پنجشنبه 27 تير 1398 | Thursday, 18 July 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 8 آبان 1394     |     کد : 4512

حوادث روز شانزدهم محرم الحرام

تحويل قبله / پيامبر اسلام از اول بعثت سيزده سال در مكه معظمه به طرف بيت المقدس ‍ نماز خواند و بعد از هجرت به مدينه منوره هفده يا نوزده ماه باز به طرف بيت المقدس ايستاد بعضى از يهوديان به پيامبر ايراد كردند كه تو تابع قبله ما هستى پيامبر سخت غمناك شد و دوست داشت كه خداوند قبله را تغيير دهد در شب روى مبارك را به طرف آسمان برگرداند و منتظر امر خدا بود روز شانزدهم محرم به مسجد بنى سلمه رفت و مشغول نماز ظهر به طرف بيت المقدس بود در ركعت دوم جبرئيل نازل و عرض كرد : ...

حوادث روز شانزدهم محرم الحرام

تحويل قبله
پيامبر اسلام از اول بعثت سيزده سال در مكه معظمه به طرف بيت المقدس ‍ نماز خواند و بعد از هجرت به مدينه منوره هفده يا نوزده ماه باز به طرف بيت المقدس ايستاد بعضى از يهوديان به پيامبر ايراد كردند كه تو تابع قبله ما هستى پيامبر سخت غمناك شد و دوست داشت كه خداوند قبله را تغيير دهد در شب روى مبارك را به طرف آسمان برگرداند و منتظر امر خدا بود روز شانزدهم محرم به مسجد بنى سلمه رفت و مشغول نماز ظهر به طرف بيت المقدس بود در ركعت دوم جبرئيل نازل و عرض كرد:
قد نرى تقلّب وجهك فى السّماء الخ (بقره آيه 144) يعنى مى بينم كه رويت را به سوى آسمان برگردانده اى و منتظر وحى راجع به قبله هستى پس ما بر مى گردانيم به قبله اى كه راضى باشى پس برگردان رويت را به طرف مسجد الحرام ، جبرئيل از دست پيغمبر (صل اللّه عليه و آله و سلم ) گرفت و به كعبه معظمه برگرداند و اين قضيّه بعد از رجوع پيغمبر (صل اللّه عليه و آله و سلم ) از بدر در سال دوم هجرى اتفاق افتاد و آن مسجد به ذوالقبلتين مشهور است كه قبله اى به طرف شمال و قبله اى به طرف جنوب مى باشد ولى در قرب الاسناد ضمن خبرى آمده كه در نماز عصر بود ناگفته نماند كعبه معظمه را بانى اوّل : ملائكه بعد به ترتيب حضرت آدم - اولاد آدم - حضرت ابراهيم - قبيله جرهم - قصى بن كلاب پدر عبد مناف - بناء قريش - بناء عبدالله بن زبير - بناء حجاج بن يوسف - بناء سلاطين روم - بناء پادشاهان روم در سال 1030 قمرى .
بعضى نوشته : كه اول ياقوتى احمر بود در وقت طوفان بآسمان برده شد بعد حضرت ابراهيم ماءمور گرديد بيت را به سازد.
بعضى نوشته : چون توبه آدم را خداوند قبول كرد حضرت آدم بر بهشت از دست رفته تاءسف مى خورد و غمگين بود خداوند براى تسلّى خاطر خانه اى يك پارچه ياقوت به آدم فرستاد بنام بيت المعمور و آدم به زيارت آن آرام گرفت به روايتى به وقت طوفان به آسمان بردند و به قولى در حين وفات خليفه زمان آن خانه را به آسمان بردند شيث در محل بيت المعمور خانه اى بنا كرد و آن در زمان طوفان خراب شد تا مدت دو هزار سال كم و بيش بر آن گذشت و ابرهيم ماءمور شد به اشاره جبرئيل خانه كعبه را بسازد.
ناگفته نماند تحويل قبله در نيمه رجب نيز نقل شده .

مطلب مرتبط به نقل از فروغ ابدیت

تغییر قبله از بيت المقدس به كعبه
به نقل يعقوبى : يك سال و پنج ماه از هجرت گذشته ، در ماه شعبان ، قبله از بيت المقدس بـه كـعـبـه زادهـاالله شـرفـابـرگـشـت (146) در المـيـزان فـرموده : در تاريخ تـحـويـل قـبـله اخـتـلاف هـسـت ، و صـحـيـح تـر آن اسـت كـه ايـن كـار در مـاه رجـب سال دوم و ماه هفدهم بوده است (147)
طـبـرسى رحمه الله در تفسير: سيقول السفهاء من الناس از تفسير على بن ابراهيم از امام صادق عليه السلام نقل كرده : تحويل قبله در ماه هفتم هجرت بوده ، بنابراين حديث تاريخ وقوع آن سال اول هجرى است .
به هر حال : قبله مسيحيان طرف مشرق است و در هر كجا كه باشند به طرف مشرق نماز مى خـوانـنـد، قـبـله يهود صخره معروف بيت المقدس است كه امروز در مسجد صخره در نزديكى مـسـجـد اقـصـى مـى بـاشـد، آن صـخـره از سـه طـرف در هـواسـت و از يـك طـرف بـه زمـين اتـصـال دارد، زيـر آن خـالى اسـت و در آن نـمـاز خـوانـده مـى شـود، روايـت شـده كـه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم از بالاى آن صخره به معراج رفته است .
رسـول خـدا مـدت سـيزده سال درمكه به سوى بيت المقدس نماز خواند و هفده ماه در مدينه ، بـه عـبـارت ديـگر: آن حضرت مجموعا چهارده سال و پنج ماه به قبله يهود نماز خواند، از بـعـضـى روايـات مـعـلوم مـى شود كه در مكه طورى نماز مى خواند كه هم روبه طرف مكه باشد و هم روبه طرف بيت المقدس .
در روايـت كـافـى آمـده كـه حـلبـى از امـام صـادق عـليـه السـلام پـرسـيـد: آيـا رسـول خـدا بـه سـوى بـيـت المـقدس نماز مى خواند؟فرمود: آرى ، گفت : آيا كعبه را پشت سرش قرار ميداد؟ فرمود: اما در مكه نه وليكن چون به مدينه هجرت فرمود آرى ، تا قبله بـه سـوى كـعـبـه بـرگـشـت . قـال : سـاءلتـه هـل كـان رسـول الله صـلى الله عـليـه و آله وسـلم يـصـلى الى بـيـت المـقـدس ؟ قـال : نـعـم ، فـقـلت : اءكـان يـجـعـل الكـعـبـة خـلف ظـهـره ؟ فـقـال : اءمـا اذا كـان بـمـكـة فـلا و اءمـا ذاهـاجـر الى المـديـنـة فـنـعـم حـتـى حـول الى الكـعـبـة (148) يـهـود ايـن كـار را بـر آن حـضرت نكوهش مى كردند و مى گـفـتـنـد: تو تابع مايى و به قبله ما نماز مى خوانى ، حضرت از اين سخن بسيار غمگين گرديد، شب از خانه به صحرا رفت و به آسمان نگاه كرده و منتظر آمدن وحى بود، چون روز شـد و وقـت نـمـاز ظـهـر رسـيـد، در مـسـجـد بـنـى سـالم نـمـاز ظـهـر مـى خـوانـد، جبرئيل آمد و دو بازوى او را گرفت و به طرف كعبه برگردانيد و بر او آيه : »»» ادامه مطلب

12


نوشته شده در   جمعه 8 آبان 1394    
PDF چاپ چاپ