دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 8 مهر 1391     |     کد : 17773

قناعت

قناعت

قناعت

قناعت- قرآن
- ((هـر كـس , از مـرد يـا زن , كار شايسته كند و مؤمن باشد, قطعا او را با زندگى پاكيزه اى , حيات (حقيقى )مى بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند,پاداش خواهيم داد)).
ـ در مـجـمع البيان آمده است : درباره ((فلنحيينه حياة طيبة )), چند قول گفته شده است : يكى قـول ابـن عباس و سعيد بن جبير وعطا كه گفته اند: منظور از زندگى پاكيزه روزى حلال است دوم , قـول حـسن و وهب كه گفته اند: به معناى قانع و راضى بودن به قسمت خداست اين قول از پيامبر(ص )روايت شده است .
ـ امام على (ع ), در پاسخ به پرسش از آيه ((فلنحيينه حياة طيبة )), فرمود: مقصود,قناعت است .
ـ خـوشـا بـه حال كسى كه به ياد قيامت باشدو براى روز حساب كار كند و به كفاف زندگى قانع باشد و از خدا خرسند.
ـ دربـاره خـبـاب بـن ارت , فرمود: خداوندخباب بن ارت را بيامرزد, كه با رغبت مسلمان شد و با طيب خاطر هجرت كرد و به كفاف زندگى قانع و از خدا خرسند بود ومجاهد زيست .
ـ چونان كسى مباش كه بدون عمل به آخرت اميدوار است در دنيا چون پارسايان سخن مى گويد, امـا بـه مـانند دنيا خواهان عمل مى كند اگر از دنيا چيزى به او داده شود, سيرنمى گردد و اگر داده نشود, خرسند و قانع نيست .
ـ به خدا سوگند ـ سوگندى كه در آن مشيت خدا را مستثنى مى كنم ـ نفس خود راچنان رياضت و پرورش دهم كه به گرده نانى , اگر بتواند به دست آورد, شاد گردد و به نانخورش نمك بسازد.
ـ در وصـف پيامبران , مى فرمايد: اماخداوند سبحان فرستادگان خود را داراى اراده هايى نيرومند قـرار داد و از نـظـر ظـاهرضعيف و تهيدست , اما توام با قناعتى كه دلهاو چشمها را پر از بى نيازى مى كرد, هر چندفقر و نادارى آنها, چشمها و گوشها را ازناراحتى لبريز مى ساخت .
ـ قناعت را به نفس خود, تلقين كن .
ـ نيكو بهره اى است قناعت .
ـ امام حسن (ع ): بدان , كه مردانگى قناعت و خرسندى , بيشتر از مردانگى داد و دهش است .
ـ امـام عـلـى (ع ): از آزمـنـدى خـود با قناعت ,انتقام بگير, همچنان كه از دشمنت با تقاص ,انتقام مى گيرى .
ـ شاكرترين مردم , قانع ترين آنهاست وناسپاس ترين آنان از نعمتها, آزمندترين آنها.
ـ آدمى را ملك قناعت و نعمت خوى نيك , بس است .
ـ چه زيباست براى انسان , كه به اندك بسازد و فراوان ببخشد.
ـ هر كه نفسش قانع باشد, او را در پاكى وخويشتندارى يارى رساند.
ـ از بلند همتى است , پايبندى به قناعت .
ـ از عزت نفس است , پايبندى به قناعت .
ـ قناعت , شمشيرى است كه كند نمى شود.
ـ پيامبر خدا(ص ): بهترينان امت من ,اشخاص قانعند و بدترينان آنها, طمعكاران .
ـ بهترين مؤمنان , شخص قانع است وبدترين آنها, شخص طمعكار.
ـ امـام بـاقر(ع ): على (ع ) مقدارى خرماى دقل ((20)) تناول كرد و سپس روى آن آب نوشيد و بعد دستى بر شكم خود زد و فرمود:هر كه آتش وارد آن كند, خدا او را دورگرداند آن گاه به اين بيت تمثل جست .
تو هر گاه خواهش شكم و شرمگاهت رابرآورى .
منتهاى نكوهش و رسوايى به بار آورند.
توانگرى در قناعت است
ـ پيامبر خدا(ص ): قناعت , ثروتى است تمام نشدنى .
ـ امام على (ع ): قناعت , توانگرى آرد.
ـ توانگرى را جستم و آن را جز درقناعت , نيافتم قانع باشيد تا توانگر شويد.
ـ قناعت , توانگرى است و ميانه روى ,كفاف .
ـ شخص قانع , توانگر و بى نياز است , اگرچه گرسنه و برهنه باشد.
ـ قناعت , سر توانگرى است .
ـ هيچ گنجى , سرشارتر از قناعت نيست .
ـ امام باقر يا صادق (ع ): كسى كه به آنچه خدا روزيش كرده قانع باشد, او ازتوانگرترين مردمان است .
ـ خـداى متعال به داود(ع ) وحى كرد: من توانگرى را در قناعت نهاده ام , اما مردم آن را در فراوانى مال مى جويند از اين رونمى يابندش .
آنچه باعث قناعت مى شود
ـ امـام بـاقـر(ع ): بـا دورى كردن از آزمندى ,در آستان قناعت بار افكن و با برگزيدن قناعت , كوه آزمندى را پس بزن .
