شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391     |     کد : 16537

الامانة : امانتدارى

الامانة : امانتدارى

الامانة : امانتدارى- امانتدارى
- قرآن

- «و آنان كه پاى بند امانتها و پیمان خود هستند».
ـ امام على علیه السلام برترین ایمان امانتدارى است و زشت ترین اخلاق خیانت ورزى است.
ـ امـام بـاقـر عـلیه السلام سه چیز است كه خداوند عزوجل دست هیچ كس را در آنها باز نگذاشته اسـت: برگرداندن امانت به نیكوكارو بدكار, وفا كردن به عهد و پیمان با نیكوكار و بدكار و نیكى كردن به پدر و مادر , خوب باشند یا بد.
ـ پـیـامـبـر خدا صلى اللّه علیه و آله به نماز و روزه و حج و بخشش و ناله هاى شبانه زیاد آنها نگاه نكنید, بلكه به راستگویى وامانتدارى آنها بنگرید.
ـ امام صادق علیه السلام امانتدارى توانگرى است.
ـ ببین على علیه السلام به سبب چه چیز آن منزلت را نزد پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله پیدا كرد همان را پیروى كن همانا على علیه السلام با راستگویى و امانتدارى آن مقام را نزد پیامبر خداصلى اللّه علیه و آله یافت.
برگرداندن امانت در هر حال واجب است.
ـ امـام صـادق عـلـیـه السلام اگر ضارب و قاتل على مرا امین بشمارد و از من خیرخواهى و با من مشورت كند و من امانتش را بپذیرم , آن را به او باز خواهم گرداند.
ـ از خدا بترسید وامانت را به كسى كه شما را امین دانسته است , بازگردانید, زیرا حتى اگر قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام امانتى را به من بسپرد هر آینه آن را به او برمى گردانم.
ـ امـام عـلـى عـلـیه السلام امانت را (به صاحبان آنها) برگردانید, هر چند قاتل فرزندان پیامبران باشند.
ـ امام صادق علیه السلام امانت را به صاحبش برگردانید , اگر چه قاتل حسین بن على باشد.
ـ امـام عـلى علیه السلام به كسى كه تو را امین قرار داده است خیانت مكن هر چند او به تو خیانت كرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.
ـ سوگند مى خورم كه پیامبر خدا ساعتى پیش از وفات خود سه بار به من فرمود: اباالحسن! امانت را, كم باشد یا زیاد, به نیكوكار وبدكار برگردان اگر چه آن امانت نخى باشد یا سوزنى.
ـ امـام صـادق عـلـیـه الـسـلام خـداونـد عـزوجـل هیچ پیامبرى بر نینگیخت مگر با راستگویى و برگرداندن امانت به نیكوكار و بدكار.
ـ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله ـ آن گاه كه این آیه را خواند: «و بعضى از اهل كتابند كه اگر او را امـیـن شـمرى» ـ: دشمنان خدادروغ گفته اند هر چه در جاهلیت بوده زیرپا مى گذارم مگر امانتدارى را, كه بایدامانت را به نیكوكار و بدكار برگرداند.
ـ امـام صادق علیه السلام از خدا بترسید و امانتها را به سیاهپوست و سفید پوست برگردانید اگر چه (صاحبش) حرورى (از خوارج) باشد یا شامى (از یاران معاویه).
كسى كه امانتدار نباشد ایمان ندارد
ـ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله كسى كه امانتدار نباشدایمان ندارد.
ـ كسى كه در دنیا به امانتى خیانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و آن گاه بمیرد بر دین من نمرده است و با خدا دیدار مى كنددر حالى كه بر او خشمگین است.
ـ از مـا نـیست آن كه امانت را بى اهمیت شمارد و بدین سبب امانتى را كه به او سپرده شده ضایع گرداند.
ـ امام على علیه السلام كسى كه امانتدار نیست ایمان ندارد.
دستاوردهاى امانتدارى
ـ امام على علیه السلام امانتدارى به صداقت مى انجامد.
ـ هرگاه امانتدارى تقویت شود صداقت زیاد گردد.
ـ امانتدارى و وفادارى راستكرداریند.
ـ امانتدارى روزى مى آورد و خیانت در امانت فقر.
ـ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله امانتدارى توانگرى مى آورد و خیانت در امانت نادارى.
ـ لقمان علیه السلام فرزندم! امانت را (به صاحبش) برگردان تا دنیا و آخرتت سالم بماند وامانتدار باش تا توانگر باشى.
كسانى كه نباید به آنها امانت سپرد
ـ پـیـامـبـر خـدا صـلى اللّه علیه و آله كسى كه به فردى غیرامین امانت بسپارد, خداوند ضامن او نیست , زیرا او را از امانت سپارى به غیر امین بازداشته است.
ـ امام على علیه السلام شخص به ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار.
ـ امام صادق علیه السلام نباید به كسى كه امانت بدو سپرده اى بدگمان باشى و به خائنى كه او را آزموده اى , امانت مسپار.
ـ امام باقر علیه السلام انسان امین به تو خیانت نكرده بلكه تو به خائن امانت سپرده اى.
ـ اگـر كـسى از بنده اى از بندگان خدا دروغى بشنود و خیانتى ببیند و با این حال او را بر امانت خـدا امـیـن قـرار دهد سزاوار است كه خداى عزوجل او را درباره این امانت (كه به خائن سپرده) گرفتار سازد و عوض و پاداشى هم (در برابر آن امانت از دست رفته) به وى ندهد.
ـ پـیـامـبـر خـدا صلى اللّه علیه و آله هر كس بداند كسى شرابخوار است و با این حال به او امانتى بسپرد خداوند ضامن او نیست و مزدو عوضى به او نخواهد داد.
ـ امام باقر علیه السلام كسى كه غیر امین را امین و معتمد شمارد, حجتى بر خدا ندارد.
ـ امام صادق علیه السلام براى من فرقى نمى كند كه به خائن امانت بسپارم , یا به كسى كه از امانت مراقبت و نگهدارى نمى كند.
امانت الهى
قرآن

