به شمار است
ـ امام على (ع ): كار كردن بيش از توان براى خدا, از مردانگى است .
ـ رسيدگى به همسايگان , از مردانگى است .
ـ پيامبر خدا(ص ): گوش دادن برادر به برادرش هرگاه با او سخن بگويد, ازمردانگى است .
ـ امام على (ع ): از مردانگى است كه ميانه روى كنى و اسراف نكنى و وعده دهى و خلف وعده نكنى .
ـ تحمل كردن گناهان برادران (وتلافى نكردن آن ها) از مردانگى است .
ـ از مـردانـگى است كه هرگاه از توخواهشى شد (براى برآوردن آن ) خودت را به زحمت اندازى و هرگاه تو خواهشى كردى , سبك گيرى .
ـ فروهشتن چشم , از مردانگى است .
ـ پنهان داشتن نادارى و بيمارى ها, ازمردانگى است .
ـ خوددارى از حرام , از شرايط مردانگى است .
ـ پيامبر خدا(ص ): در پى اصلاح مال بودن از مردانگى است .
ـ امام كاظم (ع ): از مردانگى آدمى ,اين است كه ستورانش فربه باشند.
ـ چاق وچله بودن ستور از جوانمردى (صاحب آن ) است .
ـ امام على (ع ): پرشرمى و داد و دهش و خويشتندارى از آزار رسانى , نشانگرمردانگى است .
ـ پراكندن نيكى و بى دريغ احسان كردن و خوددارى از منت نهادن , نشانه مردانگى مرد است .
اساس مردانگى
ـ امـام عـلـى (ع ): اسـاس مردانگى , اين است كه در نهان كارى را نكنى كه آشكارا ازانجام آن شرم داشته باشى .
ـ سـه خـصـلـت اسـت كه مردانگى راتشكيل مى دهند: بخشيدن با وجودتنگدستى , تحملى كه با خوارى همراه نباشدو خود دارى از نيازخواهى .
ـ دو خصلت است كه اساس مردانگى هستند: دورى كردن مرد از آن چه مايه ننگ اوست و به دست آوردن چيزى كه موجب آراستگى اوست .
ـ سه خصلت است كه اساس مردانگى اند: دهش بدون خواهش , وفادارى بى آن كه پيمانى بسته باشد و بخشش با وجودتنگدستى .
آغاز و انجام مردانگى
ـ امام على (ع ): آغاز مردانگى , طاعت خداست و انجام آن وارستگى از پستى ها.
ـ آغاز مردانگى , خوشرويى است وانجام آن مداومت بر احسان و نيكى .
ـ آغاز مردانگى , گشاده رويى است و انجام آن , دوستى نمودن با مردم .
ـ مهماندارى , در راس مردانگى است .
ـ خويشتندارى , در راس مردانگى است .
ـ ريشه مردانگى , شرم است وميوه اش خويشتندارى .
كمال مردانگى
ـ امام على (ع ): مردانگى مرد كامل نشود, مگر آن گاه كه در دينش فقيه و داناشود, در زندگيش ميانه روى كند, در برابرپيشامدهاى سختى كه به او مى رسد شكيباباشد و تلخى برادران را شيرين يابد.
ـ دورى كردن از پستى , از كمال مردانگى است .
ـ از كمال مردانگى است كه حقى راكه بر گردن ديگران دارى , فراموش كنى وحقى را كه ديگران بر گردن تو دارند, به يادداشته باشى .
ـ در كمال مردانگى آدمى , همين بس كه آن چه را زيبنده او نيست ترك گويد.
ـ با نرمى و مداراست كه مردانگى به كمال مى رسد.
ـ با صدق و راستى است كه مردانگى كامل مى شود.
ـ مردانگى جز براى خردمند, كامل نمى شود.
ـ با صداقت و وفادارى است كه مردانگى براى ارباب مروت به كمال مى رسد.
ـ هر كه در برابر شهوت خويش پايدارى ورزد, مردانگى را به نهايت رساند.
ـ امام سجاد(ع ): رشد دادن دارايى ,كمال مردانگى است .
ـ پيامبر خدا(ص ): مردانگى , بهسازى دارايى است .
بهترين و برترين مردانگى
ـ امام على (ع ): بهترين مردانگى ,حسن برادرى است .
ـ بهترين مردانگى , تسلط بر خشم وميراندن شهوت است .
ـ برترين مردانگى , پاسدارى مرد ازآبروى خويش است .
ـ برترين مردانگى , تحمل گناهان برادران (و تلافى نكردن آن ها) است .
ـ برترين مردانگى , كمك مالى كردن به برادران است و برابر نمودن خود با حال وروز آنان .
ـ از برترين مردانگى , صله رحم اس .
ـ از برترين مردانگى , حفظ دورانديشى است .
ـ جدايى گزيدن از عوام , از برترين مردانگى است .
ـ بهترين مردانگى , نگهداشتن دوستى است .
كسى كه مردانگى ندارد
ـ امام على (ع ): فرومايه را مردانگى نيست .
ـ بخل و آزمندى , با مردانگى سازگارنيست .
ـ كسى كه دين ندارد, مردانگى نداردكسى كه مردانگى ندارد همت ندارد.
ـ كسى كه يقينش سست باشد,مردانگيش ناچيز است .
ـ از صـفـت مـردانگى به دور است ,كسى كه پيمان (با) دوستان خود را رعايت نكند و با دشمنانش انصاف نداشته باشد.
ـ آزمندى , مردانگى را لكه دار مى كند.
ـ امام حسن (ع ): كسى كه همت ندارد,مردانگى ندارد.
ـ امام كاظم (ع ): دين ندارد كسى كه مروت ندارد و مروت ندارد كسى كه خردندارد.
ـ پيامبر خدا(ص ): سود گرفتن از برادران ,از مردانگى به دور است .
ـ امـام عـلـى (ع ): از برترين دين (وآيين ها) مردانگى است و در دين (وآيينى ) كه مردانگى نيست , خيرى نيست .
گذشت كردن از لغزش هاى ارباب مروت
ـ پـيـامـبر خدا(ص ): از لغزش هاى ارباب مروت , در گذريد, زيرا سوگند به آن كه جانم در دست اوست , هر جوانمردى كه بلغزددستش در دست خداست (و خدا بلندش مى كند).
ـ امام على (ع ): لغزش هاى ارباب مروت را ببخشيد, زيرا كه هيچ يك از آنان نلغزد, مگر اين كه دست خداوند دستش رابگيرد و او را بلند كند.
ـ پيامبرخدا(ص ): ازكيفردادن جوانمردچشم پوشيد, مگر آن جا كه پاى حدى ازحدود خدا در ميان باشد.
ـ حـدود و مـجازات ها را با شبهات دور كنيد و لغزش هاى ارباب مروت راببخشيد مگر در حدى از حدود خدا.
ـ گذشت از لغزش هاى ارباب مروت را غنيمت بشمريد.


نوشته شده در   يکشنبه 16 مهر 1391    
PDF چاپ چاپ