چهارشنبه 9 بهمن 1398 | Wednesday, 29 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 7 مهر 1391     |     کد : 17772

نوميدى

نوميدى

نوميد
نوميدى- نوميدى از رحمت خدا
- قرآن

- ((اى پـسـران من , برويد از يوسف و برادرش جستجوكنيد و از رحمت خدا نوميد مباشيد, زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمى شود)).
- ((گفت : چه كسى , جز گمراهان , از رحمت پروردگارش نوميد مى شود؟
- ((انسان از دعاى خير خسته نمى شود و چون آسيبى به او رسد, مايوس (و) نوميد مى شود)).
ـ امام على (ع ): در شگفتم از كسى كه استغفار را با خود دارد و با اين وصف , نوميدمى شود.
ـ تا زمانى كه در توبه باز است , از گناه خود نوميد مشو.
ـ پـيامبر خدا(ص ): گنهكار اميدوار به رحمت خداى متعال نزديكتر به رحمت است , تا عابد نوميد گشته .
ـ امام على (ع ): نوميدى , باعث تفريط وتقصير كارى مى شود.
ـ در مناجات شعبانيه ـ : الهى ! نوميدى وياس را بر گمان نيكم (به تو) چيره نمى گردانم و اميدم را از بزرگوارى و بخشش زيباى تو, نمى برم .
ـ خـداى مـتـعـال فـرمـود: فرمانبرداران ازمن , در ميهمانى من هستند و سپاسگزاران ازمن , در فزايندگى من و ياد كنندگان من , درنعمت من و نافرمانان خود را از رحمتم ,نوميد نمى گردانم اگر توبه كردند, من دوست آنها هستم و اگر (مرا) بخوانند,جوابشان دهم .
ـ امام صادق (ع ), به نقل از حكيمى ,مى فرمايد: نوميدى از رحمت خدا, سردتراز زمهرير است .
ـ امـام عـلـى (ع ), در بـخـشـى از خطبه خود دردعاى باران , مى فرمايد: بار خدايا! كوههاى ما (از خـشـكى ) شكاف برداشته است دراين هنگام كه مردمان از همه جا نوميدند وابرها نمى بارند, تو را مـى خـوانـيـم , زيـرا تـويـى كه ((باران را پس از نوميدى خلق , فرومى فرستى و رحمت خويش را مى گسترانى و تو حاكمى ستوده اى )).
ـ نيز به همين مناسبت , : بار خدايا! ما را ازبارانت سيراب گردان و از نوميدان , قرارمان مده .
ـ در بـخـشـى از سـفـارش خـود به فرزندبزرگوارش حسن (ع ), مى فرمايد: بدان كه آن كسى كه خـزانـه هاى آسمانها و زمين دردست اوست به تو اجازه دعا كردن داده است و اجابت نمودن آن را ضـمـانـت كـرده اسـت پـس , مبادا تاخير در اجابت او تو رانوميد گرداند, زيرا كه دهش به اندازه نيت بستگى دارد.
ـ سـپـاس و سـتـايـش خداى را در حالى كه نه از رحمت او نوميدم و نه از نعمت او بى بهره و نه از آمرزش او مايوس .
نهى از نوميد كردن از رحمت خدا
ـ پـيـامـبـر خـدا(ص ): خداى تبارك و تعالى فرمود: اى فرزند آدم ! مردم را از رحمت خداى متعال نوميد مگردان , در حالى كه آن را براى خودت اميد دارى .
ـ روز قـيـامـت خـداونـد, نـومـيد كنندگان (ازرحمت حق ) را در حالى بر مى انگيزد كه سياهى چهره شان بر سفيدى آن غالب است و گفته مى شود: اينان نوميد كنندگان ازرحمت خدا هستند.
ـ امـام على (ع ): فقيه به تمام معنا, كسى است كه مردم را از رحمت خدا نوميدنگرداند و از فضل و بخشايش خدا,مايوسشان نسازد و از مكر و عذاب خدا هم ,آسوده خاطرشان نكند.
ـ در بخشى از سفارش خود به فرزندبزرگوارش حسن (ع ), مى فرمايد: اى فرزندم ! هيچ گنهكارى را نـوميد مكن , زيرااى بسا كسى كه عمرى گناه مى كند, امافرجامش به نيكى ختم مى شود و اى بـسـاكـسى كه عمرى عمل مى كند, ليكن در پايان عمرش گرفتار فساد مى شود و رهسپاردوزخ مى گردد, پناه به خدا از آتش دوزخ .
كسى كه از رحمت خدا محروم است
قرآن

((و كسانى كه آيات خدا و لقاى او را منكر شدند, آنان از رحمت من (محروم و) نوميدند و ايشان را عذابى پردرد خواهد بود)).
ـ امـام عـلى (ع ): كسى كه آگاهانه گناه كند,مستحق بخشش نيست و كسى كه ناآگاهانه گناه كند, از گناه مبراست .


نوشته شده در   جمعه 7 مهر 1391    
PDF چاپ چاپ