«ما این امانت را بر آسمانها و زمین و كوهها عرضه داشتیم , از به دوش كشیدن آن سرباز زدند و از آن ترسیدند و انسان آن امانت را به دوش گرفت , او همیشه ستمكار و نادان بوده است».
ـ امـام على علیه السلام دیگر, گزاردن امانت است و آن كه امانتگزار نیست زیانكار است , امانت به آسـمـانـهـاى افـراشـته و زمینهاى گسترده و كوههاى بلند بر پا داشته عرضه شد چیزى بلندتر, گـسترده تر, فرازتر و بزرگتر از این سه چیز نیست اگر چیزى به خاطربلندى یا گستردگى یا نـیـرومـنـدى و یـا صلابت امانت را نمى پذیرفت هر آینه این سه بودند لیكن از عقوبت ترسیدند و چیزى رادانستند كه ناتوانتر از آنها ندانست و او انسان است «و انسان همیشه ستمكار و نادان بوده است».
ـ زندیقى از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید: مى بینم كه خدا مى فرماید: «ما عرضه كردیم امانت را» ایـن امانت چیست و این انسان كیست؟
خداى عزیز حكیم را این صفت نشاید كه حقیقت را از بـندگان خویش پوشیده دارد امام فرمود: امانتى كه گفتى ,امانتى است كه نباید و نشاید بود مگر در پیامبران و اوصیاى آنان.
ـ در حـدیـث آمـده اسـت: هرگاه وقت نماز مى رسید على علیه السلام بیتابى مى كرد و مى لرزید رنـگ بـه رنـگ مـى شـد عـرض مـى شـد:شـمـا را چـه شـده اسـت اى امیرمؤمنان؟
مى فرمود: وقـت نماز رسیده است ,وقت امانتى كه خداوند بر آسمانها و زمین عرضه كردو آنها از پذیرفتن این امانت سرباز زدند و از آن ترسیدند.
ـ از امام صادق علیه السلام سؤال شد: مردى به كسى سفارش مى دهد كه: برایم جامه اى خریدارى كن آن مرد به بازار مى رود و دربازار جامه اى مى یابد كه مانند آن را خودش دارد و لذا همان جامه خـود را به او مى دهد (چه حكمى دارد؟
) فرمود: نباید این كار رابكند و خود را آلوده سازد خداوند عـزوجـل مـى فـرمـایـد: «مـا امانت را عرضه كردیم» حتى اگر جامه خودش از جامه اى كه در بازاردیده بهتر باشد, نباید مال خودش را به او بدهد.


نوشته شده در   چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391    
PDF چاپ چاپ