سه شنبه 29 بهمن 1398 | Tuesday, 18 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 20 مرداد 1396     |     کد : 37505

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت اول)

رياست طلبي قبل از اسلام / هرگاه نظرِكوتاهي به تاريخِ گذشته كنيد و عناصر تاريخ سياسي و اجتماعي را از دير زمان تاكنون مورد مطالعه قرار دهيد، درك خواهيد كرد كه مبارزه براي زمامداري بيشترين قسمتِ تاريخ را اشغال كرده و سرچشمه بسياري از نقشه ها و مبارزات خونين بوده است. از زماني كه جمعيت ها و دولت هايي به وجود آمده اند، در ميان آرزوهايشان چيزي مانند ميل به خونريزي و نبرد براي رياست و زمامداري وجود نداشته است. ...

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 5) ؛ اسلام و توطئه ها (قسمت اول)
رياست طلبي قبل از اسلام
هرگاه نظرِكوتاهي به تاريخِ گذشته كنيد و عناصر تاريخ سياسي و اجتماعي را از دير زمان تاكنون مورد مطالعه قرار دهيد، درك خواهيد كرد كه مبارزه براي زمامداري بيشترين قسمتِ تاريخ را اشغال كرده و سرچشمه بسياري از نقشه ها و مبارزات خونين بوده است.
از زماني كه جمعيت ها و دولت هايي به وجود آمده اند، در ميان آرزوهايشان چيزي مانند ميل به خونريزي و نبرد براي رياست و زمامداري وجود نداشته است.
در اين مبارزه، افراد و جمعيت ها، دولت، حزب و يا عشيره در نمونه هاي مختلف مبارزه رياست تفاوتي ندارند؛ به طور حتم ملتهايي فداي همين مبارزه شديد رياست طلبي شده اند و در خونِ طمع ورزي رياست طلبي و زمامداري غلطيده اند. اين مبارزه به جايي رسيده كه حتّي يك ملّت نيز از قتلگاه وحشتناكي كه طمع هاي رياست به وجود مي آورد، بركنار نمانده است!!
نبردهاي قدرت طلبي در ميان ملتهاي پيشين فراوان تر بوده است، زيرا عوامل قدرت طلبي به قدري قوي بوده كه مقاومت در برابر آنها دشوار مي نموده است. و هركس مختصر اميدي به درك رياست داشته، حاضر بوده است كه حتّي جانِ خود را در راه رسيدن به آن فدا كند. چرا كه زمامداري در اجتماعات كهن مخصوصاً آنها كه با رژيمهاي استبدادي اداره مي شده، عبارت بوده است از: هرگونه نعمت و آسايش، فرمانروايي مطلق، اراده بي چون و چرا، قدرت نامحدود و منافع مادي كه فقط افراد انگشت شماري به جاي هزارها و ميليون ها نفر، از آن ها بهره مند مي شدند.
زمامداران آن عصر، در هر موردي آزاد بوده و مسئوليتي نداشتند و بسيار خودخواه بوده اند و مقامشان را تا حدّ پرستيده شدن بالا مي بردند تا جايي كه در رديف خدا قرار مي گرفته اند. زمامداراني كه در عصرهاي گذشته آرزوي رياست را در سر مي پروراندند در پستي و ناداني به مرحله اي رسيده بودند كه بسياري از اوقات، در درك و فهم شبيه به حيوانات بودند. اين گونه افراد هرگاه رياستي نداشتند براي به دست آوردن آن و هرگاه رياست را در دست داشتند در راه حفظ آن و نابود كردن مخالفين خويش مبارزات سياسي فراواني به راه مي انداختند كه صفحات تاريخ را سياه كرده و رودهايي از خون ملتها جاري ساخته است.
ما مي توانيم تاريخ زمامداران قبل از اسلام را در اين جمله خلاصه كنيم: آمادگي براي نابود كردن نزديكان مخالف و تسليم ساختن زمامداراني كه آثار ضعف شان آشكار بود و سركوبي ملّتي كه مي خواست از زير بار ظلم و خودسري رها شود.
روي اين اصل، تاريخ اين زمامداران (كه قبل از اسلام مي زيسته اند) با چنين شرايطي كه نقل شد فقط داستان دزدان پستي است كه داراي هيچ ارزشي نيستند جز همان بهايي كه گرگهاي ناپاك در شبهاي زمستان هنگام حمله به شكارهاي خود واجدِ آنند.
اين مطلب را نمي توان ناديده گرفت كه مبارزات سياسي ديگري هم وجود داشته كه تاريخ براي ما ضبط كرده است و علل آن به بازگرداندن آزاديهايي كه جنگ هاي زمامداران، آن ها را از بين برده است و يا ريشه كن كردنِ انواع ظلم و بيدادگري آن ها باز مي گردد. گاهي مبارزات سياسي دستِ كمي از تباهي نيست و كاملاً به يك نوع سرقت شباهت دارد. اين نوع مبارزات سياسي مخصوص آرزومندان رياست است كه هدفي غير از غرق شدن در نعمت زمامداري ندارند؛ هرچند اهمّ اهدافشان بر نبردهاي خونين و كشتارهاي هولناك متمركز باشد!!
گاهي مبارزات سياسي براي اجتماع مفيد است و شباهت زيادي به كارهاي قهرمانان دارد. اين نوع مبارزه مخصوص كساني است كه مي كوشند تا اركان اسارت ملتها را واژگون سازند و آزاديهايي را كه زير پا گذاشته شده و ثروت هايي را كه به غارت رفته است بازگردانند. ريشه اين نوع مبارزات را در خود ملّت بايد جستجو كرد. گرچه مبارزات سياسي ياغيان و غارتگران از جهت تعداد، زيادتر و از نظر سنگدلي و خونريزي، دردناكتر است ولي تاريخ، هر دونوعِ مبارزه را ضبط كرده است. همان طوري كه تاريخ ساير ملّتها، مبارزات سياسي خود را ضبط كرده، تاريخ عرب هم اين مبارزات را از بدو پيدايش جمعيت عرب ضبط كرده است.
وقتي مبارزات سياسي آغاز شد قسمتي از اين مبارزات، صورت خشونت آميز و هولناكي به خود گرفت تا جايي كه گاهي روح انسانيّت در آن به انتهاي درجه پستي و رذالت رسيد!!
براي آنكه نمونه اي از مبارزات دردناكي را كه در ممالك عربي به وقوع پيوست و هدفي غير از ايجاد هوا و هوس در مغزهاي اسير شده در خود نداشت براي شما معرفي كنيم و براي اين كه صفتي كه به زمامداران گذشته نسبت داديم و عمل شان را سرقت پست خوانديم، روشن شود، اين داستان هراس آور را كه از توطئه وحشتناكي حكايت مي كند براي شما نقل مي كنم. و اين واقعه اي است كه يك زمامدار عرب مسبب به وجود آمدن آن است و مورخين روم و لبنان قديم و عرب آن را نقل كرده اند تا شاهدِ گويايي باشد براي يكي از حقايق تاريخي.


نوشته شده در   جمعه 20 مرداد 1396    
PDF چاپ چاپ