دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 9 مهر 1391     |     کد : 17820

سرزنش

سرزنش

سرزنش خود
سرزنش - قرآن
- ((و چون كار از كار گذشت (و داورى صورت گرفت ),شيطان مى گويد: در حقيقت خدا به شما وعـده راست داد ومن به شما وعده دادم و با شما خلف وعده كردم و مرا برشما هيچ تسلطى نبود جـز ايـن كـه شما را دعوت كردم وشما هم اجابتم كرديد پس مرا سرزنش نكنيد و خود راسرزنش كنيد)).
ـ امـام عـلـى (ع ): هـيـچ سـتاينده اى , جزپروردگار خود را نستايد و هيچ سرزنشگرى , جز خود را سرزنش نكند.
ـ مسيح (ع ): اى بندگان بد! مردم رابر اساس گمان (بدى كه به آن ها مى بريد)سرزنش مى كنيد و خود را با وجود يقين (به بدى و گنهكارى خويش ) سرزنش نمى كنيد؟!.
ـ امـام عـلـى (ع ): هر كس خود را درجايگاه هاى تهمت قرار دهد, نبايد كسى راكه به او گمان بد مى برد سرزنش كند.
بسا سرزنش شده اى كه گناهى نكرده است .
ـ امام حسن (ع ) ـ در وصف يكى ازبرادران خود ـ : هيچ كس را به خاطر كارى كه جاى عذر داشت , سرزنش نمى كرد (و صبر مى كرد) تا عذرخواهى ببيند.
ـ امـام عـلـى (ع ): مـرا در گذشته برادرى بود در راه خدا هيچ كس را براى عملى كه عذرى توان داشت سرزنش نمى كرد, تا اين كه عذرخواهى او را بشنود.
ـ بسا ملامت شده اى , كه بى گناه است .
ـ در بـخـشـى از نامه خود به معاويه ـ :من كسى نيستم كه از خرده گيرى هايى كه بربدعتهاى او (عـثـمـان ) مى كردم پوزش بخواهم , اگر ارشاد و راهنماييهايى كه او رامى كردم گناه است (گو باش ), زيرا بساسرزنش شده اى كه گناهى ندارد.
سرزنش و آداب آن
ـ امام على (ع ): سرزنش كردن و گله گزارى مايه حيات (وپايدارى ) دوستى است .
ـ نادان را سرزنش مكن , كه با تودشمن مى شود و خردمند را سرزنش كن , باتو دوست مى شود.
ـ هرگاه سرزنش كردى , (جايى براى دوستى ) باقى بگذار.
ـ از سـفـارشـهاى آن حضرت به فرزندبزرگوارش حسن (ع ) ـ : هرگاه خواستى ازبرادرت ببرى , جـايـى بـراى آشـتـى او از خودباقى بگذار تا اگر روزى پشيمان شود از آن جا (به دوستى ديرين ) برگردد.
ـ از خـشم خود جايى براى خشنوديت باقى بگذار و هرگاه پرواز كردى مانندجوجه پر درنياورده , فرود آى (در هنگام خشم زياد اوج نگير بلكه زود از آسمان خشم فرود آى ).
ـ نه دوستيت سودايى باشد و نه دشمنيت نابود كننده , (بلكه ) دوست خود رادر حد اعتدال دوست بدار و با دشمنت درحد اعتدال دشمنى كن .
زياده روى در سرزنش كردن
ـ امام على (ع ): زياده روى در سرزنش ,آتش لجاجت را شعله ور مى كند.
ـ زنـهـار از سرزنش كردنهاى مكرر,زيرا اين كار بر گناه (و خلافكارى ) جرى مى كند و سرزنش را بى ارزش مى سازد.
ـ زياد سرزنش مكن , زيرا اين كاركينه به بار مى آورد و به دشمنى و نفرت مى كشان .
ـ سرزنش زياد, باعث شك وبدگمانى مى شود.


نوشته شده در   يکشنبه 9 مهر 1391    
PDF چاپ چاپ