يکشنبه 6 بهمن 1398 | Sunday, 26 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 17 دي 1390     |     کد : 13863

107- خرافه پرستى بر خلاف عقل زندگى

107- خرافه پرستى بر خلاف عقل زندگى

107- خرافه پرستى بر خلاف عقل زندگى
خرافه پرستى بر خلاف عقل زندگى- رسول خدا صلى الله عليه و اله مى فرمايد:
الطيره شرك (488) .
فال بد زدن ، شرك است .
اعـتـقـاد بـه خـرافـات هـمـيـشـه بـلاى جـان انـسـان هـاى بـى خـرد و بـى فـرهـنـگ اسـت . عامل اصلى آن جهل است و هرچه آدمى جهلش بيشتر اعتقادش به خرافات بيشتر است . البته منظور از جهل ، بى سوادى نيست ، بلكه فهم و درك و فرهنگ صحيح است كه بسا سوادى كه بيشتر به خرافات دامن مى زند.
كـم نـيـسـتـنـد كـسـانـى كـه بـه فـال بـد و خـوب عـقيده دارند يا به سرنوشت معتقدند يا دنبال سحر و جادو و دعا نويسى و فال نخودى و...مى روند.
چـه در مـيـان مـردان و چـه در مـيـان زنـان و چـه بـاسـوادان و چـه بـى سـودان . اعـتـقاد به مسائل خرافى كه گاهى آن را به دين و اسلام هم نسبت مى دهند، موجب عقب افتادگى و سلب مـسـئوليـت و انـجـمـاد فكرى مى شود. اسلام با خرافات مخالف است و خرافه پرستى را كارى زشت و ضد فرهنگ مى شمارد.
نـقـل اسـت كـه يكى از منجمان به على (عليه السلام ) عرض كرد: اين سفر نحس است و سـتـاره ، سـتـاره پـر خـيـرى نـيـسـت . از ايـن سفر صرف نظر كن . حضرت سخنش را نـپـذيـرفـت و فـرمـود: مـگـر جـهـان هـسـتـى تـابـع نـظـر يـك نـادان مثل تو حركت مى كند؟! و بر خلاف نظر او به سفر خود ادامه داد(489) .
در احـاديـث از طيره يا همان فال بد زدن مذمت شده و از ستاره بينى و اينكه ستاره فلانى نحس است يا سعد، و نيز از تفال به صداى پرنده يا حتى عطسه كردن به شدت نـهـى شـده و همه آن ها را مصداق خرافات دانسته و فرموده اند: اگر دلت نسبت به چيزى بد شد، صدقه بده و اعتنا نكن يا در حديث ديگر آمده است :
اذا تطيرت فامض (490) .
يـعـنـى اگـر نـاخـودآگـاه بـه چـيـزى بـرخـوردى و فال بد زدى و دلت بد شد، اعتنا مكن و راه كار خود را ادامه ده .
از رسول خدا صلى الله عليه و اله نقل است كه فرمود:
ليس منا من تطير(491) .
از ما نيست كسى كه اهل فال بد زدن باشد.
يا در حديث ديگر فرمود:
كـسـى كـه بـه فـال و خـرافـات عـقـيـده دارد، شـرك به خدا آورده است بنابر اين ، انواع خرافات چه تاريخى ، چه عقيدتى و چه فرهنگى از نظر اسلام مردود است .
پی نوشت
488- بحار، ج 85، ص 322.
489- بحار، ج 58، ص 224.
490- بحار، ج 77، ص 153.
491- همان ...


نوشته شده در   شنبه 17 دي 1390    
PDF چاپ چاپ