شنبه 5 بهمن 1398 | Saturday, 25 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 1 بهمن 1390     |     کد : 14283

انقلاب اسلامی و مبانی ایدئولوژی دموكراتیك

انقلاب اسلامی و مبانی ایدئولوژی دموكراتیك

دين، مذهب و معنويت در انقلاب اسلامي
انقلاب اسلامی و مبانی ایدئولوژی دموكراتیك- انقلاب اسلامی و مبانی ایدئولوژی دموكراتیك 1
- یكی از مهمترین قلمروهای گفتمان انقلاب شناختی از قلمرو و حوزه ایدئولوژی شناسی بخصوص ایدئولوژی شناسی تطبیقی است. در این مبحث مسایلی چون : انقلاب اسلامی و ایدئولوژی سوسیالیستی, انقلاب اسلامی و ایدئولوژی ناسیونالیستی, انقلاب اسلامی و ایدئولوژی التقاطی و انقلاب اسلامی و ایدئولوژی اسلام ناب و ... مورد بررسی و تامل قرار می گیرند. در این مبحث فشرده نمی توان به تمامی این مباحث پرداخت ولی یكی از زیر مجموعه های این قلمرو كه انقلاب اسلامی و ایدئولوژی دموكراتیك است به لحاظ ایجاد چالش و شاید كثرت طرفداران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این بررسی فشرده فقط به طرح و نقد اصول و مبانی ایدئولوژی دموكراتیك به شیوه تطبیقی همت خواهیم گماشت و بررسی تفصیلی آن را به فرصتی دیگر خواهیم سپرد:
1. مبانی و اصول ایدئولوژی دموكراتیك
آن چه كه به عنوان مبانی و زیر ساختهای ایدئولوژی دموكراتیك می توان مطرح ساخت, عبارتند از: اومانیسم , اندوآلیسم , سكولاریسم , راسیونالیسم , پلورالیسم , دموكراسی , لیبرالیسم , حقوق بشر , انتر ناسیونالیسم , و جامعه مدنی .
اومانیسم به مفهوم انسانمداری یا اصالت انسان ابتدا در نهضت ادبی و هنری رنسانس مطرح گردید و پس از آن در جنبش اصلاح دینی یا پروتستانتیسم و سپس در فلسفه های اگزیستانسیالیستی در چهره های متفاوتی آشكارگردید چنان كه اصالت فرد یا اندیویدوآلیسم در فرهنگ غرب در قلمرو های متعدد چون اقتصاد, فرهنگ و .. مطرح می شود و به عنوان اساس ایدئولوژی دموكراتیك و سرمایه گذاری نمود پیدا می كند. سكولاریسم یا غیر دینی كردن دنیا یا دنیوی كردن دین به تدریج از نهضت اصلاح دینی آغاز میشود و در قرن بیستم به اوج خویش می رسد. راسیونالیسم نیز كه به مفهوم خردمداری و عقل گرایی است, از فلسفه دكارت به طور جدی آغاز میشود و در قرون اخیر در چهره مكتب های فلسفی و دكترین های اجتماعی آشكار می گردد. پلورالیسم یا كثرت گرایی, در برابر وحدت گرایی و گرایش به حاكمیت تفكر فردی یا اندیشه حزبی خاص بر دیگران است كه خود در چهره پلورالیسم دینی فرهنگی و سیاسی رخ می نماید. پلورالیسم دینی به مفهوم گرایش به كثرت و باور لزوم همزیستی ادیان مختلف در كنار یكدیگر است و پلورالیسم فرهنگی به معنی رسمیت شناختن تعدد و كثرت سلیقه های هنری و آداب و رسوم اقوام و ملل موجود در سطح ملی و بین المللی است و كثرت گرایی سیاسی به معنی رسمیت دادن به احزاب و تشكلهای سیاسی و دولت ها و حكومت ها است.
دموكراسی با صرف نظر از مدلهای گوناگون آن به معنی مردم سالاری به مفهوم اصالت و محوریت خواست و اداره اكثریت است. لیبرالیسم به عنوان یكی از مبانی و اصول ایدئولوژی دموكراتیك به مفهوم آزادی مداری و حمایت از رهایی از تمامی قیود فردی و اجتماعی است مگر آن كه با آزادی دیگران متعارض باشد. حقوق بشر نیز عبارت از مجموعه مقررات مربوط به تمامی انسان ها است كه بر مبنای اومانیسم و اصالت عقل تدوین شده است. انترناسیونالیسم نیز در برابر ناسیونالیسم افراطی به معنی حمایت از آرمان های فراملی و جهانی است و جامعه مدنی عبارت از آن جامعه آرمانی است كه تمامی اصول و مبانی یاد شده در آن مراعات شود, در برابر جامعه بدوی كه در آن, اصول و مبانی بدویت حاكم است.
اصول و مبانی مذكور برخی بر برخی دیگر تقدم دارند. برای مثال انسانمداری زیربنایی ترین اصل از اصول یاد شده است چون بدون اومانیسم, راسیونالیسم, سكولاریسم و دموكراسی بی معنی است. بنابر این, اومانیسم را می توان زیر ساختی ترین اصل دانست؛ چنان كه پس از آن سكولاریسم به مفهوم وسیع آن بر اصول دیگر مقدم است و نسبت به آن ها نقش كلیدی ایفا می كند. جامعه مدنی به عنوان محصول اصول دیگر مطرح است؛ یعنی جامعه ای كه در آن اصول نه گانه به عینیت رسیده باشد.
2. انقلاب اسلامی و مبانی ایدئولوژی دموكراتیك:
در ایدئولوی دموكراتیك حق و باطل به طور شگفت انگیزی در هم آمیخته اند. علی ـ علیه السلام ـ در نهج البلاغه می فرماید: «بی شك آغاز پدید آمدن فتنه ها پیروی از خواهش های نفسانی و بدعت در احكام آسمانی است. بدعتهایی كه كتاب خدا در گیر و دار آن نافرمانی می شود و برای آن گروهی گروه دیگر را به یاری می طلبد بی آن كه دین خود بر آن گواهی دهد. پس اگر باطل از آمیزش با حق رهایی یابد بر جویندگان حقیقت پوشیده نمی ماند؛ و اگر حق نیز از آمیختگی با باطل رها شود زبان طعنه زنان از ساحت آن كوتاه می گردد ولی پاره ای از آن و پاره ای از این گرفته می شود و در هم آمیخته می گردد؛ آن جا است كه شیطان بر یارانش چیرگی می یابد و آنان كه لطف حق شاملشان گشته نجات خواهند یافت». اینك با توجه به این اصل اصیل به نقد فشرده و تطبیق اصول و مبانی مزبور با مبانی و اصول ایدئولوژی اسلامی می پردازیم, تا مناسبات انقلاب اسلامی با اصول و مبانی تمدن غرب روشن شود.
