يکشنبه 29 دي 1398 | Sunday, 19 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : شنبه 17 دي 1390     |     کد : 13860

105- مسئوليت پذيرى

105- مسئوليت پذيرى

105- مسئوليت پذيرى
مسئوليت پذيرى- رسول خدا صلى الله عليه و اله فرموده است :
ان لله عبادا خلقهم لحوائج الناس (483) .
كسى كه توان انجام كارى را دارد، نبايد از انجام آن طفره رود و خود را كنار بكشد. انسان متعهد نمى تواند به كارى كه زمين مانده بى تفاوت باشد و اگر به وجودش نياز بود، بايد به ميدان آيد. مسئوليت پذيرى از صفات پسنديده انسان خردمند است .
انـسانى كه به پيشرفت و تعالى خود و كشور و ملت خود علاقه مند است ، از هر تلاشى دريغ نمى كند.
در احـاديث اسلامى تاكيد شده كه اگر مسلمان كارى از عهده اش برمى آيد، بايد انجام دهد و نـبايد آن را به ديگرى حواله دهد و از انجامش شانه خاى كند؛ چنان كه اگر كاى به او پـيـشـنـهـاد شـد و از انـجام آن ناتوان بود و شرايط را نداشت و كسى كه آن كار را بهتر انـجـام دهـد وجـود داشـت ، نـبـايـد آن كـار را قبول كند. در حقيقت انسان متعهد و فهميده تابع تـكليف و انجام وظيفه است ، هر جا تكليف انجام كارى باشد آن را مى پذيرد و بى تفاوت و بى مسئوليت نخواهد بود.
اسـتـعـمـارگـران و دشـمـنـان انـسـانـيـت بـراى ايـجـاد زمـيـنـه سـلطـه گـرى و چپاول يك كشور، نخستين كارى كه انجام مى دهند سست كردن و بى تفاوت كردن و بى اراده كـردن مـلت آن كـشـور اسـت ؛ زيـرا سـلطـه بـر مـلت زنـده و بـا اراده مشكل است . بنابر اين ، نشر فساد و اعتياد نيز با همين هدف است .
از ايـن رو، روح تـلاش و احـسـاس مـسـئوليـت در يـك مـلت مـى تـوانـد آزادى ، استقلال و عزت و سرافرازى وى را تضمين نمايد.
على (عليه السلام ) فرمود:
كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا(484) .
يار مظلوم و دشمن ستمگر باشيد.
و ايـن يعنى همان احساس مسئوليت در برابر جامعه و حقوق مردم و احساس وظيفه در برابر متجاوزان به حقوق انسانيت .
قرآن با لحنى معترضانه مى فرمايد:
و مـا لكـم لا تـقـاتـلون فـى سـبـيـل الله المـسـتـضـعـفـيـن مـن الرجال (485)
چرا در برابر ظلمى كه به مردم و كودكان شده قيام و مبارزه نمى كنيد...؟
البـتـه نـمـونه هاى بسيارى در فرهنگ قرآن و سنت اسلامى يافت مى شود كه مسلمانان را بـه احـسـاس مسئوليت و تعهد در برابر خدا، خود، خانواده و اجتماع دعوت مى كند و تاكيد بـر دفـاع از حقوق مظلومان ، سالخوردگان ، كودكان ، زنان ، ايتام ، فقرا، درماندگان ، دارد و از راحت طلبى ، تن پرورى ، بى تعهدى و بى مسئوليتى مذمت نموده است .
رسول خدا صلى الله عليه و اله افراد بى تفاوت را مسلمان مى داند و مى فرمايد:
من اصبح و لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم (486) .
كسى كه صبح كند و در فكر امور مسلمين نباشد، مسلمان نيست .
پی نوشت
483- نهج الفصاحه ، ش 894.
484- نهج البلاغه ...
485- نساء، 75...
486- بحار، ج 74، ص 339..


نوشته شده در   شنبه 17 دي 1390    
PDF چاپ چاپ