يکشنبه 30 تير 1398 | Sunday, 21 July 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 6 فروردين 1394     |     کد : 31047

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 12) كتانى مالكى

وى در كـتـاب نـظـم المـتـنـاثـر مـن الحـديـث المـتواتر بعد از سرشمارى بيست تن از صـحابه كه روايات مربوط به مهدى را روايت كرده اند مى گويد : ((تنى چند از حافظ سـخـاوى نقل كرده اند كه آن روايات ، متواتر است و سخاوى اين مطلب را در كتاب ((فتح المـغـيـث )) آورده و آنـرا از ابـوالحـسـن آبـرى نـقـل كـرده اسـت كـه روايـت آن را اول ايـن رسـاله آمـده است . و در تاءليفى از ابوالعلاء ادريس حسين عراقى ، درباره مهدى چنين آمده است : مسلما روايات وى متواتر و يا نزديك به تواتر است و اضافه مى كند كه ...

عصر ظهور : مهدى منتظر (عليه السلام ) از ديدگاه اهل سنت ؛ 12) كتانى مالكى
وى در كـتـاب نـظـم المـتـنـاثـر مـن الحـديـث المـتواتر بعد از سرشمارى بيست تن از صـحابه كه روايات مربوط به مهدى را روايت كرده اند مى گويد : ((تنى چند از حافظ سـخـاوى نقل كرده اند كه آن روايات ، متواتر است و سخاوى اين مطلب را در كتاب ((فتح المـغـيـث )) آورده و آنـرا از ابـوالحـسـن آبـرى نـقـل كـرده اسـت كـه روايـت آن را اول ايـن رسـاله آمـده است . و در تاءليفى از ابوالعلاء ادريس حسين عراقى ، درباره مهدى چنين آمده است : مسلما روايات وى متواتر و يا نزديك به تواتر است و اضافه مى كند كه چـنـد تـن از حـافـظـان و نـاقـدان روايـت ، دربـاره بـخـش ‍ اول آن (متواتر) نظر قطعى داده اند...))
و در ((شرح رساله )) از شيخ جوس چنين آمده است : ((روايت مربوط به مهدى در روايات سـخـاوى وارد شـده و بـه حـد تـواتـر رسـيـده اسـت و در شـرح مـواهـب بـه نقل از ابوالحسن آبرى در مناقب شافعى مى گويد: بر اساس اءخبار متواتر، مهدى از اين امـت مـى بـاشـد و عيسى پشت سر او نماز مى گزارد، اين مطلب را در پاسخ به روايت ابن ماجه ((لامهدى الاعيسى )) آورده است .))
شـيـخ حـسـن آبـرى در كـتـاب ((مغانى الوفا بمعناى الاكتفا)) مى گويد: ((در زمينه آمدن مـهـدى و ايـنـكـه وى هـفـت سـال فـرمـانـروائى كـرده و زمـيـن را پـر از عـدل و داد مـى كـنـد، روايـات از لحـاظ كـثـرت راويـان ، مستفيض و بلكه در حد تواتر، از پيامبر(ص ) روايت گرديده است . و در شرح عقيده شيخ محمد بن احمد سفاريتى حنبلى چنين آمـده : درباره ظهور مهدى روايات بسيار وارد شده كه به حد تواتر معنوى مى رسد و اين مـطـلب ميان دانشمندان اهل سنت شايع و رايج است بگونه ايكه جزء معتقدات آنان بشمار مى آيـد، سـپـس پـاره اى از روايـات وارده در ايـن بـاره را از جـمـعـى از صـحـابـه نـقـل مـى كـنـد و پس از آن مى گويد: روايات متعددى از صحابه ، چه آنها كه نامشان ذكر شـده و چـه آنـهـا كـه ذكـر نـشـده و هـمـچـنـيـن از تـابـعـيـن نـقـل گـرديـده اسـت كـه روى هـم رفـتـه مـوجـب يـقـيـن مـى شـود، بـنـابـراين چنانكه ، نزد اهـل فـضـل و دانش ثابت بوده و در اعتقادات اهل سنت و جماعت تدوين شده است ، ايمان و اعتقاد به ظهور مهدى واجب مى باشد))(490)
490- الامام المهدى عند اهل السنه ج 2 ص 194 ـ 195.


نوشته شده در   پنجشنبه 6 فروردين 1394    
PDF چاپ چاپ