در ایدئولوژی اسلام ناب, مبانی و اصولی یاد شد, به گونه روشنی با جهانبینی توحیدی شیعه مورد باز فهمی قرار می گیرند و از هویت انسانمدارانه به هویت خدامدار و از ماهیت سكولاریستی به ماهیت دینی و الهی متبدل می شوند. در اسلام به جای اصل اومانیسم, خدامداری قرار می گیرد و در پرتو آن, انسانمداری توحیدی شكل می گیرد؛ یعنی انسان به عنوان خلیفه الله و جانشین خدا به مقام ولایت و خلافت می رسد و از فرشتگان الهی فراتر می رود. اصالت فرد نیز در اسلام با اصالت جامعه و جمع گره می خورد زیرا كه نادیده گرفتن نقش و جایگاه جامعه و چشم پوشی كردن از مصالح و مفاسد آن نمی تواند به لحاظ علمی قابل دفاع باشد همان گونه كه سكولاریسم با هیچ رویكری قابل حمایت نیست چون رویكرد فلسفی به طور جدی از حضور متافیزیك در جهان فیزیك و حضور روح در جسم دفاع می كند. چنان كه رویكرد دینی در نگرش شیعه و تفكر قرآن و نبوی به طور صریح بر ضرورت توحیدی كردن زندگی فردی و اجتماعی تاكید می ورزد و از زندگی و حیات شرك آلود و بی خدا ابراز نفرت و انزجار دارد. راسیونالیسم اسلامی نیز عقل را در پرتو وحی كارآمد می داند و عقلانیت منهای وحیانیت را با زندگی تنگ و محدود ملازم می شمارد. همان گونه كه عقل و اندیشه بشری در طول تاریخ حیات خود پرونده ناموفق و ناكارآمدی از خود به جای گذاشته است. مگر اندیشه كارل ماركس آن هم با بازسازی كامل لنین و سران حزب كمونیست روسیه مردم آن سامان را بیش از هفتاد سال به انحطاط و استبداد نكشاند؟ و مگر اندیشمندان پوزیتیویست و آمپریست بیش از سه قرن, فرهنگ تمدن غربی را در قبضه جهل و نادانی خویش گرفتار نساختند؟ و ... كه ارزیابی كامل آن مجال و مقال دیگری می طلبد. پس خردمداری دینی در عین اصالت بخشیدن به آن هرگز عقل را در مقابل وحی نمی داند بلكه آن دو را لازم و ملزوم و در طول یكدیگر می داند پلورالیسم و كثرت گرایی نیز در اسلام به طور جدی مورد حمایت است ولی كثرت گرایی را به شرط كارآمدی آن در جهت رشد انسان و سیر در سمت خلافت الهی مورد حمایت می داند ولی در فرهنگ غرب كثرت گرایی به مفهوم بی تفاوتی و ولنگاری دینی و سیاسی و فرهنگی است. مردم سالاری و دموكراسی در اسلام به مفهوم دفاع از نقش مردم به دلیل لزوم تقرب به مقام خلافت و خداگونگی است ولی در فرهنگ دموكراسی سكولار, مردم سالاری به معنی اصالت خواست و اراده اكثریت به صورت رها شده و بی بندوبار است هر چند جامعه به سمت درجازنی یا انحطاط مطلق راه بسپرد و خود را نابود سازد ولی مردم سالاری دینی با خلافت سالاری انسان و خدا سالاری در هم آمیخته و خواست اكثریت را به شرطی حایز اهمیت و دفاع می داند كه در جهت فلسفه آفرینش انسان باشد. پس اسلام به طور عمیق مردم مدار است ولی آن مردم مداری را در پرتو خدامداری می خواهد نه در برابر آن.
ممكن است ادعا شود كه قرآن جامعه اسلامی را به شورا دعوت می كند و علی ـ علیه السلام ـ در 25 سال سكوت خویش با اكثریت كنار آمد و با آنان همكاری نمود و این ادله به مفهوم حمایت صریح از دموكراسی غربی است. ولی با اندك تاملی می توان یافت كه شورا در قرآن هرگز در همه موارد به مفهوم اصالت اراده اكثریت نیست بلكه دعوت جدی به شورای تصمیم ساز است. چنان كه سنت و سیره علی ـ علیه السلام ـ با توجه به مخالفت های قاطع او با خلفای صدر اسلام و همكاری مشروط او با آنان هیچ دلالتی بر مشروعیت دموكراسی غربی ندارد.
لیبرالیسم به مفهوم غربی نیز با مفهوم دینی آن بسیار متفاوت است. اسلام به آزادی فوق العاده اعتبار و اهمیت می دهد ولی آزادی به مفهوم دینی از آزادی درونی و معنوی آغاز می شود و به آزادی اجتماعی و سیاسی منتهی می گردد. آزادی در فرهنگ غرب به مفهوم رفتار بر اساس میل و خواست افراد است خواه در جهت كمال معنی و خلافت الهی باشد, خواه در جهت ارضای خواستهای حیوانی و سقوط معنوی. فقط نباید به آزادی دیگران آسیبی برسد. آزادی دینی, آزادی در مسیر انسان شدن و خداگونه است و در این مسیر است كه با ارباب زر و زور و تزویر و طاغوت ها و مستبدان به مبارزه می پردازد و با تحمیل عقیده و فكر نیز سرناسازگاری دارد.
حقوق بشر چنان كه مشهور است به طور كامل حقوق تمامی انسان ها نیست كه محصول فلسفه و فرهنگ غرب است.
عباس ايزد پناه- ويژه نامه روزنامه رسالت, 11/1381