ـ امام صادق (ع ): به ناتوانتر از خودت ,بنگر و به توانگر از خويش , منگر, زيرا كه اين كار, تو را به آنچه قسمت تو شده است قانع تر مى سازد.
ـ امام على (ع ): قناعت , به اندازه خويشتندارى و عزت نفس بستگى دارد.
ـ تا آزمندى گم نشود, قناعت هرگز پيدانمى شود.
ـ كسى كه عاقل باشد, قانع است .
ـ براى كسى كه خود را بشناسد, شايسته است كه به قناعت و عزت نفس چنگ درزند.
ميوه قناعت
ـ امـام عـلى (ع ): ميوه قناعت , ميانه روى دركسب و كار است و خويشتندارى , از دست دراز كردن سوى مردم .
ـ ميوه قناعت , عزت است .
ـ بهترين كمك براى خودسازى , قناعت است .
ـ كسى كه به اندك قانع نيست , چگونه مى تواند خودسازى كند.
ـ امام حسين (ع ): قناعت , مايه آسايش تن است .
ـ امام على (ع ): كسى كه قانع باشد,اندوهگين نشود.
ـ امـام رضـا(ع ), در پـاسـخ بـه اين سؤال كه قناعت چيست , فرمود: قناعت , باعث خويشتندارى و ارجـمـندى و آسوده شدن اززحمت فزونخواهى و بندگى در برابر دنياپرستان است راه قناعت را جـز دو كـس ,نـپـيـمـايـد: يـا عـبـادت پيشه اى كه خواهان مزدآخرت است , يا بزرگوارى كه از مردمان فرومايه دورى مى كند.
ـ امام على (ع ): با قناعت است , كه عزت به دست مى آيد.
ـ امـام على (ع ) شنيد كه شريح در روزگارعهده دارى مسند قضاوت از سوى آن حضرت , خانه اى خريده است پس نامه اى به او نوشت و در آن چنين فرمود: اين خانه را اين فريب خورده آرزو از اين كـسـى كه اجل او را از اين خانه بيرون مى برد,خريدارى كرد به بهاى خارج شدن از عزت قناعت و وارد شدن به ذلت خواهش و پستى .
ـ پيامبر خدا(ص ): به آنچه داده شده اى قانع باش , تا حسابت سبك شود.
ـ امـام صـادق (ع ): كـسى كه به معاش (وروزى ) اندك خدا خرسند باشد, خداوند به عمل اندك او خرسند شود.
ـ امام على (ع ): براى سالم ماندن دينتان ,به اندكى از دنياى خود قانع باشيد, زيرا كه مؤمن را اندك كفاف دنيا, قانع مى سازد.
ـ در بـخـشـى از سفارش خود به فرزندبزرگوارش حسين (ع ), مى فرمايد: هيچ ثروتى فقرزداتر از خـرسـنـدى بـه قوت ,نيست و هر كه به كفاف زندگى بسنده كند,بزودى به آسايش دست يابد و زندگى آسوده و مرفهى به دست آورد.
ـ كسى كه نفسش قانع باشد, در عين تنگدستى با عزت باشد.
ـ خـوشـتـريـن زنـدگى را كسى دارد, كه خداوند سبحان قناعت ارزانيش دارد وهمسرى پاك و شايسته نصيبش گرداند.
ـ قناعت , گواراترين زندگى است .
كسى كه به اندك قانع نباشد
ـ امام على (ع ): كسى كه اندك قانعش نكند, مال بسيار سودش ندهد.
ـ كسى كه به اندك دنيا قانع نباشد, ثروت بسيار آن , هر چه هم گرد آورد, او را بى نيازنسازد.
ـ اى فـرزنـد آدم ! اگـر از دنـيـا بـه قدرى كه تورا كفايت كند خواهى , بدان كه كمترين چيزدنيا كـفـايـتـت مـى كـند و اگر از دنيا به اندازه اى كه تو را كفايت كند نخواهى , بدان كه همه دنيا هم بسنده ات نخواهد كرد.
ـ مردى به امام صادق (ع ) شكوه كرد كه طلب روزى مى كند و به دست مى آورد, اماقانع نمى شود و نفسش بيشتر از آن از اومى طلبد و عرض كرد: مرا چيزى بياموزيد,كه مشكلم را حل كند حضرت فـرمود: اگر آن اندازه كه كفايتت مى كند تو را بى نياز سازد,كمترين چيز دنيا بى نيازت مى سازد و اگرآنچه تو را بس مى كند بى نيازت نسازد, همه دنيا هم تو را بى نياز نمى گرداند.
ـ امـام صـادق (ع ): به آنچه خداوند قسمت تو كرده قانع باش و به آنچه ديگران دارندچشم مدوز و آنچه را كه بدان نمى رسى ,آرزو مكن , زيرا كسى كه قانع باشد, سيرمى شود و كسى كه قانع نباشد, سير نمى شودو به فكر بهره آخرتت باش .
ـ از جـمـلـه وحـيـهـاى آسمانى اين بود: اگربراى آدميزاد دو رودخانه طلا و نقره جريان يابد باز خواهان سومى است .
اى آدمـيـزاد! شـكـم تـو, در حـقيقت , دريايى ودره اى است كه آنها را چيزى جز خاك پرنمى كند    ((21)) .
20- دقل : پست ترين نوع خرما (القاموس المحيط, ج 3, ص 376).
21- گفت : چشم تنگ دنيا دوست را يا قناعت پر كند يا خاك گور.

12


نوشته شده در   شنبه 8 مهر 1391    
PDF چاپ چاپ