چهارشنبه 20 فروردين 1399 | Wednesday, 08 April 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396     |     کد : 36850

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 3/3)

برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام / 101. آنكه از چگونگي قدر و منزلت خويش آگاه نيست، از قدر و منزلت ديگران، ناآگاهتر خواهد بود. 102. آنكه نفس خويش را شناخت، پروردگارش را شناخت. 103. مردي كه قدر خود را نشناخت نابود شد. 104. انسان آينه انسان است كه در او دقّت مي كند و احتياج او را برطرف مي سازد. 105. بدترين افراد شما سخن چيناني هستند كه ميان دوستان جدايي مي اندازند و در جستجوي عيوب بيگناهند. 106. با انتقام جويي، رياست و سروري نخواهد بود و با ترك مشاوره، موفقيتي در كارها پيش نخواهد آمد. ... 107. من گواهي شخص فاسق را جز عليه خودش، قبول نمي كنم.

امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد 4) جرج جرداق
مترجم : سيدهادي خسروشاهي
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت (جلد ۴) ؛ بلاغت امام عليه السلام در خدمت انسان (قسمت 3/3)

برگزيده سخنان يا شاهكارهاي امام علي عليه السلام
101. آنكه از چگونگي قدر و منزلت خويش آگاه نيست، از قدر و منزلت ديگران، ناآگاهتر خواهد بود.
102. آنكه نفس خويش را شناخت، پروردگارش را شناخت.
103. مردي كه قدر خود را نشناخت نابود شد.
104. انسان آينه انسان است كه در او دقّت مي كند و احتياج او را برطرف مي سازد.
105. بدترين افراد شما سخن چيناني هستند كه ميان دوستان جدايي مي اندازند و در جستجوي عيوب بيگناهند.
106. با انتقام جويي، رياست و سروري نخواهد بود و با ترك مشاوره، موفقيتي در كارها پيش نخواهد آمد.
107. من گواهي شخص فاسق را جز عليه خودش، قبول نمي كنم.
108. هرگاه تو را دورد گفتند بهتر از آن در پاسخ بگوي؛ و هرگاه تو را نعمتي دادند، به بيشتر از آن عوض ده. برتري و فضيلت از آنِ كسي است كه آغاز به نيكي كرده است.
109. از مصيبت كسي شادي مكن و در باطل اصرار به خرج مده و از حدود عقل بيرون مشو.
110. با دوري از هر صفت پستي، خود را گرامي بدار.
111. نيكي و احسان را جز آدم نادان، رد نمي كند.
112. هركه خود را به آنچه كه طاقت ندارد وادار سازد، ناتوان خواهد شد.
113. يكي از كفاره هاي گناهان بزرگ آن است كه به درد بيچارگان برسي و غم مستمندان را زايل كني.
114. هر كس مصيبت زده را تسليت گويد، خداوند در سايه عرش خود، او را پناه دهد.
115. يتيم را با آنچه كه فرزندانت را تأديب مي كني، ادب كن.
116. در خوراكتان با ضعيفان برابري كنيد.
117. دوستان و نزديكانت در ظلم و ستم كردن تو طمع نداشته باشند و دشمنت از عدالت تو مأيوس نشود.
118. من دوست ندارم كه شما ناسزاگو و فحاش باشيد.
119. در هيچ سفري، با كسي همراه نشود كه در تو، آن برتري را نمي بيند كه در خود مي بيند.
120. راه رفتن شخص پياده با فرد سواره، موجب فساد سواره و خواري پياده است.
121. در مجلس خود، احدي را بي جهت مسرور مساز و اگر خشمناك شدي برخيز و هرگز در حال خشم و غضب، قضاوت مكن.
122. هنگامي كه دوستانتان شب به شما وارد مي شوند، از آنچه كه در خانه است مضايقه نكنيد و از بيرون، به تكلّف چيزي تهيه ننماييد.
123. بدترين برادران و دوستان كسي است كه براي او بايد به تكلف و زحمت افتاد.
124. زنهار از انجام هرگونه كار و عملي كه اگر آن را به كسي نسبت دهند منكر آن شود.
125. هركه در پنهاني كاري را انجام دهد كه در آشكار از آن شرم داشته باشد، براي چنين كسي، قدر و منزلتي در پيش خود نيست.
126. هريك از شما، بر برادر خود آنچنان خود را بيارايد كه براي فرد بيگانه اي مي كند كه دوست دارد او را در بهترين شكل و وضع ببيند.
127. دوست تو كسي است كه تو را از زشتي باز دارد و دشمن تو كسي است كه اغفال و گمراهت سازد.
128. آن كس كه تو را بيم دهد، مانند كسي است كه تو را مژده مي دهد.
129. حسد و رشك دوست، از نادرستي دوستي است.
130. هيچ ستمگري را چون فرد حسود شبيه تر به مظلوم و ستمديده نديدم: آه مدام، ناراحتي دائمي، قلبي در حال تشويش، اندوهي هميشگي، خشمناك بر كسي كه بي گناه است و بخيل بر چيزي كه مالك آن نيست.
131. با مردم چنان آميزش كنيد كه اگر مرديد بر شما بگريند و اگر زنده مانديد، به ديدارتان مشتاق باشند.
132. دوست آن است كه در هر حال برادر خود را حفظ كند، در حال بدبختي، فقر، غيبت و پس از مرگ او.
133. دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.
134. بهترين اعمال مردان شريف، چشمپوشي از چيزهايي است كه مي دانند.
135. بزرگترين دشمن انسان كسي است كه مكر و خدعه را بيشتر پنهان كند.
136. آنكه جامه شرم دربر كند، مردم عيب او را نبينند.
137. اشك چسم جز به علّت قساوت قلب خشك نشد و دلها سخت نگرديد مگر به خاطر زيادي گناهان.
138. نخست از رفيق سؤال كن پس از آن از طريق! و پيش از آنكه از سراي بپرسي كه چون است، از همسايه بپرس كه كيست؟
139. كرم و بزرگواري، بهتر از خويشي است.
140. خويشي به محبت نيازمند است، امّا دوستي احتياج به خويشي ندارد.
141. اي بسا خويشي كه از هر بيگانه اي بيگانه تر است و چه بسا بيگانه اي، كه از خويش نزديكتر است. و غريب آن كسي است كه دوست و رفيق ندارد.
142. محبت خويشاوندي به دست آوردني است.
143. دوري و جدايي دوستان، غربت و تنهايي است.
144. آز و طمع، بندگي جاوداني است.
145. بيشترين شكست عقل، در نبرد با حرص و طمع است.
146. بسا عقل و خردي كه تحتِ فرمان هوي و هوس، اسير است.
147. اگر بر آنچه كه از دست داده اي ناراحت هستي، پس بر هر چيزي كه به دست نياورده اي، ناراحت و متأسف باش!
148. هوي و هوس، مركبِ فتنه ها است.
149. در دگرگوني ها، گوهر مردان آشكار شود.
150. هنگامي كه ثروتمند هستي تمام مردم پيرو تو هستند؛ ولي موقعي كه فقير و بينوا شدي، خويشان تو هم بيگانگي گزينند!


نوشته شده در   جمعه 1 ارديبهشت 1396    
PDF چاپ چاپ