دوشنبه 7 بهمن 1398 | Monday, 27 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 18 تير 1391     |     کد : 16805

بخشندگى

بخشندگى

بخشندگى
بخشندگىـ امـام عـلى (ع ) : من خود را برتر از آن مى دانم كه نيازى باشد و بخشندگى من گنجايش آن را نـداشته باشد, يا رفتار جهالت آميزى باشد وبردبارى من تحملش را نداشته باشد, يا گناهى باشد و گذشت من آن را فرا نگيرد, يا زمانى درازتر از زمان من باشد.
ـ آنچه را به دست مى آورى ببخش تا مورد ستايش و تحسين قرارگيرى .
ـ بخشندگى تهيدست او را ارجمند مى سازد و بخل توانگر خوارش مى كند.
ـ بخشندگى مرد او را محبوب دشمنانش مى كند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور مى سازد .
ـ بـراى خدا بخشش كنيد و در راه طاعت او با نفسهايتان بجنگيد تا پاداشتان را بزرگ و عطيه تان را نيكو گرداند.
ـ بخشندگى از بزرگمنشى است .
ـ امام حسين (ع ) : هر كه بخشنده باشد آقايى كند.
ـ امام على (ع ) : بخشندگى نگهبان آبروهاست .
ـ بخشندگى عزتى است نقد.
برترين بخشندگى
ـ امام على (ع ) : برترين بخشندگى بخشيدن موجودى است .
ـ برترين بخشش رسانيدن حقوق به صاحبان آنهاست .
ـ برترين بخشندگى آن است كه با وجود تنگدستى باشد.
ـ برترين بخشندگى بخشيدن دسترنج است .
ـ بخشش تهيدست برترين بخشش است .
ـ پياپى نيكى كردن از كمال بخشندگى است .
ـ اوج بخشندگى بخشيدن موجودى است .
ـ نهايت بخشندگى اين است كه دسترنجت را ببخشى .
ـ امام حسن (ع ) در پاسخ به اين سؤال كه بخشندگى چيست ؟
فرمود: بخشيدن دسترنج .
ـ امـام عـلـى (ع ) : كـامـلـتـريـن بخشندگى كسب مكارم اخلاق و به عهده گرفتن خسارتها و تاوانهاست .
ـ امام حسين (ع ) : بخشنده ترين مردم كسى است كه به آن كه به او چشم اميد نبسته بخشش كند .
ـ پيامبر خدا (ص ) : بخشنده ترين مردمان آن كس است كه جان و مال خود را در راه خدا ببخشد.
تفسير گشاده دستى
ـ امام حسن (ع ) ـ آنگاه كه اميرالمؤمنين (ع ) از او پرسيد : فرزندم ! گشاده دستى چيست ؟
فرمود ـ : بخشش كردن در روزگار تنگدستى و توانگرى .
ـ در خـبـرى ديـگـر آمـده است كه حضرت پاسخ داد: اين كه نياز سائل را برآورى و هر چه دارى ببخشى .
ويژگى انسان بخشنده
ـ امام صادق (ع ) : بخشنده , بخشنده نباشد مگر آن گاه كه سه خصلت داشته باشد: در توانگرى و تـنـگـدسـتى مال خويش را ببخشد, آن را به كسى كه مستحق است ببخشد و تشكرى كه در برابر خوبى خود به كسى دريافت مى كند بيشتر و ارزشمندتر از آن چيزى بداند كه به او داده است .
ـ بخشنده بزرگوار كسى است كه حق خدا را بگزارد.
ـ پيامبر خدا (ص ) : خداوند كسى را كه در حق او بخشندگى كند دوست مى دارد.
ـ امام على (ع ) : انسان بخشنده در دنيا ستوده است و در آخرت نيكبخت .
ـ بخشنده كسى است كه چيزى را بخشد كه از بخشيدن امثال آن دريغ مى شود.
ـ امـام رضـا (ع ) ـ در حـال طواف سؤال شد بخشنده كيست ؟
فرمود ـ : سخن تو دو صورت دارد: اگـر از مـخـلـوق مى پرسى , بخشنده كسى است كه آنچه را خدا بر او واجب كرده است بپردازد و بخيل كسى است كه از پرداختن آنچه خدا بر او فرض كرده است دريغ ورزد.
اگـر بـه بـنـده اى عطا كند به او چيزى داده است كه از آن او نيست و اگر عطا نكند چيزى از او دريغ داشته است كه از آن او نيست .
ـ امام على (ع ) : مردم دو گروهند: بخشنده اى كه ندارد و دارايى كه نمى بخشد.
جستن كانهاى بخشش و كرم
ـ امـام صادق (ع ) : اگر جوياى بخشندگى هستى به معدنهاى آن رجوع كن , زيرا بخشندگى را معدنهايى است ومعدنها را ريشه هاست و ريشه ها را شاخه ها و شاخه ها را ميوه .
جز با ريشه و هيچ ريشه اى جز با كان و معدنى نيكو و پربركت .
بخشندگى (متفرقه )
ـ امـام عـسكرى (ع ) : كسى كه نبخشيدن را (به جاى خويش ) بلد نباشد, بخشيدن به موقع را نيز بلد نيست .
ـ امام على (ع ) : بخشش زمامداران از اموال مسلمانان ستم و خيانت است .
ـ امام حسن (ع ) : وعده دادن , بيمارى بخشندگى است و به وعده عمل كردن داروى آن .
ـ پـيـامـبـر خدا (ص ) : آيا شما را از بخشنده ترين بخشندگان خبر ندهم ؟
خداوند, بخشنده ترين بخشندگان است و من بخشنده ترين فرزندان آدم مى باشم .
بگستراند.
كشته شود.
ـ امام حسين (ع ) [ طى قطعه اى مى فرمايد ]:.
چون دنيا چيزى به تو بخشيد.
پيش از آن كه از دستت برود همه آن را به مردم ببخش .
زيرا اگر دنيا روى آورد.
بذل و بخشش آن را از بين نمى برد.
و اگر پشت كند بخل ورزيدن آن را نگه نمى دارد.
ـ امام على (ع ) : بخششى كه از روى ترس و يا به اميد تلافى نباشد بخشش واقعى است .


نوشته شده در   يکشنبه 18 تير 1391    
PDF چاپ چاپ