يکشنبه 6 بهمن 1398 | Sunday, 26 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 19 دي 1390     |     کد : 13868

112- سخت نگرفتن زندگى

112- سخت نگرفتن زندگى

112- سخت نگرفتن زندگى
سخت نگرفتن زندگى- امام على (عليه السلام ) مى فرمايد:
المومن خفيف المومنه (504) .
مومن سبكبار و كم هزينه است .
بـرخى مردم در اثر نوعى وسواس ، زندگى خود را دچار مشكلات مى كنند و يا مشكلات را در نـظر خود بزرگ جلوه مى دهند و براى يك مساله بسيار كوچك و بى اهميت وقت و نيرو و فـرصـت هـاى خـود را صـرف مـى كـنـنـد و هـنـوز از دسـت آن خـلاص نـشـده ، دچـار مـشـكـل ديگر مى شوند، حساسيت زياد بر چيزى نشان مى دهند و يك كلمه را مدت ها در مغز و ذهـن خود نگه مى دارند و روى آن فكر مى كنند و اعصاب خود و اطرافيان را ناراحت مى كنند يـا مـمـكـن اسـت كـار اشـتـبـاهـى كـه رخ داده مـدت هـا فـكـر و ذهـن و وقـت آن هـا را بـه خـود مـشغول سازد. اين گونه افراد از كارهاى اساسى باز مى مانند. كسى كه مى خواهد سالم زنـدگـى كـنـد، بـايـد نـسـبت به برخى از امور بى اهميت و بى توجه باشد و نسبت به بـسـيارى از از مشكلات كوچك بى اعتنا باشد و در يك كلمه زندگى را سخت نگيرد، عبادت كـردن راسـخـت نـگـيـرد، در مسافرت رفتن ، مهمانى رفتن ، زن گرفتن ، شوهر كردن و... سخت گير نباشد.
مـمـكـن اسـت يك خانم براى مهمان دارى سخت گير و بهانه گير باشد، چنين كسى ممكن است بـراى يـك يا دو نفر مهمان كه بنا است به خانه آن ها بيايند، خود را به سختى اندازند؛ مـثـلا سـفـره بـايـد چـنـيـن بـاشـد، سـالاد چـنـانـى باشد و آن قدر سخت بگيرد كه همسر و فـرزنـدان خـود را خـسته كند كه از مهمان بيزار شوند، ولى ممكن است ، زن خانه ، آن قدر مـوضـوع را سـاده و آسـان بگيرى كه هم خود و هم ميهمان و اهم اطرافيان لذت ببرند و در عين احترام به ميهمان خود و ديگران را به زحمت نيندازد. غذاى متعارف ، سفره متعارف و همه چيز بدون سخت گيرى و وسواس و دلهره پيش ‍ برود.
تـقـيـد زيـاد بـه چـيـزى و بـزرگ كـردن آن و سـخـت گـرفـتـن كـارهـا، عـامـل خـسـتـگـى ، فـرسـودگى و نااميدى و از كار افتادگى خواهد شد. انسان بايد در عين مـسـئوليـت پـذيـرى و تـوجـه بـه امـور زنـدگـى ، آن را سـاده بـگـيـرد. اگـر هـمـيـن اصل در مسئله ازدواج ، خواستگارى ، مهريه و رسوم ديگر رعايت مى شد، اين همه مشكلات و سـخـتى ها سر راه جوانان نبود و ازدواج و زندگى بسيار آسان مى شد، ولى افسوس كه هـمين سخت گيرى ها مانع بزرگى بر سر راه جوانان شد و از سر و سامان گرفتن آنان جـلوگـيـرى مـى كـنـد و بـه دنبال آن گرفتارى ها ناگفتنى بسيار كه بر كسى پوشيده نيست .
پی نوشت
504- بحار، ج 76، ص 362.


نوشته شده در   دوشنبه 19 دي 1390    
PDF چاپ چاپ