انقلاب اسلامی و مبانی ایدئولوژی دموكراتیك 2
حقوق بشر در نگاه اسلامی هویت عرفانی و توحیدی دارد نه زمینی و سكولار. چنان كه انترناسیونالیسم در نگرش دینی به مفهوم جهان وطنی و رسالت و مسولیت جهانی است ولی در نگرش فرهنگ سلطه گران غربی و غیر غربی به مفهوم استعماری است. جامعه مدنی نیز در فرهنگ سكولار به معنی جامعه مبتنی بر عقلانیت و عرف است در برابر جامعه بدوی كه در آن علم و قانون حاكم نیست. در فرهنگ دینی, جامعه آرمانی جامعه ای است كه سمت و سوی آن خلافت الهی و ربانیت انسان است و جامعه سكولار در این نگرش جامعه ناقصی است. به عبارت دیگر؛ جامعه آرمانی دینی دارای حیات طیبه یا زندگی پاك است چنان كه قرآن به مومنان و صالحان وعده آن را داده است و از عموم مومنان دعوت می كند كه به ندای حیات و زندگی خاص پیامبران ـ علیهم السلام ـ پاسخ مثبت دهند: «یا ایها الذین امنوا استجیبوالله و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم.»
فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامی در تمامی قلمروها در اصول یاد شده از فرهنگ و تمدن سكولار غرب متمایز و نسبت به آن منتقد و معترض است. اختلاف ایدئولوژی انقلاب اسلامی نسبت به ایدئولوژی های دیگر به ویژه ایدئولوژی دموكراتیك, اختلاف رو بنایی و سطحی نیست بلكه به جهان بینی و مبانی معرفتی آن دو باز می گردد.
چكیده سخن: یكی از مباحث زیر ساختی انقلاب شناسی انقلاب اسلامی بحث تطبیقی ایدئولوژی انقلاب اسلامی با ایدئولوژی های مطرح است. مهمترین بحث از مباحث ایدئولوژی شناختی انقلاب بحث انقلاب اسلامی و مبانی ایدئولوژی دموكراتیك است. مبانی و اصول ایدئولوژی دموكراسی لیبرال عبارتند از : اومانیسم, اندویدوآلیسم, سكولاریسم راسیونالیسم, پلورالیسم, دموكراسی, لیبرالیسم, حقوق بشر, انترناسیونالیسم و جامعه مدنی,‌هر یك از مبانی و اصول یاد شده در پرتو نگرش اسلام به انسان و جهان هویت خاصی پیدا می كند كه به عنوان اصول خط مشی یا مبانی فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامی شناخته می شوند.
عباس ايزد پناه- ويژه نامه روزنامه رسالت, 11/1381


نوشته شده در   شنبه 1 بهمن 1390    
PDF چاپ چاپ