جمعه 30 فروردين 1398 - 14 شعبان 1440 - 19 آوریل 2019
اوقات شرعی 
 
 
مناجات پانزده گانه امام سجّاد ع معروف به خمس عشرة
15/ مناجات الزّاهدين - مناجات اهل زهد
مناجات كسانى است كه از خطر دنياپرستى و زخارف آن آگاهند; آنان كه مى دانند گردابهاى خطرناكِ دنياپرستى چگونه جويندگانش را در كام خود فرو مى برد و به نيستى و تباهى مى كشاند. از اين رو، زهد در دنيا و بى اعتنايى به زرق و برق آن را از خدا مى طلبند. »»» ادامه متن در مفاتیح
شنبه 23 آذر 1392
 
مناجات پانزده گانه امام سجّاد ع معروف به خمس عشرة
14/ مناجات المعتصمين - معتصمین
مناجات كسانى است كه در برابر انبوه آفات سعادت، به قدرت و توانايى او پناه مى برند و به ريسمان الهى چنگ مى زنند و حمايت و پشتيبانى خدا را مى طلبند. »»» ادامه متن در مفاتیح الجنان قسمت مناجات ها و دعاهای معروف

شنبه 23 آذر 1392
 
مناجات پانزده گانه امام سجّاد ع معروف به خمس عشرة
13/ مناجات الذّاكرين - اهل ذکر
راز و نياز كسانى است كه ياد خدا را مى طلبند و از او مى خواهند، كه ذكر و يادش را در همه جا و همه حال بر قلب و جانشان فرود آرد و آن را انيس و مونسشان گرداند; آنان كه مى دانند جز با ياد او دلها آرام نمى گيرد و جز با رؤيت معنوى جمال حق، جانها آرامش نمى يابد. »»» ادامه متن در
شنبه 23 آذر 1392
 
مناجات پانزده گانه امام سجّاد ع معروف به خمس عشرة
12/ مناجات العارفين - عارفان
مناجات كسانى است كه عارفانه با خدا سخن مى گويند، آنان كه پس از قبول ناتوانى از درك كنه ذات او و راهيابى به شناخت كامل صفاتش در پى معرفتى بهتر از گذشته و دريدن حجابها از ديدگان دل و جانند و تشنه كام در جستجوى چشمه هاى محبّت الهى و نوشيدن از جام عشق وى مى باشند. »»» ادامه متن
شنبه 23 آذر 1392
 
مناجات پانزده گانه امام سجّاد ع معروف به خمس عشرة
11/ مناجات المُحبّين - محبان خداوند
مناجات كسانى است كه خدا را دوست دارند و به او عشق مى ورزند ; كسانى كه محبّت خداوند را مى طلبند و از او مى خواهند به بنده اش نظر افكند و مهربانانه به وى بنگرد. »»» ادامه متن در مفاتیح الجنان قسمت مناجات ها و دعاهای معروف

شنبه 23 آذر 1392
 
مناجات پانزده گانه امام سجّاد ع معروف به خمس عشرة
10/ مناجات المفتقرين - نیازمندان به درگاه خدا
راز و نياز آنان كه سرتاپاى وجود خود را نيازمند او مى دانند و از غناى او طلب مى كنند و دوام و پيوستگى نعمتش را مى خواهند; رفع همه رنجها، شكستگى ها و اندوه ها را از خداوند مى طلبند. »»» ادامه متن در مفاتیح الجنان قسمت مناجات ها و دعاهای معروف

شنبه 23 آذر 1392
 
123