شنبه 10 اسفند 1398 | Saturday, 29 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 26 مرداد 1391     |     کد : 17698

غيرت

غيرت

غيرت
غيبت- ستايش غيرت
ـ پيامبر خدا(ص ) : راستى كه غيرت از ايمان است .
ـ غيرت , از ايمان است و بى غيرتى از نفاق .
ـ غيرت , از ايمان است و بى غيرتى از نفاق .
ـ غيرت , از ايمان است و بد زبانى از نفاق .
ـ غيرت , از ايمان است و بد زبانى از نافرهيختگى .
ـ پـدرم ابـراهـيم با غيرت بود و من با غيرت تر از اويم خدابينى مؤمنى را كه غيرت ندارد, به خاك مالد.
ـ امام على (ع ) : غيرت مؤمن , براى خداى سبحان است .
ـ غيرت به اندازه تعصب و ننگ داشتن , بستگى دارد.
ـ غيرت مرد, به اندازه ننگ و تعصب اوست .
ـ ارزش مرد به اندازه همت اوست و دليرى او, به اندازه ننگ داشتن اوست (از تن دادن به پستيها و زبونيها) و پاكدامنى او به اندازه غيرت او.
ـ هرگز غيرتمندى زنا نكرده است .
ـ پيامبر خدا(ص ) : خداى متعال , بندگان غيرتمند خويش را دوست مى دارد.
ـ همانا كه من غيرتمندم و خداى عزوجل از من غيرتمندتر است و خداى متعال بندگان غيرتمند خود را دوست مى دارد.
ـ خداى متعال , بيگمان نفرت دارد از مردى كه به زور وارد خانه اش شوند و او نجنگد.
غيرت از صفات خداست
ـ امـام صـادق (ع ) : خـداى تـبـارك و تعالى غيرتمند است و هر غيرتمندى را دوست مى دارد واز غيرتمندى اوست كه زشتكاريها را, از پيدا و ناپيدا, حرام فرموده است
ـ پـيـامبر خدا(ص ) : بدانيد كه خدا حرام را ممنوع فرموده و حدود را مشخص كرده است واحدى غيرتمندتر از خدا نيست و از غيرت اوست كه زشتكاريها را حرام فرموده است .
ـ هيچ كس غيرتمندتر از خدا نيست , از همين روست كه زشتكاريها را, از آشكار و نهان ,حرام كرده است .
ـ امام على (ع ) : همانا خداوند نسبت به مؤمن غيرت دارد, پس , بى غيرت از خود غيرت نشان دهد, زيرا كه آدم بى غيرت واژگونه دل است .
ـ پـيامبر خدا(ص ) : راستى كه خداوند غيرت دارد و راستى كه مؤمن غيرت دارد و غيرت خدااين است كه مؤمن آنچه را خداوند بر او حرام كرده است , انجام دهد.
ـ همانا خداى متعال نسبت به مسلمان غيرت دارد پس مسلمان بايد غيرت داشته باشد.
مرد بى رگ و غيرت
ـ امام صادق (ع ) : هرگاه با زن يك مرد يا با كنيزى كه همسر اوست عملى ننگ آور صورت گيرد و او به غيرت نيايد و وضع را تغيير ندهد, خداوند پرنده اى به نام قفندر به سوى آن مردبفرستد كه بر روى چارچوب در خانه او مى نشيند و آن گاه چهل روز مهلتش مى دهد سپس بانگ سر مى دهد : همانا خدا غيرتمند است و هر غيرتمندى را دوست مى دارد آن گاه پروازمى كند و مى رود و از آن به بعد خداوند روح ايمان را از آن مرد بر مى كند و فرشتگان نام ديوث بر او مى نهند.
ـ شـيـطـانى است به نام قفندر كه هرگاه در منزل مردى چهل بامداد بربط نواخته شود و مردها بـرآن وارد شـونـد, آن شـيـطـان هـر يـك از اعـضـاى بدن خود را بر روى اعضاى همانندش در بـدن صـاحـبـخـانـه بگذارد و سپس در او بدمد كه از آن پس ديگر غيرتى برايش نماند, به طورى كه پيش زنانش بيايند و او غيرت به خرج ندهد.
ـ پـيـامـبر خدا(ص ), در پاسخ به اين پرسش كه ديوث كيست , فرمود : مردى كه زنش زنا دهد واو خبر داشته باشد.
ـ امام صادق (ع ) : مردى كه غيرت نداشته باشد, واژگونه دل است .
ـ پيامبر خدا(ص ) : بوى بهشت از فاصله پانصد سال راه به مشام مى رسد, اما فرزند ناخلف وشخص ديـوث آن را استشمام نمى كنند عرض شد : اى پيامبر خدا! ديوث كيست ؟
فرمود :مردى كه زنش زنا دهد و او از آن مطلع باشد.
نكوهش غيرت ورزى و تعصب بى جا
ـ پيامبر خدا(ص ) : غيرتى هست كه خدا دوست دارد و غيرتى هست كه دوست ندارد غيرتى كه آن را دوسـت دارد غـيـرت ورزى در تهمت و بدگمانى است و غيرتى كه دوست ندارد,غيرت نشان دادن در جايى است كه بدگمانى و تهمت در بين نباشد.
ـ امـام عـلـى (ع ), در سفارش به فرزند خود حسن (ع ), مى فرمايد : از غيرت نابجا (نسبت به زنان ) بـپرهيز كه آن , زن سالم را به بيمارى مى كشاند و پاكدامن را به بدگمانى (و انديشه گنهكارى ), بـلـكـه دربـاره آنان محكم كارى كن آن گاه اگر عيبى ديدى در مجازات كوچك وبزرگ درنگ مكن .
ـ امام صادق (ع ) : در حلال , غيرت و تعصب نيست .
ـ امام على (ع ) : غيرت مرد (از) ايمان است و غيرت ورزى زن ستم و تجاوز.
ـ غيرت زن كفر است و غيرت مرد ايمان .
ـ امـام بـاقـر(ع ) : غـيـرت زنان (از) حسادت است و حسادت ريشه كفر است زنان هرگاه غيرت و رشك ورزند خشم گيرند و چون خشم گيرند به كفر گرايند, مگر زنان مسلمان .
ـ خـالد قلانسى : مردى در حضور امام صادق (ع ) از زن خود سخن به ميان آورد و از او تعريف كرد حضرت به او فرمود : آيا (تا به حال ) غيرت (و حسادت ) او را تحريك كرده اى ؟
عرض كرد : نه فرمود : غـيـرتـش را تحريك كن آن مرد رشك همسر خود را برانگيخت , اما زن پايدارى نشان داد مرد به امام صادق (ع ) عرض كرد غيرتش را تحريك كردم , اما شكيبايى به خرج داد حضرت فرمود : پس او همان گونه است كه تو مى گويى .


نوشته شده در   پنجشنبه 26 مرداد 1391    
PDF چاپ چاپ